Descrición das Chamadas do Plan Estatal 2021-2023

A continuación móstranse as convocatorias que a AEI xestiona dentro do Plan Estatal de Investigación e Innovación Científica e Técnica (PEICTI) 2021-2023. As convocatorias están organizadas polos programas e subprogramas deste PEICTI.

Europa investigación

Estas axudas teñen como finalidade promover e mellorar a participación española en iniciativas científicas e tecnolóxicas europeas, incrementando o número de coordinadores españois que participan en proxectos das convocatorias do programa Horizonte Europa da Unión Europea (UE).

Europa Investigación financia os custos de elaboración, coordinación e presentación de propostas europeas de proxectos de I+D+i en colaboración transnacional liderados por grupos de investigación españois dirixidos a determinadas convocatorias de Horizonte Europa e tamén de iniciativas individuais dirixidas ao Consello Europeo de Investigación (ERC). Son axudas destinadas a financiar os gastos de mobilidade, formación, apoio e asesoramento en materia de innovación, organización de eventos, realización de estudos e difusión e outros gastos relacionados. Non se financian os gastos de persoal, os gastos imputables á execución ou desenvolvemento de actividades de proxectos de I+D+i nin os custos indirectos.

Poden participar sen ánimo de lucro organismos públicos de investigación, universidades públicas e privadas, entidades e institucións sanitarias públicas e privadas sen ánimo de lucro, Centros Tecnolóxicos e Centros de Apoio á Innovación Tecnolóxica de ámbito estatal e outros centros públicos e privados cuxos principais actividade é I+D+i. As axudas desta convocatoria teñen a modalidade de subvención.

Europa excelencia

Estas axudas están destinadas a promover a participación española nas convocatorias internacionais do Consello Europeo de Investigación (ERC) de Horizonte Europa.

Europa excelencia subvenciona proxectos de investigación relacionados cos obxectivos das propostas europeas enviadas e avaliadas positivamente e consideradas subvencionables polo ERC pero que, por razóns orzamentarias, non foron finalmente financiadas polo devandito organismo. Fináncianse os seguintes gastos relacionados cos obxectivos do proxecto: persoal, pequenos equipos, materiais, desprazamentos, formación, publicación e difusión de resultados, dereitos de propiedade industrial e intelectual, apoio e asesoramento en innovación e outros.

Poden participar organismos públicos de investigación, universidades públicas e privadas sen ánimo de lucro, entidades e institucións sanitarias públicas e privadas sen ánimo de lucro, Centros Tecnolóxicos e Centros de Apoio á Innovación Tecnolóxica de ámbito estatal e outros centros públicos e privados. sen ánimo de lucro cuxa actividade principal sexa a I+D+i.

Xestión de proxectos europeos

Esta convocatoria, que antes se denominaba Europe Networks and Managers - Europe Technological Centres, ten como obxectivo reforzar as estruturas de internacionalización dos organismos de investigación españois co fin de mellorar a súa participación no Programa Marco de Investigación e Innovación da Unión Europea (UE).

A xestión de proxectos europeos financia a posta en marcha dun plan estratéxico de internacionalización cuxo obxectivo será a creación ou mantemento dunha estrutura específica dentro da propia entidade que promova a participación en proxectos de Horizonte Europa e o fomento da colaboración con outras entidades nacionais e internacionais, entidades, principalmente.

A intensidade das axudas concedidas estará condicionada ao cumprimento dos obxectivos sinalados na solicitude de concesión e aos gastos de persoal, mobilidade, formación, aplicacións informáticas para a xestión de proxectos europeos, organización de eventos e outros. están subvencionados.gastos relacionados.

Poderán ser beneficiarios destas axudas organismos públicos de investigación, universidades públicas e privadas, entidades e institucións sanitarias públicas e privadas, Centros Tecnolóxicos e Centros de Apoio á Innovación Tecnolóxica de ámbito estatal e outros centros públicos e privados é I+D+i.

Proxectos de colaboración internacional

Os Proxectos de Colaboración Internacional (PCI) apoian a participación dos axentes do sistema español de ciencia, tecnoloxía e innovación en iniciativas internacionais e especialmente no Espazo Europeo de Investigación.

A convocatoria do PCI está apoiada en convocatorias transnacionais anteriores, como resultado dos convenios de subvención asinados entre a Comisión Europea e os países participantes no marco do Programa Marco de Investigación e Innovación da Unión Europea e nos acordos de consorcio asinados pola Comisión Europea. socios participantes. Tamén, en acordos bilaterais e multilaterais con terceiros países, como Estados Unidos e Xapón.

Os trámites detallados das convocatorias transnacionais, incluíndo os criterios e a forma en que se realiza a avaliación, descríbense nos textos publicados na páxina web de cada iniciativa internacional. O PCI é o instrumento da AEI para o financiamento das propostas españolas seleccionadas polos concellos das iniciativas internacionais, de conformidade co disposto nos artigos 22.2 e 28.1 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e na derradeira terceira, disposición do Real decreto lei 23/2020, do 23 de xuño.

As entidades beneficiarias destas axudas poderán ser organismos públicos de investigación, universidades, centros de investigación, centros tecnolóxicos, institutos de investigación e institucións públicas e privadas de I+D+i sen ánimo de lucro.

Proxectos de xeración de coñecemento

Esta convocatoria dá continuidade ás anteriores convocatorias de “Xeración de Coñecemento” e “Retos da sociedade”. O novo Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e de Innovación (PEICTI) 2021-2023, contempla dentro do Subprograma Estatal de xeración de coñecemento dous tipos de proxectos:

  • Proxectos de Investigación non orientados, sen unha orientación temática previamente definida, que estean motivados pola curiosidade científico-técnica e que teñan como obxectivo primordial o avance no coñecemento independentemente do horizonte temporal e do seu ámbito de aplicación.
  • Proxectos de Investigación orientados a resolver problemas específicos vinculados aos grandes retos da sociedade, que se inclúen nalgunhas prioridades temáticas establecidas no PEICTI: saúde, cultura, creatividade e sociedade inclusiva, seguridade civil para a sociedade, mundo dixital, industria, espazo e defensa, clima, enerxía e mobilidade, alimentación, bioeconomía, recursos naturais e medio ambiente. Non quedarán excluídas outras áreas sempre que contribúan á consecución dos obxectivos do devandito Plan.

En ambas as dúas modalidades, os proxectos poderán ser de dous tipos, dependendo do perfil do investigador principal que dirixe o equipo de investigación, proxectos tipo A, dirixidos por investigadores novos; e proxectos tipo B, liderados por investigadores consolidados. A duración dos proxectos poderá ser de 2, 3 e 4 anos e poderán executarse como proxectos individuais ou coordinados, segundo o regulado na convocatoria.

As institucións beneficiarias destas axudas poden ser organismos públicos de investigación, universidades, centros de investigación, centros tecnolóxicos, institutos de investigación e institucións de I+D+i.

Esta convocatoria contribuirá ao desenvolvemento da capacidade de liderado nacional e internacional dos equipos de investigación en entidades públicas e privadas sen ánimo de lucro vinculadas á I+D+i, facilitando a súa mobilidade e promovendo a súa participación e éxito no ámbito europeo. e programas e proxectos internacionais. Pódese incorporar un enfoque inter e multidisciplinar, coa participación de grupos de investigación cunha masa crítica capaz de xerar sinerxías entre diferentes enfoques científico-técnicos e favorecer así avances significativos no coñecemento científico. Os proxectos poderán ter axudas asociadas da convocatoria de Contratación Predoutoral para a Formación de Persoal Investigador.

Proxectos de transición ecolóxica e dixital

A convocatoria de proxectos estratéxicos de I+D+i sobre a transición ecolóxica e dixital está prevista para 2021. A solicitude e execución destas axudas é compatible con calquera outra axuda da Axencia na que participen actualmente os equipos de investigación. As institucións beneficiarias destas axudas poderán ser organismos públicos de investigación, universidades, centros de investigación, centros tecnolóxicos, institutos de investigación e institucións de I+D+i, segundo se regulará na convocatoria. A duración dos proxectos será de dous anos. Os proxectos apoiarán as transicións xerando coñecemento científico, desenvolvendo tecnoloxías ou apoiando políticas.

A transición ecolóxica aplícase ás actividades produtivas, á protección dos recursos naturais e á calidade de vida das persoas e da sociedade no seu conxunto. Os proxectos abordarán aspectos como a descarbonización, a eficiencia enerxética, o despregamento de enerxías renovables, a electrificación da economía, o desenvolvemento do almacenamento de enerxía, solucións baseadas na natureza, a restauración ecolóxica e a mellora da resiliencia de todos os sectores económicos, entre outros.

A transición dixital pretende dixitalizar toda a cadea de valor dos sectores tractores, aproveitando ao máximo as sinerxías e oportunidades dos novos desenvolvementos tecnolóxicos e da xestión de datos. Os proxectos estarán orientados a aspectos como a axenda urbana, a educación, a agricultura, o turismo, a industria, a mobilidade, a modernización da Administración pública, a ciberseguridade ou a nova economía do coidado, entre outros. A transición dixital pode ser un apoio importante á transición ecolóxica.

Esta convocatoria contribuirá decisivamente a xerar coñecemento sobre unha cuestión estratéxica para a sociedade, promovendo o desenvolvemento inclusivo e sostible, eixo vertebrador da cohesión territorial e social.

Proxectos estratéxicos

Esta convocatoria creouse no marco do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, dentro do plan extraordinario "Next Generation EU". A solicitude e execución destas axudas son compatibles con calquera outra subvención da Axencia na que participen os equipos de investigación. As institucións beneficiarias poden ser de natureza moi diversa.

As institucións beneficiarias destas axudas poden ser organismos públicos de investigación, universidades, empresas, institutos de investigación sanitaria, outros centros públicos de I+D, centros tecnolóxicos de ámbito estatal, centros de apoio á innovación tecnolóxica, outros centros privados de I+D e asociacións empresariais sectoriais. O financiamento destas axudas realízase en forma de subvencións ou préstamos, segundo o tipo de beneficiario.

Os proxectos de investigación industrial fináncianse en colaboración entre empresas e organismos de investigación públicos ou privados. Avanzarase na resposta aos retos identificados nas prioridades temáticas definidas en cada convocatoria. Financiaranse proxectos inter e multidisciplinares nos que a cooperación científica sexa constitutiva e se valore a superposición entre disciplinas a nivel metodolóxico, conceptual ou teórico. Así mesmo, preténdese dar impulso aos avances no ámbito de aplicación ao que se dirixen os proxectos, tanto no ámbito científico como no desenvolvemento e innovación tecnolóxica.

Esta convocatoria contribuirá decisivamente a crear valor compartido entre centros de investigación e empresas, colaborando nun consorcio destinado a dar solucións aos retos da sociedade.

Redes de investigación

O obxectivo destas axudas é crear redes de investigación para promover a complementariedade de capacidades e optimizar os recursos de investigación existentes. Preténdese facilitar que os grupos participantes poidan:

  • Executar accións destinadas a consolidar e mellorar os resultados anteriores das actividades de I+D+i,
  • Planificar futuras accións estratéxicas científicas e tecnolóxicas,
  • Realizar funcións de asesoramento científico,
  • Establecer foros para o intercambio de coñecemento e detección de oportunidades, así como
  • Promover actividades de promoción e posicionamento estratéxico en proxectos e programas internacionais e contribuír así ao avance da investigación española, principalmente no contexto do Espazo Europeo de Investigación.

As institucións beneficiarias destas axudas poden ser organismos públicos de investigación, universidades públicas e privadas (con capacidade e actividade demostrada en I+D+i), outros centros públicos de I+D+i, entidades e institucións sanitarias públicas e privadas sen ánimo de lucro, de investigación sanitaria. institutos, centros tecnolóxicos de ámbito estatal e centros de apoio á innovación tecnolóxica de ámbito estatal.

As axudas desta acción consistirán en subvencións e a súa solicitude e execución son compatibles con calquera outra axuda da Axencia na que participen os equipos de investigación.

As redes de investigación teñen como obxectivo crear:

  1. Redes temáticas, formadas por investigadores enmarcados nunha mesma ou similar área temática de coñecemento, así como por investigadores con obxectivos comúns que requiren un enfoque multidisciplinar.
  2. Redes estratéxicas, integradas por xestores ou investigadores españois que participan en iniciativas europeas de investigación ou que asesoran, amplían ou difunden o coñecemento científico e tecnolóxico entre representantes dos organismos do Estado.

Proxectos de colaboración público-privada

Esta convocatoria é unha continuación das chamadas anteriormente denominadas “Retos-Collaboration”. Estas axudas están destinadas a promover a colaboración público-privada nunha fase de transferencia de coñecemento próxima aos procesos produtivos e ao mercado. A solicitude e execución destas axudas son compatibles con calquera outra subvención da Axencia na que participen os equipos de investigación.

As institucións beneficiarias destas axudas teñen unha natureza moi variada, podendo ser, organismos públicos de investigación, universidades, empresas, institutos de investigación sanitaria, outros centros públicos de I+D, centros tecnolóxicos de ámbito estatal, centros de apoio á innovación tecnolóxica, etc. outros centros privados de I+D e asociacións empresariais sectoriais. As axudas da convocatoria son en forma de axudas ou préstamos, segundo o tipo de beneficiario.

As tarefas de desenvolvemento experimentais fináncianse en colaboración entre empresas e organismos de investigación públicos ou privados. Avanzase na incorporación de coñecementos e resultados científico-técnicos que permitan a validación e o desenvolvemento precompetitivo de novas tecnoloxías, produtos e servizos, creando o contexto axeitado que estimule a xeración dunha masa crítica en I+D+i dun ámbito interdisciplinar. natureza pola súa aplicación, transferencia, busca de solucións e xeración de resultados tanto nas traxectorias tecnolóxicas e de innovación das empresas como no mercado. Foméntase a contratación de doutores no sector privado.

Esta convocatoria contribuirá decisivamente a crear valor compartido entre centros de investigación e empresas, colaborando nun consorcio destinado a dar solucións aos retos da sociedade.

Proba de concepto

Estas axudas teñen como finalidade promover e acelerar a transferencia de coñecemento e resultados xerados en proxectos de investigación orientados e non orientados financiados pola AEI, así como a súa explotación como produtos, bens, aplicacións ou beneficios para a economía, a sociedade, a cultura ou as políticas públicas; promover a cultura da transferencia e o espírito emprendedor e innovador dos grupos de investigación, así como contribuír ao fortalecemento das estratexias de transferencia de coñecemento e dos resultados das institucións beneficiarias dos devanditos proxectos.

As propostas deberán demostrar que existe coñecemento ou resultados de proxectos de investigación que poidan representar un avance científico-técnico relevante e con potencial para incorporarse ao mercado ou xerar valor para a sociedade. As propostas deberán propoñer un plan de implantación que especifique as primeiras fases de valoración dos resultados e desenvolvemento precompetitivo e que facilite a súa aplicación práctica, tales como, entre outros, a protección do coñecemento xerado, a análise dos aspectos técnicos, comerciais ou sociais, a obtención de prototipos tecnolóxicos, desenvolvemento dunha escala piloto, probas con usuarios finais, definición do modelo de negocio ou as primeiras etapas da creación dunha empresa.

Contémplase a presentación de propostas en diferentes etapas de madurez tecnolóxica (TRL), sempre que se adapten ao carácter finalista dos obxectivos da convocatoria. As propostas pódense presentar a calquera das áreas temáticas e subáreas da AEI.

As institucións beneficiarias destas axudas poderán ser organismos públicos de investigación, universidades, centros de investigación, centros tecnolóxicos, institutos de investigación e institucións de I+D+i, segundo se regulará na convocatoria. A duración dos proxectos será de dous anos.

Plataformas tecnolóxicas e de innovación

Esta convocatoria dá continuidade ao esforzo dos últimos anos en apoio ás Plataformas Tecnolóxicas, como axente imprescindible para promover o diálogo e a colaboración público-privada. As plataformas, impulsadas polo tecido empresarial, son un actor importante na definición das prioridades de I+D+i, tanto sectoriais como intersectoriales.

As axudas están destinadas á creación e consolidación de Plataformas Tecnolóxicas e de Innovación que promovan a mellora da capacidade tecnolóxica e a crecente competitividade do sector produtivo nacional, promovendo a incorporación de todos os axentes da cadea, levando a cabo o Coñecemento. actividades de intercambio, planificación e difusión que promovan a colaboración en I+D+i entre o sector público e o sector empresarial, e que axuden a identificar axendas de investigación aplicada e desenvolvemento experimental que, respondendo ás demandas sectoriais, permitan afrontar os grandes retos da sociedade. Para cumprir estes obxectivos, tamén é necesario considerar a converxencia de tecnoloxías e coñecementos e promover a colaboración entre plataformas.

Esta convocatoria publicarase en 2022 e as axudas terán unha duración de dous anos. Poderán ser beneficiarios das axudas os organismos públicos de investigación, as universidades públicas, os Centros Tecnolóxicos de ámbito estatal e os Centros estatais de apoio á innovación tecnolóxica, outros centros públicos e privados de I+D+i sen ánimo de lucro, empresas e asociacións empresariais sectoriais, segundo o regulamento, na chamada.

Centros de excelencia “Severo Ochoa” e unidades de excelencia “María de Maeztu”

A convocatoria busca o fortalecemento institucional, e está dirixida a centros e unidades de excelencia do sector público e institucións privadas de investigación sen ánimo de lucro, cuxo liderado científico está acreditado a nivel internacional, con capacidades para contribuír decididamente a avanzar. na fronteira do coñecemento e xerar resultados de alto impacto, así como exercer un efecto impulsor sobre o Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación.

O obxectivo da convocatoria é dobre. En primeiro lugar, o recoñecemento dos mellores centros e unidades de investigación, e a súa acreditación como “Centro de Excelencia Severo Ochoa” ou como “Unidade de Excelencia María de Maeztu” en función das características e logros dos últimos anos. En segundo lugar, o financiamento dos plans estratéxicos elaborados polos centros e dos programas estratéxicos de investigación elaborados polas unidades por un período de catro anos, co obxectivo de consolidar as súas capacidades e liderado científico internacional. Ademais, os centros e unidades acreditados beneficiaranse da inclusión nas convocatorias de axudas para a formación de doutores por contratos de investigadores predoutorais que realizarán a súa formación no centro ou unidade.

A selección dos centros e unidades acreditados realízase mediante un proceso competitivo baseado en estándares internacionais, no que participan comités científicos formados por expertos internacionais, independentes e de recoñecido prestixio. Analízanse cuestións como a organización do centro ou unidade e o seu financiamento, os resultados da investigación obtidos, a formación e recursos humanos, ou o liderado internacional no período de referencia, así como o diagnóstico, perspectivas, obxectivos e actuacións do plan estratéxico. durante os próximos catro anos con respecto a estes e outros aspectos.

A duración da acreditación é de catro ou cinco anos, sen posibilidade de renovación, polo que unha vez rematada a acreditación, os centros ou unidades poderán volver a presentarse a unha nova convocatoria en réxime de concorrencia competitiva. .

Esta convocatoria contribuirá decisivamente a aumentar a visibilidade internacional dos centros e unidades acreditadas, así como o impacto científico, social e económico dos resultados das súas investigacións, contribuíndo así á atracción de talento e ao liderado de a investigación española.

Equipamento científico e técnico

A convocatoria de equipamento científico-técnico ten como obxectivo mellorar as capacidades da comunidade investigadora española e aumentar a súa competitividade. As axudas financian a adquisición de equipamento científico-técnico de última xeración, de acceso aberto, xestionado por servizos conxuntos de investigación.

As entidades beneficiarias responsables destes servizos comúns deberán contar con medios humanos con total dedicación á súa xestión, incluíndo o mantemento, actualización e xestión dos equipamentos, un protocolo de acceso público e un sistema que permita repercutir os custos. dos servizos prestados aos usuarios, tanto aos investigadores pertencentes á institución onde estea radicada como aos investigadores externos.

A convocatoria cobre os gastos de adquisición, transporte, obra civil imprescindible, así como outros gastos necesarios para instalar e poñer en funcionamento o equipamento.

Esta convocatoria contribuirá decisivamente a promover a prestación e utilización de servizos de investigación, optimizando custos e obtención de datos máis fiables e de alta calidade técnica, propiciando a realización de investigacións multidisciplinares de excelencia e o desenvolvemento de I+D altamente competitivo, actividades.

Contratos predoutorais para a formación de persoal investigador

A convocatoria de bolsas predoutorais para a formación de persoal investigador promove a contratación e mobilidade do persoal investigador en formación, mediante a realización das súas teses de doutoramento no marco dos mellores proxectos de investigación de grupos con solvencia científica. e académicos pertencentes a universidades, organismos públicos de investigación e outros centros de investigación e, con carácter singular, nos Centros de Excelencia Severo Ochoa e Unidades de Excelencia María de Maeztu e nos centros públicos de I+D+i en investigación agroalimentaria dependentes das comunidades autónomas.

Os contratos teñen unha duración de catro anos e durante a súa vixencia ofrécese un período de orientación posdoutoral (POP), sempre que a tese se conclúa no prazo establecido. Os obxectivos deste período son a explotación dos resultados da tese de doutoramento, e a iniciación da etapa de formación posdoutoral con posibilidade de participación en proxectos de investigación nacionais, europeos ou internacionais.

No marco destas axudas inclúese unha dotación adicional que financia, por unha banda, estancias de persoal investigador en formación, en centros de I+D distintos dos que estean adscritos, tanto en fase predoutoral. e, se é o caso, na fase posdoutoral e, por outra banda, as taxas de matrícula derivadas dos estudos de doutoramento.

Doutoramentos industriais

Esta axuda ten por obxecto promover a realización de proxectos de investigación industrial ou desenvolvemento experimental en empresas e outras entidades do ámbito socioeconómico (entidades privadas sen ánimo de lucro e administracións públicas, que poidan desenvolver un proxecto de I+D+i destinado á transferencia). de coñecemento), na que se enmarca unha tese de doutoramento, co fin de favorecer a inserción laboral do persoal investigador destas entidades desde o inicio da súa carreira profesional, contribuír á empregabilidade destes investigadores e favorecer a incorporación do talento no ámbito produtivo e socioeconómico. tecido para aumentar a súa competitividade.

As axudas incluirán os seguintes conceptos financiables: axudas para financiar os custos directos de execución do proxecto e axudas para financiar os dereitos de matrícula dos estudos de doutoramento. Os custos directos de execución do proxecto inclúen os gastos derivados da contratación da persoa seleccionada, os gastos de mobilidade e outros gastos de execución do proxecto.

Juan de la Cierva adestramento

As bolsas de formación Juan de la Cierva teñen como obxectivo favorecer a inserción laboral dos novos doutores, durante un período de dous anos, para que rematen a súa formación investigadora posdoutoral como etapa intermedia entre a obtención do doutoramento e liderado consolidado nos centros españois de I+D, preferentemente dentro de equipos de investigación consolidados e diferentes a aqueles nos que realizaron a súa formación predoutoral.

As solicitudes de participación son presentadas polos centros de I+D, incluídos os participantes para a súa incorporación aos equipos de investigación. A selección baséase nun proceso de concurso-oposición en función dos méritos curriculares dos participantes e da historia científico-técnica do equipo investigador no que se queira incorporar, dando especial relevancia aos méritos relacionados co titor investigador.

Persoal técnico de I+D+i

A convocatoria ten como obxectivo incrementar e mellorar as prestacións e o rendemento das infraestruturas científico-tecnolóxicas nos Centros de I+D, proporcionando á súa vez formación especializada ao persoal técnico contratado mediante a contratación de persoal de apoio técnico nos Centros de I+D.

Poderán ser beneficiarios organismos públicos de investigación, universidades públicas, os seus institutos universitarios, universidades privadas con capacidade e actividade demostrada en I+D+i, entidades e institucións sanitarias públicas e privadas sen ánimo de lucro, vinculadas ou concertadas con o Sistema Nacional de Saúde, os institutos de investigación sanitaria, os centros tecnolóxicos de ámbito estatal e os centros estatais de apoio á innovación tecnolóxica, outros centros públicos de I+D+i, con personalidade xurídica propia, os centros privados de I+D+i, sen ánimo de lucro e con personalidade xurídica propia, e os centros públicos de I+D+i de investigación agraria ou alimentaria dependentes das comunidades autónomas, todos eles realizan actividades de I+D+i e xeran coñecemento científico ou tecnolóxico.

As solicitudes de participación preséntanse polos centros de I+D, incluídos os candidatos técnicos, que deberán estar en posesión do título de licenciado, enxeñeiro, arquitecto, graduado, licenciado, enxeñeiro técnico, arquitecto técnico ou técnico superior no marco do formación profesional do sistema educativo.

Juan de la Cierva incorporación

As bolsas de Juan de la Cierva-incorporación teñen como obxectivo promover a contratación de persoas con título de doutor por organismos de investigación ou centros de I+D españois, durante un período de tres anos, co fin de desenvolver unha carreira investigadora independente ademais de fomentar a retención e atracción de talento nacional e internacional a universidades e organismos de investigación, así como reforzar as competencias adquiridas durante unha primeira etapa de formación posdoutoral. Estas axudas cofinancian a contratación durante un período de tres anos.

As solicitudes de participación son presentadas polos centros de I+D, incluídos os participantes para a súa incorporación aos equipos de investigación. A selección baséase nun proceso de concurso-oposición en función dos méritos curriculares dos participantes e da historia científico-técnica do equipo investigador no que se queira incorporar, dando especial relevancia aos méritos relacionados co titor investigador.

Ramón y Cajal

As bolsas Ramón y Cajal están dirixidas a favorecer a incorporación de investigadores nacionais e estranxeiros cunha formación científico-técnica relevante nos centros de I+D españois mediante, por unha banda, a concesión de axudas para a súa inserción laboral e a concesión de axudas para a creación de postos de traballo fixos para a súa posterior incorporación ao Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación e, por outra, a concesión de axudas para sufragar os gastos iniciais de investigación asociados á súa incorporación.

A liña de axudas Ramón y Cajal está dirixida a favorecer a incorporación de investigadores nacionais e estranxeiros cunha destacada traxectoria nos centros españois de I+D+i mediante, por unha banda, a concesión de axudas para a súa inserción laboral e, por outra outras, a concesión de axudas á creación de postos de traballo fixos para a súa posterior incorporación ao Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación.

As axudas á contratación teñen unha duración de cinco anos e están destinadas a financiar o salario e a cota patronal á Seguridade Social das persoas contratadas e están cofinanciadas con recursos do FSE, podendo tamén ser cofinanciadas. financiado con fondos europeos compatibles co FSE, segundo a súa normativa específica. Os contratos financiados polas axudas obxecto desta resolución son incompatibles coa vixencia de calquera outro contrato de traballo do persoal contratado. As axudas á creación de postos de traballo fixos teñen unha duración de dous anos.

Torres Quevedo

Estas axudas cofinancian durante tres anos a incorporación de investigadores a empresas e parques científicos e tecnolóxicos con capacidades acreditadas de I+D+i. O seu obxectivo é promover a empregabilidade dos contratados no ámbito empresarial e tamén reforzar as capacidades de I+D+i do sector privado.

As axudas da convocatoria Torres Quevedo concédense a empresas e centros tecnolóxicos de ámbito estatal, centros de apoio á innovación tecnolóxica de ámbito estatal, asociacións empresariais e parques científicos e tecnolóxicos para a contratación laboral de doutores que desenvolvan investigación industrial. proxectos, desenvolvemento experimental ou estudos de viabilidade previos.

As axudas destinaranse necesariamente á cofinanciación do salario e da cota empresarial da Seguridade Social dos investigadores contratados e a contía da mesma determinarase en función do custo da contratación, do tipo de proxecto e do tipo de entidade, tendo en conta que a intensidade da axuda non poderá superar os valores indicados na convocatoria.

Nova carreira científica

O Plan Estatal de Investigación e Innovación Científica e Tecnolóxica 2021-2023 prevé desenvolver a carreira científica coa figura permanencia , cuxo obxectivo é, de acordo coa Carta Europea do Investigador, que todo o persoal investigador teña unha carreira previsible, así como a oportunidade de desenvolverse profesionalmente. Proponse un novo contrato indefinido de incorporación estable ao Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación. Espérase, con esta cifra, rebaixar a idade estable de incorporación, o que favorecerá a atracción e retención de talento.

Para impulsar a implantación desta nova carreira científica, o Plan de Recuperación, Transición e Resiliencia prevé axudas que acompañarán á sinatura dun contrato laboral indefinido en concepto de dotación adicional para investigación.

Este procedemento permitirá o acceso estable do mellor persoal científico e investigador aos axentes públicos do Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación.

 

Planificación das chamadas da Axencia Estatal de Investigación 2021 – 2022