FEDER Funtsak

Atal honetan aurkezten den informazioa 2014-2020 programazio-aldiari dagokio. AEIk jada ez ditu deialdiak argitaratzen epe honetako funtsekin. Hala ere, aldi honetako funtsekin batera finantzatutako laguntzen zati handi bat exekuzioan edo justifikazio zientifiko-tekniko edo administratiboan dago.

Europa 2020 Estrategiak hamarkada honetan Europar Batasunean hazkunde adimentsu, iraunkor eta inklusiborako bidea erakusten du. Europako Funtsen Zuzendaritza Nagusiak koordinatutako 2014-2020 Kohesio Politikaren programazio-lana honako dokumentu estrategiko hauek prestatzera bideratu da:

Elkarte-akordioa estatu kide bakoitzak egiten duen izaera estrategikoko dokumentu nazionala da, non Kohesio Politikarako Funtsen (FEDER, FSE, FEADER eta FEMP) estrategia eta inbertsio-lehentasunak zehazten dituena 2014- aldirako. 2020.

Espainiako 2014-2020 Lurralde Anitzeko OPak, aurreko OP Intelligent Growth eta OP Sustainable Growth 2014-2020 OParen bat-egitearen emaitza, Estatuko Administrazio Orokorraren (AGE) erakundearekin batera finantzatutako estrategia eta esku-hartze globalaren helburuak zehazten ditu. FEDER funtsa hazkunde adimentsu eta jasangarriaren alorretan (eta hiri eremuan hazkunde inklusiboa ere)

Programazio lana lankidetzaren eta maila anitzeko gobernantzaren printzipioa errespetatuz egin da, hau da, Espainiako Administrazioaren maila ezberdinetako botere publikoek, eragile ekonomiko eta sozialek eta gizarte zibileko ordezkariek, ingurumeneko eragileek barne. , GKEak, berdintasunerako eta diskriminaziorik gabeko erakundeak

Programazio aldi berria, 2021-2027, definizioaren hasierako fasean dago oraindik. Prozesu hori 2022ko lehen seihilekoan amaitzea aurreikusten da.

Marko berrian, 2021-2027 2021-2027 zazpi urteko epean EBk eskualdeko garapenean inbertitzeko bost lehentasun ezarri dira:

 • Europa adimentsuagoa, berrikuntzaren, digitalizazioaren, eraldaketa ekonomikoaren eta enpresa txiki eta ertainentzako laguntzaren bidez;
 • Parisko Akordioa ezartzen duen eta energia trantsizioan, energia berriztagarrietan eta klima aldaketaren aurkako borrokan inbertitzen duen karbonorik gabeko Europa berdeagoa;
 • Europa konektatuago bat, garraio estrategikoekin eta sare digitalekin;
 • Europa sozialagoa, Eskubide Sozialen Europako Zutabea errealitate bihurtzen duena eta kalitatezko enplegua, hezkuntza, hezkuntza eta trebetasun profesionalak, gizarteratzea eta osasun-laguntzarako berdintasunerako sarbidea onartzen dituena;
 • Herritarrengandik hurbilago dagoen Europa, tokian tokiko kudeatutako hazkunde-estrategiei laguntza emanez eta EB osoan hiri-garapen iraunkorrari lagunduz.

2021-2027 Erkidegoko Funtsak

Ekintza ildoak

AEItik aurrera eramandako ekintzak eta FEDER funtsekin kofinantzatu beharreko proposamenak 2014-2020 Espainiako Eskualde Anitzeko Programa Operatiboaren (POPE) 1. Helburu tematikoko "Ikerkuntza, garapen teknologikoa eta berrikuntza sustatzea" 1. Ekintza hauek inbertsio-lehentasun hauen barruan egiten dira:

Ikerkuntza eta berrikuntza (I+B) azpiegituren hobekuntza eta I+Bn bikaintasuna garatzeko gaitasuna

Inbertsio-lehentasuna 1a. Ikerketa eta berrikuntzako (I+B) azpiegituren hobekuntza eta I+B-n bikaintasuna garatzeko gaitasuna, eta gaitasun-zentroak sustatzea, bereziki europar interesekoak direnak.

I+G erakundeak indartzeko eta azpiegitura zientifiko eta teknologikoak sortu, sendotu eta hobetzeko O.E.1.1.2 helburu espezifikoaren barruan jarduteko ildo hauek kokatzen dira:

 • Azpiegiturak eta ekipamendu zientifiko eta teknologikoak (Azpiegiturak) eskuratzeko eta hobetzeko ildoa. AEIk FEDERek kofinantzatutako ekintzak egitea aurreikusten du, gutxi gorabehera 293 milioi euroren truke.

I+Bn enpresen inbertsioa sustatzea, enpresen, I+G zentroen eta unibertsitateen arteko sinergien garapena

Inbertsio-lehentasuna 1b. Enpresek zuzendutako I+B-n enpresen inbertsioa sustatzea, enpresen, ikerketa zentroen arteko loturak eta sinergiak garatzea. Ikerketa eta garapena eta goi-mailako hezkuntzaren sektorea, bereziki garapenerako inbertsioak sustatuz.

Ekintza-lerroa O.E.1.2.2 ezagutza-transferentziaren eta enpresen eta ikerketa-zentroen arteko lankidetzaren helburu espezifikoan kokatzen da:

 • Enpresen eta ikerketa erakundeen arteko lankidetzan I+G proiektuen lerroa (Lankidetza Erronkak). AEIk FEDERek kofinantzatutako ekintzak egitea aurreikusten du, gutxi gorabehera 153 milioi euroren truke.

Helburu zehatzaren barruan O.E. 1.2.3 Mugako ezagutza eta gizartearen erronketara zuzendutako ezagutza sustatzea eta sortzea, sortzen ari diren teknologien garapena dira ekintza-ildoak:

 • Gizarte erronkei zuzendutako I+G proiektuen lerroa (Ikerkuntza erronkak) eta bikaintasuneko I+G proiektuen lerroa (ezagutza sortzea). AEIk FEDERek kofinantzatutako ekintzak gauzatzea aurreikusten du ildo hauetan, gutxi gorabehera 757 milioi euroko zenbatekoarekin.

Dokumentazioa eta Legeria

Araudia: Erkidegoko Funtsak. 2014-2020 aldia

Horren bidez, laguntza-kategoria batzuk barne-merkatuarekin bateragarri deklaratzen dira, Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuta, EEEren ondorioetarako.

Eskualde Garapenerako Europako Funtsari eta hazkunderako eta enplegurako inbertsioaren xedeari eta 1080/2006 (EE) Erregelamendua indargabetzeko xedapen espezifikoei buruz.

Eskualde Garapenerako Europako Funtsari, Europako Gizarte Funtsari, Kohesio Funtsari, Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsari eta Itsas eta Arrantzarako Europako Funtsari buruzko xedapen komunak ezarriz, eta, horren bidez, Europako Eskualdeei buruzko xedapen orokorrak ezarriz. Garapen Funtsa, Europako Gizarte Funtsa, Kohesio Funtsa eta Europako Itsas eta Arrantza Funtsa eta Kontseiluaren 1083/2006 (EE) Erregelamendua indargabetuta geratzen da.

Europar Batasunaren Funtzionamendu Itunaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari dagokionez.

Batasuneko aurrekontu orokorrei aplikatzekoak diren finantza-arauei buruz, 1296/2013 (EB) 1301/2013 (EB) 1303/2013 (EB) 1303/2013 (EB) zk. 1304/2013, 1309/2013 (EB) zk., 1316/2013 (EB) zk., 223/2014 (EB) zk. eta 283/2014 (EB) zk. eta 541/2014/EB zk. Erabakia eta indargabetzea. 966/2012 (EB, Euratom) Erregelamendua.

Ebaluazioa

2014-2020 aldirako Kohesio Politikak emaitzetara bideratu beharko luke aurreko aldietan baino intentsitate handiagoarekin, Europa 2020 Estrategiaren helburuei ekarpen nabarmena egiteko.

Europar Batasuneko araudiak Esparru Estrategiko Bateratuko Funtsen laguntzen eraginkortasunaren, eraginkortasunaren eta eraginaren ebaluazioak egiteko betebeharra ezartzen du, programen exekuzioan eta diseinuan kalitatea hobetzeko helburuarekin. eta hazkunde adimentsu, iraunkor eta inklusiborako Batasunaren estrategiaren helburuei dagokienez dituzten ondorioak zehaztea.

Programa bakoitzaren kalitatea eta diseinua hobetzeko eta bere helburu eta helburuen bideragarritasuna egiaztatzeko, horren ex ante ebaluazioa egin beharko da, eta programa eragilearekin batera Batzordeari bidaliko zaio.

Programazio-aldian, Kudeaketa Agintariek ebaluazioak egin behar dituzte programaren eraginkortasuna eta eragina ebaluatzeko. Kudeaketa erabakiak errazteko, jarraipen-batzordeari eta Batzordeari ebaluazioen emaitzen berri eman behar zaie.

Era berean, programen ex post ebaluazioak egingo dira, Funtsen eraginkortasuna eta efizientzia eta helburuei dagokienez duten eragina kalkulatzeko. Funtsen beraren eta Batasunaren estrategiaren helburu globalak hazkunde adimentsu, iraunkor eta inklusiborako. Ebaluazio horiek Europako Batzordeak egingo ditu.

Adierazle-sistema 2014-2020 aldirako jarraipen- eta ebaluazio-sistemaren funtsezko zatia izango da. Adierazleen sistemak adierazle komunak (Batzordeak zehaztutakoak eta araudiak barne hartutakoak) eta programaren berariazko adierazleak barne hartu behar ditu. Adierazle horiek guztiak, izaeraren arabera, honela sailka daitezke: errendimendu-adierazleak eta emaitza-adierazleak. Adierazle hauen aukeraketa batek programa bakoitzean definitu behar den Errendimendu Markoa konfiguratuko du haien jarraipena errazteko

Plana FEDER 2014-2020 Ebaluazioak bi zatiko egitura aurkezten du: zati bat programa guztientzat komuna eta beste bat horietako bakoitzari berariazkoa.

Komunikazioa

1303/2013 (EB) Araudiak komunikazioaren eta publizitatearen zenbait alderdi betetzea eskatzen du

Gaur egungo aldian, oraindik beharrezkoa da komunikazio-estrategia bat garatzea eta horri eusten dioten neurrien jarraipena eta ebaluazioa egitea, baita ekintza horiek ezagutzera ematea ere, komunikazioaren Jardunbide Egokiak nabarmenduz eta Europako funtsekin kofinantzatutako ekintzarik onenak aurkeztuz.

Komunikazio Estrategiak arlo honetan zehaztutako helburuak, horiek gauzatzeko informazio eta publizitate neurriak zehazten ditu, neurri horien hartzaileak zeintzuk diren nabarmenduz, zeintzuk diren neurriak aplikatzeko ardura duten administrazio zerbitzu edo erakundeak, zein den aurrekontua. horiek praktikara eramateko bideratuak eta horien ebaluazioa eta jarraipena egiteko modua.

FEDER Kudeaketa Agintaritzak POPE Santuaren Komunikazio Estrategia. AEI, Bitarteko Organo gisa, Komunikazio Estrategia hau aplikatzeaz gain, informazio eta komunikazioari buruzko erkidegoko araudia betetzeaz arduratzen da, bere eskumenen esparruan.

Interesezko estekak

Onuradunentzako informazioa

Informazio eta komunikazioari dagozkion betebeharrak

Ekintza hartzaile potentzialen, azken hartzaileen eta publiko orokorraren artean onuradunak egiten dituen informazio- eta komunikazio-neurri guztietan, FEDERek eragiketaren kofinantzaketa egingo duela iragarriko du eta xedapenen mende egongo da. Europar Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 (EB) Erregelamenduaren 115. artikuluan eta XII. eranskinean ezarritako informazio eta publizitateari buruzkoa. Betebehar hauek honela laburbiltzen dira:

 • Egindako komunikazio-ekintza guztietan, Egitura Funtsek Europar Batasunaren ikurra erakusten duten operazioei emandako laguntza aintzat hartzea 821 (EB) Erregelamenduaren 3., 4. eta 5. artikuluetan ezarritako ezaugarri teknikoen arabera./2014, komunikazioa eta publizitatea, Fondoaren erreferentzia eta leloa.
 • Fruntsen laguntza publikoari jakinarazi, webgunean deskribapen labur bat eginez, eskuragarri egonez gero, emandako laguntza-mailaren proportzioan, ekintzaren helburuekin eta emaitzekin eta EBren finantza-laguntza nabarmenduz. ekintzaren iraupena.
 • Leku ikusgai batean jarri, aldi baterako edo behin betiko publizitate-kartelak, bai eta plaka finkoak ere, Batzordeak komunikazioari eta publizitateari buruzko 821/2014 (EB) Erregelamenduaren 5. artikuluan ezarritako ezaugarri teknikoen arabera.
 • Gainera, laguntza onartzea eragiketa eta bere datuak RDKren 115.2 artikuluan aurreikusitako eragiketen zerrendan sartzea onartzea dakar. (Ikusi eragiketen zerrendari buruzko galdera).

Batasunaren ikurra erakusteko ezaugarri teknikoak eta eragiketa laguntzen duten Funts edo Funtsen erreferentzia

 • Onuradunek egiten dituzten komunikazio-ekintza guztietan aitortu beharko dute eragiketetarako Egitura Funtsen laguntza, Europar Batasunaren ikurra agertuz, Funtsaren erreferentzia eta leloa (2.2.1.b atala) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 (EB) Erregelamenduaren XII. eranskinekoa.)
 • Europar Batasunaren ikurra Batzordeak komunikazioari eta publizitateari buruzko 821/2014 (EB) Erregelamenduan ezarritako ezaugarri teknikoen arabera jarri behar da (4. artikulua). Bete beharreko ezaugarri hauek honako hauetan zehazten dira:
  • Beti egongo da ikusgai eta nabarmen egongo da. Ahal den guztietan kolorez agertuko da. "Europar Batasuna" izena beti agertuko da laburdurarik gabe eta ikurren azpian, letra etzana, azpimarra edo bestelako efekturik erabili gabe. Erabilitako gorputz mota ikurraren tamainaren proportzionala izango da eta ez du ikurrarekin oztopatu behar. Motaren kolorea urdin erreflexua, beltza edo zuria izango da, testuinguruaren arabera.
  • Batasunaren ikurra eta Batasunaren eta dagokion Funtsaren erreferentzia webgune batean agertzen direnean: a) Batasunaren ikurra eta Batasunaren erreferentzia webgune horretan ikusgai egongo dira, orrialde osoa erakutsi beharrik gabe. Ikurra koloretan agertu behar da; b) kasuan kasuko Funtsari buruzko erreferentzia argi eta garbi ikusi behar da.
  • Beste logotipo batzuk erabiltzen badira, Europar Batasunaren ikurrak beste logotipoetatik handienaren tamaina bera izango du gutxienez.

Aldi baterako edo iraunkorreko seinaleek edo plaka finkoek eduki behar duten informazioa

 • Aldi baterako edo iraunkorreko publizitate-kartelak, baita plaka finkoak ere, Batzordeak komunikazioari eta publizitateari buruzko 821/2014 (EB) Erregelamenduan (5. artikulua) ezarritako ezaugarri teknikoen arabera jarri behar dira:
 • Aldi baterako edo behin betiko kartelak operazioaren izena eta ekintzaren xedea, ikurra eta EBri buruzko aipamena, FEDER Funtsaren erreferentzia eta Funtsaren leloa jaso beharko ditu. Informazio horrek kartelaren azaleraren % 25 hartu behar du gutxienez.
 • Identifikazio-plakak, kartelak bezala, eragiketaren izena eta ekintza barne hartzen duen helburua, ikurra eta EBri buruzko aipamena, FEDER Fondoaren erreferentzia eta Funtsaren leloa izan behar ditu. Europar Batasunari erreferentzia egiten dion informazioak plakaren % 25 okupatu behar du gutxienez, eta osorik okupatu dezake.
 • Biak publikoarentzat argi ikusten den leku batean jarri behar dira, adibidez, eraikin baten sarreran.

Webgunean sartu beharreko informazioa (baldin badago) Funtsen laguntza publikoari jakinarazteko?

Onuradunaren webgunean, eskuragarri egonez gero, deskribapen labur bat egingo da emandako laguntza-mailaren proportzioan, ekintzaren helburu eta emaitzekin eta EBk emandako finantza-laguntza nabarmenduz, aldi osoan. errendimendua.

Lotutako informazioa

 

FEDER-ek finantzatutako eragiketen egiaztagiriaren kontserbazio-aldia

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 (EB) Erregelamenduaren 140. artikulua, Eskualde Garapenerako Europako Funtsari, Europako Gizarte Funtsari, Funtsari, Europako Nekazaritza Funtsari buruzko xedapen komunak ezartzen dituena. Landa Garapenerako eta Itsas eta Arrantzarako Europako Funtsa, eta Eskualde Garapenerako Europako Funtsari, Europako Gizarte Funtsari, Kohesio Funtsari eta Itsas eta Arrantzarako Europako Funtsari eta Kontseiluaren 1083/2006 (EE) Erregelamenduari buruzko xedapen orokorrak ezartzen dituena. indargabetuta geratzen da, honako hau ezartzen du: «Estatuko laguntzak arautzen dituzten arauei kalterik egin gabe, kudeaketa-agintaritzak ziurtatuko du Funtsek eta FEMP-ek diruz lagundutako gastuei dagozkien egiaztagiri guztiak 1.000.000 euro baino gutxiago dituzten eragiketetan. Batzordearen eta Europako Kontuen Auzitegiaren eskura jarri, haiek hala eskatzen badute, eragiketaren gastuak barne hartzen dituzten kontuak aurkeztu eta hurrengo abenduaren 31tik aurrera hiru urteko epean.

AEIk kudeatutako deialdiei dagozkien eragiketa osoak sartu diren lehen kontuak 20-21 kontabilitate ekitaldikoak izan dira, 2022an aurkeztutakoak.

Ondoko estekan kontsulta dezakezu aipatutako kontuetan sartutako eragiketen zerrenda, zeinetan, 2022ko abenduaren 31tik aurrera, onuradunek europarren esku jarritako dokumentazioa gorde behar duten 3 urteko epean. Batzordea eta Europako Kontu Auzitegia.

Proiektuen mantentze-dokumentuen zerrenda

AEIk kofinantzatutako ekintzak

AEI arduratzen da konkurrentzia-lehiaketa-erregimeneko laguntzen deialdien bidez aukeraketa egiten duten Programak irakasteaz eta kudeatzeaz. Ekipamendu zientifiko eta teknologikoen azpiegiturak eskuratzea eta hobetzea, I+G Proiektuak+enpresen eta ikerketa erakundeen arteko lankidetza, gizartearen erronketara zuzendutako I+G Proiektuak eta Bikaintasun Proiektuak.

Eragiketen hautaketa POCInt Jarraipen Batzordeak onartutako Operazioen Hautaketa Prozeduren (CPSO) eta aplikagarriak diren estatuko eta erkidegoko araudiaren beste eskakizun batzuen arabera egiten da.

Eskuliburuak

Kofinantzatutako ekintzak

Europar Batasuneko Funtsen esparruan, Estatuko Ikerketa Agentziak ikerketa, garapen teknologikoa eta berrikuntza sustatzeko beharrezko tresnak ezartzen ditu, inbertsio-lehentasunen barruan proiektuak egiteko laguntzen bidez:

 • Inbertsio-lehentasuna 1a. Ikerketa eta berrikuntzako (I+B) azpiegiturak eta I+B-n bikaintasuna garatzeko gaitasuna hobetzea, eta gaitasun-zentroak sustatzea, bereziki europar interesekoak direnak. 
 • Inbertsio-lehentasuna 1b. Enpresek zuzendutako I+B-n enpresen inbertsioa sustatzea, enpresen, ikerketa- eta garapen-zentroen eta goi-mailako hezkuntzaren sektorearen arteko loturak eta sinergiak garatzea, batez ere garapenerako inbertsioa sustatuz.

FEDER funtsekin batera finantzatutako lehiaketako diru-laguntzen deialdiak hauek dira:

Fenomeno eta gertakari behagarrien azpian dauden oinarriei buruzko ezagutza berriak eskuratzea helburu nagusi duten lan esperimental edo teorikoz osatutako ikerketa-proiektuen burutzapena sustatzea.

Zientzia eta Teknologia eta Berrikuntzarako Espainiako Estrategian eta Ikerketa eta Berrikuntza Zientifiko eta Teknikorako Estatuko Planean identifikatutako gizartearen erronketan aurkeztutako arazoei irtenbideak aurkitzera zuzendutako ezagutza zientifikoaren sorrera sustatzea, kalitatezko ikerketaren bidez, frogatua. bai arazo sozial, ekonomiko eta teknologikoen konponbidean egindako ekarpenagatik, bai bere emaitzak inpaktu zientifiko eta teknologiko handiko foroetan edo jardueren nazioartekotzean argitaratzeagatik.

Teknologien garapena, produktu eta zerbitzuetarako ideia eta teknika berrien enpresa aplikazioa sustatzea, enpresen eta ikerketa erakundeen arteko lankidetza-proiektuen bitartez.

Azpiegiturak eta ekipamendu zientifiko eta teknologikoak eskuratzea finantzatzeko laguntzak, ahal dela erabilera partekaturako eta daudenen iraunkortasunerako eta hobetzeko.