Presentación

A misión da AEI é promover a investigación científica e técnica en todas as áreas do coñecemento mediante a asignación eficiente dos recursos públicos, o fomento da excelencia, o fomento da colaboración entre os axentes do Sistema e o apoio á xeración de coñecementos de alto impacto científico-técnico, económico e social, incluídos os dirixidos a resolver os grandes retos da sociedade, e o seguimento das actividades financiadas así como o asesoramento necesario para mellorar o deseño e planificación de accións ou iniciativas a través das que se desenvolvan as políticas de I+D da Administración Xeral do Estado se implantan.

A visión da AEI é axudar ás persoas e institucións que se dedican á investigación en España a alcanzar o seu potencial e que a investigación sexa un motor fundamental do desenvolvemento da sociedade.

Segundo o seu Estatuto, as funcións da AEI son:

 1. A xestión dos programas, instrumentos e actuacións que se concedan no marco dos Plans Estatais de Investigación e Innovación Científica e Técnica, calquera outro que lle sexa encomendado expresamente pola Administración Xeral do Estado ou os derivados de convenios de colaboración celebrados con outras entidades ou outras actuacións, mediante a asignación obxectiva e imparcial dos recursos dispoñibles.

 2. A organización e xestión da avaliación científico-técnica ex ante e ex post de propostas, accións ou iniciativas utilizarán, se é o caso, criterios de avaliación en función de méritos científicos e técnicos recoñecidos internacionalmente, así como aqueles criterios establecidos polas correspondentes convocatorias.
 3. A verificación, seguimento e posterior avaliación das actividades financiadas pola Axencia e o seu impacto científico, técnico e socioeconómico, así como o control da xustificación do cumprimento das condicións e obxectivos das axudas recibidas.
 4. Comunicación e difusión dos resultados das avaliacións realizadas
 5. O seguimento da xestión, financiamento, xustificación e resultados de todas as actuacións que execute directamente a Axencia, así como o asesoramento sobre as mesmas.
 6. Participación en reunións e foros nacionais e internacionais relacionados con asuntos propios do seu obxecto e fins, e representación en foros de políticas de I+D+i cando así o determine o Ministerio de Economía e Competitividade. As actuacións da Axencia nos foros internacionais desenvolveranse en coordinación co Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación cando se considere necesario.
 7. A difusión e comunicación dos resultados das súas actividades e dos resultados da investigación financiada pola Axencia.
 8. A xestión de accións dirixidas a promover a colaboración, o intercambio, a circulación, a difusión e a explotación do coñecemento científico e técnico entre os axentes do Sistema.
 9. O realción de actividades ou prestación de servizos que lle encomende a Administración xeral do Estado ou, en virtude de contratos, convenios e, en xeral, asuntos xurídicos, por outras entidades.
 10. A xestión das accións de I+D financiadas con fondos europeos e as derivadas da participación española en programas internacionais.
 11. A xestión económica e orzamentaria e o control económico-financeiro dos instrumentos e actuacións que lle correspondan.
 12. Calquera outra función que se lle encomenda.

De conformidade co seu Estatuto, a Axencia observará os principios de interese xeral polos que se debe rexer a actuación das administracións públicas. No exercicio das súas funcións específicas, tamén se rexerá polos seguintes principios básicos:

 1. Autonomía, entendida como a capacidade da Axencia para xestionar, nos termos previstos neste Estatuto, os medios postos á súa disposición para acadar os obxectivos comprometidos.
 2. Independencia técnica, baseada na formación, especialización, profesionalidade e responsabilidade individual do persoal ao servizo da Axencia que deberá observar os valores de competencia, ética profesional e responsabilidade pública aplicables.
 3. Obxectividade na avaliación do mérito científico, técnico e innovador en todas as súas actuacións, que se realizará utilizando criterios previamente establecidos, coñecidos por todos e baseados en estándares internacionais e comúnmente aceptados, como a avaliación por pares nacionais e internacionais. ou por paneis de recoñecidos científicos e tecnólogos.
 4. Transparencia en todas as actividades administrativas e cumprimento das obrigas de bo goberno por parte dos funcionarios públicos da Axencia, así como a rendición de contas e compromisos de presentar información precisa e completa sobre todos os resultados e procedementos empregados na xestión.
 5. Eficacia no seu desempeño, poñendo todos os medios para levar a cabo o obxecto e finalidade definidos neste Estatuto.
 6. Eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos e avaliación continua da calidade dos procesos de xestión e dos procedementos de actuación, que se realizará de acordo cos criterios de legalidade, rapidez, simplificación e accesibilidade electrónica e sen prexuízo dos necesarios. rigor.
 7. A cooperación interinstitucional, entendida como o principio que busca sinerxías en colaboración con outras Administracións, axentes e institucións, públicas ou privadas, nacionais e internacionais para o fomento do coñecemento en todos os seus ámbitos.
 8. A igualdade de xénero, promovendo a perspectiva de xénero e unha composición equilibrada de mulleres e homes nos seus órganos, consellos e comisións e actividades de acordo co establecido na Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade do número efectivo de mulleres e homes, e a disposición adicional décimo terceira da Lei 14/2011, do 1 de xuño.

A AEI está formada por preto de douscentos traballadores públicos altamente especializados en tarefas de xestión da investigación. Estamos divididos en equipos multidisciplinares especializados no ciclo de vida das axudas e nas actividades horizontais da AEI.

Ademais, a AEI conta con máis de douscentos cincuenta Colaboradores Científico-Técnicos que están integrados nas Áreas Científico-Técnicas da Axencia. Os colaboradores son expertos en I+D+i que dedican parte do seu su tempo para a xestión científico-técnica das axudas da AEI. A súa colaboración é fundamental para que a Axencia poida desenvolver as súas funcións.

Finalmente, a AEI ten asinados contratos, comisións e convenios para apoiar diferentes tarefas de xestión. No ámbito do Ministerio de Ciencia e Innovación, é importante destacar a colaboración coa Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT).

Real Decreto 1067/2015, do 27 de novembro, polo que se crea a Axencia Estatal de Investigación e se aproba o seu Estatuto.

Royal Decree 1067/2015, of 27 November, creating the Spanish State Research Agency and approving its Statute

LEGAL DISCLAIMER This text provides just INFORMATION about the Royal Decree 1067/2015, of 27 November, creating the Spanish State Research Agency and approving its Statute. The ONLY TEXT LEGALLY VALID is that published in the Spanish Official Gazette (Boletín Oficial do Estado).

Real Decreto 1/2017, do 13 de xaneiro, polo que se modifica o Real Decreto 1067/2015, do 27 de novembro, polo que a Axencia Estatal de Investigación creado e apróbase o seu Estatuto.

Delegación de competencias

Resolución do 7 de xullo de 2021, da Presidencia do Estado Axencia de Investigación, pola que se publica a Resolución do Consello de Goberno da Axencia Estatal de Investigación

Resolución de 15 de xaneiro de 2024, da Axencia Estatal de Investigación, pola que se delega a sinatura de determinados documentos administrativos e contables cuxa competencia corresponda ao seu Director

Resolución do 1 de febreiro de 2024, do Axencia Estatal de Investigación, que delega a sinatura de determinados documentos administrativos cuxa responsabilidade corresponde ao seu director, cuxo seguimento científico-técnico corresponde á Subdivisión de Programas Temáticos Científico-Técnico

Resolución do 1 de febreiro de 2024, da Axencia Estatal de Investigación, pola que se delega a sinatura de determinados documentos administrativos cuxa responsabilidade corresponde ao seu director, cuxo seguimento científico-técnico corresponde á Subdivisión de Programas Transversais Científico-Técnicos, Fortalecemento e Excelencia

O obxectivo deste dossier de prensa é recoller a información principal sobre a Axencia Estatal de Investigación, dar unha visión sintética da súa actividade e facilitar información de contacto á prensa e aos informantes. Nel atoparás:

 • Que é o AEI.
 • Misión e visión da AEI.
 • Principais funcións da AEI.
 • As 19 áreas temáticas da AEI.
 • Chamadas da AEI.
 • Proxección internacional da AEI.
 • AEI en números.
 • Carta do director xeral da AEI.
 • Recursos de vídeos e fotos.
 • Contacto de prensa.

Carpeta de prensa da Axencia Estatal de Investigación

Caratula Dosier de prensa