División de Coordinación, Avaliación e Seguimento Científico e Técnico

Xefe de División: Lourdes Armesto López.

Contacto: Rúa Torrelaguna 58 bis.

Email: dces@aei.gob.es

Funcións principais:

O xefatura da División de Coordinación, Avaliación e Seguimento Científico e Técnico ten como principais funcións:

 • Coordinar as subdivisións dependentes en termos de avaliación e seguimento.
 • Coordinar os procesos de selección e nomeamento dos colaboradores científicos e tecnolóxicos (que están asignados á AEI durante un tempo determinado para tarefas de asesoramento e apoio científico e técnico en virtude do artigo 19 da Lei 14/2011, de ciencia, Tecnoloxía e Innovación).
 • Coordinar a preparación do plan de acción anual e elaborar o informe anual de actividade da AEI.
 • Participar na definición das modalidades de axuda e o seu orzamento para a súa inclusión no programa de acción anual que aprobará SEIDI.
 • Coordinar coa División de Programación e Xestión Económica e Administrativa a planificación, distribución e control do orzamento asignado a cada convocatoria.
 • Coordinar as accións da AEI co Centro de Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial (CDTI) e co resto de axentes de financiamento existentes en España e internacionalmente, no ámbito das súas competencias.
 • Promover a difusión dos resultados e actividades da AEI á sociedade.

A Subdivisión de Coordinación e Avaliación (SCE), a desaparecida Axencia Nacional de Avaliación e Prospección (ANEP), é a encargada de organizar os procedementos de avaliación ex ante e da aplicación das normas, principios e criterios contidos nas convocatorias e accións xestionadas pola AEI que garantan transparencia, obxectividade e imparcialidade no proceso de selección de solicitudes, mediante revisión por pares e/ou grupos.

Xefe de Subdivisión: Julio Bravo de Pedro.

Contacto: Rúa Torrelaguna 58 bis.

Email: seval@aei.gob.es

Funcións principais:

 • Elaborar protocolos, metodoloxías e procedementos para a avaliación científico-técnica, de acordo coas normas nacionais e internacionais ao respecto.
 • Organizar, coordinar e xestionar os procesos de avaliación ex ante das solicitudes de axuda presentadas, tanto da AEI como doutras institucións públicas e privadas que realizan convocatorias de axuda ou outras iniciativas no campo da promoción de I+D+i.
 • Mellorar a capacidade do sistema público de ciencia, tecnoloxía e innovación.
 • Contribuír á decisión de asignar recursos para que o I+D+i se realice en función de criterios de excelencia e calidade científico-técnica.
 • Realizar a avaliación científico-técnica das propostas de investigación para participar en programas e proxectos nacionais e internacionais, así como facer un seguimento dos seus resultados. Tamén xestionará a avaliación de cantas propostas científico-técnicas lle encomendan a dirección da AEI.

No desenvolvemento das súas tarefas de avaliación científico-técnica, esta subdivisión conta co apoio de colaboradores científicos e tecnolóxicos asignados á AEI por un período aproximado de tres anos, de acordo co artigo 19 da Lei de ciencias, e cun Banco de Expertos colaboradores da AEI (BECA), que se encarga de manter. Realizando tamén a busca, invitación e incorporación de novos expertos nacionais e internacionais.

Encárgase tamén doutras tarefas relacionadas como a organización das candidaturas dos colaboradores científicos e tecnolóxicos asignados á unidade, de acordo co protocolo establecido. A organización e xestión de paneis e comisións técnicas e de avaliación, atendendo ás necesidades das reunións (salas, ordenadores, pistolas de proxección, xeración de minutos en aplicación informática, etc.) e dos comisarios (viaxes e aloxamento), preparación informe económico do custo da avaliación de cada chamada e información aos cidadáns a través das distintas canles de comunicación.

Institucións que solicitan avaliación de I+D+i á AEI

 • Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, outros Ministerios, Comunidades Autónomas, Universidades públicas e privadas, Organismos Públicos de Investigación (OPIS), Fundacións públicas e privadas, Organismos Internacionais.

Actividades de avaliación realizadas pola SCE

Anualmente avalíanse unhas 25.000 solicitudes de actividades relacionadas coa I+D+i, das que aproximadamente o 80% corresponden a actuacións deste Ministerio e o resto a outros departamentos ministeriais, CCAA, OPIS, Universidades, Fundacións, etc.

Actividades de avaliación realizadas no 2016.
  MINECO/AGE CCAA Univ. Fundac. Outros Total
Proxectos 9.482 606 537 496 49 11.170
Bolsas e Contratos 9.309 11 752 77 9 10.158
Infraestrutura 902 6 46     954
Mobilidade 773     4 18 795
Outros 47   31 74 9 161
Total 20.513 623 1.366 651 85 23.238

A Subdivisión de Programas Temáticos Científico-Técnicos é a encargada de xestionar as subvencións concedidas pola AEI e de realizar o seguimento científico-técnico das mesmas nos campos científico-técnicos que teñen unha orientación temática definida nos correspondentes plans estatais, respondendo a as necesidades da comunidade científica e os principais retos sociais e económicos do país.

Xefe de Subdivisión: Mª Ángeles Ferre González.

Contacto: Rúa Torrelaguna 58 bis.

Email: stem@aei.gob.es

Funcións principais:

En concreto, realiza as seguintes funcións principais nos seus correspondentes campos científico-técnicos:

 • Definir o contido, as modalidades e os requisitos das convocatorias de axudas correspondentes aos programas dos plans estatais que se atribúen á AEI a través dos instrumentos legais establecidos como sistema de asignación de recursos.
 • Colabora na organización da avaliación ex ante (en coordinación coa rama de coordinación e avaliación), naquelas convocatorias que requiran unha avaliación do panel científico-técnico.
 • Realizar o seguimento científico-técnico das subvencións concedidas.
 • Xestionar a axuda concedida: atenderá aos beneficiarios nas súas solicitudes de modificacións da resolución de concesión, renuncias e cambios de titularidade da axuda, etc.
 • Realizar a avaliación ex post das convocatorias de axuda ao seu cargo, valorando a idoneidade dos diferentes instrumentos, co propósito principal de adaptar as accións da AEI ás que supoña un maior custo-beneficio para o sistema.
 • Participar en grupos de traballo de expertos nacionais e internacionais en cada un dos temas da súa competencia.
 • Promover iniciativas de cooperación mediante acordos de colaboración e outros acordos con entidades nacionais e internacionais. Realizar un seguimento científico e técnico das accións que se levan a cabo na execución destes acordos.

No desenvolvemento das súas funcións, esta subdivisión conta co apoio de Colaboradores científicos e tecnolóxicos asignados á AEI por un período aproximado de tres anos, de conformidade co artigo 19 da Lei de ciencias.

A Subdivisión de Programas Científico-Técnicos Transversais, Fortalecemento e Excelencia é a encargada de xestionar as subvencións concedidas pola AEI e realizar o seguimento científico-técnico das mesmas, nos campos científico-técnicos que, polas súas características, non teñen orientación temática definida e orientada a fortalecer e transformar o Sistema Español de ciencia, tecnoloxía e innovación, promovendo a excelencia, a xeración de capacidades científico-técnicas e a internacionalización do sistema.

Xefe de Subdivisión: Joaquín Ángel Serrano Agejas.

Contacto: Rúa Torrelaguna 58 bis.

Email: stran@aei.gob.es

Funcións principais:

En concreto, realiza as seguintes funcións principais nos seus correspondentes campos de acción:

 • Definir o contido, as modalidades e os requisitos das convocatorias de axudas correspondentes aos programas dos plans estatais que se atribúen á AEI a través dos instrumentos legais establecidos como sistema de asignación de recursos.
 • Colaborar na organización da avaliación ex ante (en coordinación coa Subdivisión de Coordinación e Avaliación), naquelas convocatorias que requiran unha avaliación científica e técnica nun panel.
 • Realizar o seguimento científico-técnico das subvencións concedidas.
 • Xestionar a axuda concedida: atenderá aos beneficiarios nas súas solicitudes de modificacións da resolución de concesión, renuncias e cambios de titularidade da axuda, etc.
 • Realice a avaliación ex post das chamadas de axuda ao seu cargo. Valorarase a idoneidade dos diferentes instrumentos, co propósito principal de adaptar as accións da AEI ás que supoñan un maior beneficio-custo para o sistema.
 • Participar en grupos de traballo de expertos nacionais e internacionais en cada un dos temas da súa competencia.
 • Promover iniciativas de cooperación mediante acordos de colaboración e outros acordos con entidades nacionais e internacionais. Realizar un seguimento científico e técnico das accións realizadas na execución destes acordos.
 • Participa en nome da AEI en iniciativas de programación conxunta internacional.