Fondos FEDER

A información presentada nesta sección corresponde ao período de programación 2014-2020. A AEI xa non publica convocatorias cos fondos deste período. Non obstante, boa parte das axudas cofinanciadas cos fondos deste período están actualmente en execución ou en xustificación científico-técnica ou administrativa.

A Estratexia Europa 2020 sinala o camiño cara a un crecemento intelixente, sostible e integrador na Unión Europea nesta década. O traballo de programación da Política de Cohesión 2014-2020, coordinado pola Dirección Xeral de Fondos Europeos, centrouse na elaboración dos seguintes documentos estratéxicos:

O Acordo de Asociación é o documento nacional, de carácter estratéxico, elaborado por cada Estado membro, que establece a estratexia e as prioridades de investimento dos Fondos da Política de Cohesión (FEDER, FSE, FEADER e FEMP) para o período 2014-2020.

O PO Plurirrexional de España 2014-2020, froito da fusión dos anteriores PO Crecemento Intelixente e PO Crecemento Sostible 2014-2020, especifica a estratexia e os obxectivos globais de intervención da Administración Xeral do Estado (AGE) cofinanciados con o fondo FEDER nas áreas de crecemento intelixente e sostible (e na zona urbana tamén de crecemento inclusivo)

O traballo de programación realizouse respectando o principio de colaboración e goberno multinivel, é dicir, coa implicación dos poderes públicos dos distintos niveis da Administración española, axentes económicos e sociais e representantes da sociedade civil, incluídos os axentes ambientais. , ONG, organismos de igualdade e non discriminación

O novo período de programación, 2021-2027, aínda está nas fases iniciais de definición. Espérase que este proceso se complete no primeiro semestre de 2022.

No novo marco, establecéronse cinco prioridades para os investimentos da UE en desenvolvemento rexional no período de sete anos 2021-2027:

 • Unha Europa máis intelixente, mediante a innovación, a dixitalización, a transformación económica e o apoio ás pequenas e medianas empresas;
 • Unha Europa máis verde e sen carbono que aplique o Acordo de París e inviste na transición enerxética, nas enerxías renovables e na loita contra o cambio climático;
 • Unha Europa máis conectada, con transporte estratéxico e redes dixitais;
 • Unha Europa máis social, que faga do Pilar Europeo dos Dereitos Sociais unha realidade e apoie o emprego de calidade, a educación, as competencias educativas e profesionais, a inclusión social e o acceso en igualdade de condicións á atención sanitaria;
 • Unha Europa máis próxima aos cidadáns, que apoie as estratexias de crecemento xestionadas localmente e contribúa ao desenvolvemento urbano sostible en toda a UE.

Fondos Comunitarios 2021-2027

Liñas de acción

As actuacións realizadas dende a AEI e as propostas a cofinanciar con fondos FEDER enmárcanse no Obxectivo Temático 1 "Promover a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación" do Programa Operativo Multirrexional de España (POPE) 2014-2020. Estas actuacións realízanse dentro das seguintes prioridades de investimento:

Mellora das infraestruturas de investigación e innovación (I+i) e a capacidade de desenvolver a excelencia en I+i

Prioridade de investimento 1a. Mellora das infraestruturas de investigación e innovación (I+i) e da capacidade de desenvolvemento da excelencia en I+i, e promoción dos centros de competencia, especialmente os de interese europeo.

As seguintes liñas de actuación enmárcanse dentro do obxectivo específico O.E.1.1.2 de fortalecemento das institucións de I+D e creación, consolidación e mellora de infraestruturas científicas e tecnolóxicas:

 • Liña de adquisición e mellora de infraestruturas e equipamento científico e tecnolóxico (Infraestruturas). A AEI prevé realizar actuacións cofinanciadas polo Feder, por un importe aproximado de 293 millóns de euros.

Fomento do investimento empresarial en I+i, desenvolvemento de sinerxías entre empresas, centros de I+D e universidades

Prioridade de investimento 1b. Fomento do investimento empresarial en I+i liderado por empresas, desenvolvemento de vínculos e sinerxías entre empresas, centros de investigación e desenvolvemento e o sector da educación superior, en particular promovendo o investimento no desenvolvemento.

A liña de actuación enmárcase dentro do obxectivo específico O.E.1.2.2 de transferencia de coñecemento e cooperación entre empresas e centros de investigación:

 • Liña de proxectos de I+D en colaboración entre empresas e organismos de investigación (Collaboration Challenges). A AEI prevé realizar actuacións cofinanciadas polo Feder, por un importe aproximado de 153 millóns de euros.

Dentro do obxectivo específico O.E. 1.2.3 de promoción e xeración de coñecemento de fronteira e coñecemento orientado aos retos da sociedade, desenvolvemento de tecnoloxías emerxentes son as liñas de actuación:

 • Liña de proxectos de I+D dirixidos a retos sociais (Research Challenges) e Liña de proxectos de I+D de excelencia (Xeración de coñecemento). A AEI prevé levar a cabo actuacións cofinanciadas polo Feder nestas liñas, por un importe aproximado de 757 millóns de euros.

Documentación e lexislación

Normativa: Fondos Comunitarios. Período 2014-2020

Polo cal determinadas categorías de axuda son declaradas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado Texto pertinente para os efectos do EEE.

Sobre o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional e sobre disposicións específicas relativas ao obxectivo de investimento para o crecemento e o emprego e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1080/2006.

Ao establecer disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, e polas que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Rexional Europeo. Fondo de Desenvolvemento, o Fondo Social Europeo, o Fondo de Cohesión e o Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, así como o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello.

No que respecta á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis.

Sobre as normas financeiras aplicables ao orzamento xeral da Unión, polo que se modifican os Regulamentos (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014 e (UE) no 283/2014 e Decisión no 541/2014/UE e pola que se derroga. Regulamento (UE, Euratom) nº 966/2012.

Avaliación

A política de cohesión para o período 2014-2020 debería estar orientada a resultados con maior intensidade que en períodos anteriores, co fin de facer unha contribución visible aos obxectivos da Estratexia Europa 2020.

A normativa da Unión Europea establece a obriga de realizar avaliacións de eficacia, eficiencia e impacto das axudas dos Fondos do Marco Estratéxico Común, co fin de mellorar a calidade na execución e deseño dos programas. e determinar os seus efectos en relación cos obxectivos da estratexia da Unión para un crecemento intelixente, sostible e integrador.

Para mellorar a calidade e deseño de cada programa e verificar a viabilidade dos seus obxectivos e metas, deberá realizarse unha avaliación previa do mesmo, que se remitirá á Comisión xunto co programa operativo.

Durante o período de programación, as autoridades de xestión deberán realizar avaliacións para avaliar a eficacia e o impacto do programa. Para facilitar as decisións de xestión, o comité de seguimento e a Comisión deben ser informados dos resultados das avaliacións.

Así mesmo, realizaranse avaliacións ex post dos programas, para estimar a eficacia e eficiencia dos Fondos e o seu impacto en relación cos obxectivos globais dos propios Fondos e da estratexia da Unión para un crecemento intelixente, sostible e integrador. Estas avaliacións serán realizadas pola Comisión Europea.

O sistema de indicadores será unha parte fundamental do sistema de seguimento e avaliación para o período 2014-2020. O sistema de indicadores deberá incluír indicadores comúns (definidos pola Comisión e recollidos na normativa) así como indicadores específicos do programa. Todos estes indicadores, segundo a súa natureza, pódense clasificar en: indicadores de rendemento e indicadores de resultado. Unha selección destes indicadores configurará o Marco de Desempeño que se debe definir en cada un dos programas para facilitar o seu seguimento

O Plan de Avaliación FEDER 2014-2020 presenta unha estrutura en dúas partes: unha parte común a todos os programas e outra específica para cada un deles.

Comunicación

O Regulamento (UE) nº 1303/2013 esixe o cumprimento de determinados aspectos da comunicación e da publicidade

No período actual aínda é necesario elaborar unha estratexia de comunicación e facer un seguimento e avaliación das medidas que a apoian, así como dar a coñecer estas actuacións, destacando as Boas Prácticas en comunicación e presentando as mellores accións cofinanciadas con fondos europeos. .

A Estratexia de Comunicación enmarca os obxectivos definidos neste ámbito, as medidas de información e publicidade para levalos a cabo, destacando quen son os destinatarios das devanditas medidas, cales son os servizos administrativos ou organismos responsables da súa aplicación, cal é o orzamento. destinadas a poñelas en práctica e a forma de avalialas e de seguimento.

A Autoridade Xestora do FEDER elaborou un Estratexia de comunicación para o POPE. A AEI, como Organismo Intermedio, correspóndelle a aplicación desta Estratexia de Comunicación, así como o cumprimento da normativa comunitaria en materia de información e comunicación, no ámbito das súas competencias.

Ligazóns de interese

Información para os beneficiarios

Obrigas en materia de información e comunicación

En todas as medidas de información e comunicación que leve a cabo o beneficiario para dar a coñecer a actuación entre os posibles destinatarios, os destinatarios finais e o público en xeral, anunciará o cofinanciamento da operación por parte do Feder e estará suxeita ao disposto sobre información e publicidade establecidos no artigo 115 e no anexo XII do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013. Estas obrigas resúmense en:

 • Recoñecer en todas as accións de comunicación realizadas, o apoio dos Fondos Estruturais ás operacións que amosen o emblema da Unión Europea de acordo coas características técnicas establecidas nos artigos 3, 4 e 5 do Regulamento (UE) Nº 821/2014, comunicación e publicidade, a referencia ao Fondo e o lema.
 • Informar ao público sobre o apoio dos fondos, facendo unha breve descrición no sitio web, se está dispoñible, proporcionada ao nivel de apoio prestado, cos obxectivos e resultados da acción e destacando o apoio financeiro da UE, para a duración da acción.
 • Colocar en lugar visible carteis publicitarios temporais ou permanentes, así como placas fixas de acordo coas características técnicas establecidas pola Comisión no artigo 5 do Regulamento (UE) nº 821/2014, de comunicación e publicidade.
 • Ademais, a aceptación da axuda implica aceptar a inclusión da operación e dos seus datos na relación de operacións prevista no artigo 115.2 do RDC. (Consulte a pregunta sobre a lista de operacións).

Características técnicas para exhibir o emblema da Unión e referencia ao Fondo ou Fondos que apoian a operación

 • Os beneficiarios deberán recoñecer en todas as accións de comunicación que realicen, o apoio dos Fondos Estruturais ás operacións, facendo constar o emblema da Unión Europea, a referencia ao Fondo e o lema (apartado 2.2.1.b). do anexo XII do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013.)
 • O emblema da Unión Europea debe estar exposto de acordo coas características técnicas establecidas pola Comisión no Regulamento (UE) nº 821/2014, de comunicación e publicidade (artigo 4). Estas características a cumprir concrétanse en:
  • Sempre estará visible e ocupará un lugar destacado. Aparecerá en cor sempre que sexa posible. O nome "Unión Europea" aparecerá sempre sen abreviatura e debaixo do emblema, sen utilizar cursiva, subliñado ou outros efectos. O corpo tipo utilizado será proporcional ao tamaño do emblema e non debe interferir co emblema. A cor do tipo será azul reflexo, negro ou branco, dependendo do contexto.
  • No caso de que o emblema da Unión e a referencia á Unión e ao Fondo correspondente se mostren nun sitio web: a) o emblema da Unión e a referencia á Unión estarán visibles nese sitio web, sen ter que mostrar a páxina completa. O emblema debe aparecer en cor; b) a referencia ao Fondo de que se trate deberá ser claramente visible.
  • Se se usan outros logotipos, o emblema da Unión Europea terá polo menos o mesmo tamaño que o máis grande dos outros logotipos.

Información que deben conter os sinais ou placas fixas temporais e/ou permanentes

 • Os carteis publicitarios temporais ou permanentes, así como as placas fixas deberán estar expostos segundo as características técnicas establecidas pola Comisión no Regulamento (UE) nº 821/2014, de comunicación e publicidade (artigo 5):
 • O cartel temporal ou permanente deberá conter o nome da operación e o obxectivo no que se inclúe a acción, o emblema e a referencia á UE, a referencia ao Fondo FEDER e o lema do Fondo. Esta información deberá ocupar polo menos o 25 % da superficie do cartel.
 • A placa de identificación, ao igual que o cartel, debe conter o nome da operación e o obxectivo no que se inclúe a acción, o emblema e a referencia á UE, a referencia ao Fondo FEDER e o lema do Fondo . A información referida á Unión Europea debe ocupar polo menos o 25% da placa, podendo ocupar a totalidade.
 • Ambos deben colocarse nun lugar que sexa claramente visible para o público, por exemplo, na entrada dun edificio.

Información que se incluirá no sitio web (se está dispoñible) para informar ao público do apoio dos Fondos?

No sitio web do beneficiario, se está dispoñible, farase unha breve descrición proporcional ao nivel de apoio prestado, cos obxectivos e resultados da acción e destacando o apoio financeiro da UE, durante todo o período. rendemento.

Información relacionada

 

Período de conservación Documentación xustificativa das operacións financiadas polo FEDER

Artigo 140 do Regulamento (UE) n.o 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo, ao Fondo Europeo Agrícola. de Desenvolvemento Rural e do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, e pola que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, e o Regulamento (CE) no 1083/2006 do Consello. Queda derrogado, establece que: «Sen prexuízo das normas que regulan as axudas estatais, a autoridade de xestión velará por que todos os documentos xustificativos relativos aos gastos sostidos polos Fondos e o FEMP en operacións cuxo gasto total subvencionable sexa inferior a 1.000.000 EUR, posta a disposición da Comisión e do Tribunal de Contas Europeo, se así o solicitan, durante un período de tres anos a partir do 31 de decembro seguinte á presentación das contas nas que se inclúan os gastos da operación.

As primeiras contas nas que se incluíron operacións completas correspondentes a convocatorias xestionadas pola AEI foron as do exercicio contable 20-21, presentadas en 2022.

Podes consultar, no seguinte enlace, a relación de operacións incluídas nas citadas contas para as cales, a 31 de decembro de 2022, se iniciou o período de 3 anos durante os cales os beneficiarios deberán manter a documentación xustificativa da súa posta a disposición da Unión Europea. Comisión e o Tribunal de Contas Europeo.

Listaxe de documentación de mantemento dos proxectos

Accións cofinanciadas pola AEI

A AEI é a encargada da instrución e xestión dos Programas cuxa selección se realiza mediante convocatorias de axudas en réxime de concorrencia competitiva. É responsable das convocatorias de Adquisición e mellora de infraestruturas de equipamento científico e tecnolóxico, Proxectos de I+D+colaboración entre empresas e organismos de investigación, Proxectos de I+D orientados aos retos da sociedade e Proxectos de I+D de Excelencia.  ;

A selección de operacións realízase suxeita aos Procedementos de Selección de Operacións (CPSO) aprobados polo Comité de Seguimento de POCInt e a outros requisitos da normativa nacional e comunitaria aplicable.

Manuais

Accións cofinanciadas

No marco dos Fondos da Unión Europea, a Axencia Estatal de Investigación pon en marcha os instrumentos necesarios para promover a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación mediante axudas para a realización de proxectos dentro das prioridades de investimento:

 • Prioridade de investimento 1a. Mellora das infraestruturas de investigación e innovación (I+i) e da capacidade para desenvolver a excelencia en I+i, e promoción dos centros de competencia, especialmente os de interese europeo.  li>
 • Prioridade de investimento 1b. Fomento do investimento empresarial en I+i liderado polas empresas, o desenvolvemento de vínculos e sinerxías entre empresas, centros de investigación e desenvolvemento e o sector da educación superior, en particular promovendo o investimento en desenvolvemento.

As convocatorias de subvencións en réxime de concorrencia competitiva cofinanciadas con fondos FEDER son:

Fomento da execución de proxectos de investigación consistentes en traballos experimentais ou teóricos realizados co obxectivo primordial de adquirir novos coñecementos sobre os fundamentos subxacentes dos fenómenos e feitos observables.

Fomento da xeración de coñecemento científico orientado a buscar solucións aos problemas presentados nos retos da sociedade identificados na Estratexia Española de Ciencia e Tecnoloxía e Innovación e no Plan Estatal de Investigación e Innovación Científica e Técnica, mediante a investigación de calidade, evidenciada. tanto pola súa contribución á solución de problemas sociais, económicos e tecnolóxicos como pola publicación dos seus resultados en foros de alto impacto científico e tecnolóxico ou a internacionalización de actividades.

Fomento do desenvolvemento de tecnoloxías, aplicación empresarial de novas ideas e técnicas para produtos e servizos, mediante proxectos de cooperación entre empresas e organismos de investigación.

Axudas para financiar a adquisición de infraestruturas e equipamentos científicos e tecnolóxicos, preferentemente de uso compartido e para a sustentabilidade e mellora dos existentes.