Fons FEDER

La informació que es presenta en aquesta secció es correspon amb el període de programació 2014-2020. L'AEI ja no publica convocatòries amb els fons d'aquest període. Tot i això, bona part dels ajuts cofinançats amb els fons d'aquest període estan actualment en execució o en justificació cientificotècnica o administrativa.

L'Estratègia Europa 2020 assenyala el camí cap al creixement intel·ligent, sostenible i integrador de la Unió Europea en aquesta dècada. Els treballs de programació de la Política de Cohesió 2014-2020, coordinats per la Direcció General de Fons Europeus, s'han centrat en l'elaboració dels documents estratègics següents:

L'Acord d'Associació és el document nacional, de caràcter estratègic, elaborat per cada Estat membre, que exposa l'estratègia i les prioritats d'inversió dels Fons de la Política de Cohesió (FEDER, FSE, FEADER i FEMP) per al període 2014-2020.

El PO Pluriregional d'Espanya 2014-2020, resultat de la fusió dels anteriors PO Creixement Intel·ligent i PO Creixement Sostenible 2014-2020, concreta l'estratègia i els objectius globals d'intervenció de l'Administració General de l'Estat (AGE) cofinançades amb el fons FEDER en els àmbits del creixement intel·ligent i sostenible (i en l'àmbit urbà també el creixement integrador)

Els treballs de programació s'han dut a terme respectant el principi de partenariat i governança multinivell, és a dir, amb la involucració d'autoritats públiques dels diferents nivells de l'Administració espanyola, agents econòmics i socials i representants de la societat civil, incloent agents mediambientals, ONG, organismes d'igualtat i no discriminació

El nou període de programació, 2021-2027, encara està en fases inicials de la seva definició. S'espera que a la primera meitat del 2022 s'hagi completat aquest procés.

En el nou marc s'han fixat cinc prioritats per a les inversions de la UE en desenvolupament regional al septeni 2021-2027:

 • Una Europa més intel·ligent, mitjançant la innovació, la digitalització, la transformació econòmica i el suport a les petites i mitjanes empreses;
 • Una Europa més ecològica i lliure de carboni, que apliqui l'Acord de París i inverteixi en transició energètica, energies renovables i la lluita contra el canvi climàtic;
 • Una Europa més connectada, amb un transport estratègic i xarxes digitals;
 • Una Europa més social, que faci realitat el pilar europeu de drets socials i que doni suport a l'ocupació de qualitat, l'educació, les capacitats educatives i professionals, la inclusió social i la igualtat d'accés a l'assistència sanitària;
 • Una Europa més propera als ciutadans, que recolzi estratègies de creixement de gestió local i que contribueixi a un desenvolupament urbà sostenible a tota la UE.

Fons Comunitaris 2021-2027

Línies d'actuació

Les actuacions dutes a terme des de l'AEI i propostes per ser cofinançades amb fons FEDER s'emmarquen a l'Objectiu Temàtic 1 “Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació” del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya (POPE) 2014-2020 . Aquestes actuacions es fan dins de les prioritats d'inversió següents:

Millora de les infraestructures de investigació i innovació (I+i) i de la capacitat per desenvolupar excel·lència en I+i

Prioritat d'inversió 1a. Millora de les infraestructures de investigació i innovació (I+i) i de la capacitat per desenvolupar excel·lència en matèria de I+i, i el foment de centres de competència, especialment els d'interès europeu.

Dins l'objectiu específic O.E.1.1.2 d'enfortiment de les institucions de I+D i creació, consolidació i millora de les infraestructures científiques i tecnològiques s'emmarquen les línies d'actuació:

 • Línia d'adquisició i millora d'infraestructures i equipament científic i tecnològic (infraestructures). L'AEI preveu fer actuacions cofinançades pel FEDER, per un import aproximat de 293 milions d'euros.

Foment de la inversió empresarial a I+i, desenvolupament de sinergies entre empreses, centres d'I+D i universitats

Prioritat d'inversió 1b. Foment de la inversió empresarial en I+i liderades per les empreses, el desenvolupament de vincles i sinèrgies entre les empreses, els centres de investigació i desenvolupament i el sector de l'ensenyament superior, en particular mitjançant el foment de la inversió en el desenvolupament.

Dins l'objectiu específic O.E.1.2.2 de transferència de coneixement i cooperació entre empreses i centres de investigació s'enquadra la línia d'actuació:

 • Línia de projectes de I+D+i en col·laboració entre empreses i organismes de investigació (Reptes col·laboració). L'AEI preveu fer actuacions cofinançades pel FEDER, per un import aproximat de 153 milions d'euros.

Dins l'objectiu específic O.E. 1.2.3 de foment i generació de coneixement de frontera i de coneixement orientat als reptes de la societat, desenvolupament de tecnologies emergents es troben les línies dactuació:

 • Línia de projectes d'I+D orientats a reptes de la societat (Reptes investigació) i Línia de projectes d'I+D d'excel·lència (Generació de coneixement). L'AEI preveu dur a terme actuacions cofinançades pel FEDER en aquestes línies, per un import aproximat de 757 milions d'euros.

Documentació i Legislació

Normativa: Fons Comunitaris. Període 2014-2020

Pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat Text pertinent als efectes de l'EEE.

Sobre el Fons Europeu de Desenvolupament Regional i sobre disposicions específiques relatives a l'objectiu d'inversió en creixement i ocupació i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1080/2006.

Pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual es estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) no 1083/2006 del Consell.

Relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis.

Sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió, pel qual es modifiquen els Reglaments (UE) núm. 1296/2013, (UE) núm. 1301/2013, (UE) núm. (UE) núm. 1304/2013, (UE) núm. 1309/2013, (UE) núm. 1316/2013, (UE) núm. 223/2014 i (UE) núm. 283/2014 i la Decisió núm. 541/2014/UE i pel qual es deroga el Reglament (UE, Euratom) núm. 966/2012.

Avaluació

La Política de Cohesió del període 2014-2020 s'haurà d'orientar a resultats amb més intensitat que en períodes anteriors, per tal de contribuir de manera visible als objectius de l'Estratègia Europa 2020.

Els reglaments de la Unió Europea estableixen l'obligació de dur a terme avaluacions d'eficàcia, eficiència i impacte de l'ajuda dels Fons del Marc Estratègic Comú, amb l'objectiu de millorar la qualitat en l'execució i el disseny dels programes , i determinar-ne els efectes en relació amb les metes de l'estratègia de la Unió per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

A fi de millorar la qualitat i el disseny de cada programa i de verificar la viabilitat dels seus objectius i metes, s'ha d'efectuar una avaluació ex-ante d'aquests, que es remetrà a la Comissió juntament amb el programa operatiu.

Durant el període de programació, les autoritats de gestió han de fer avaluacions per estimar l'eficàcia i l'impacte del programa. Per facilitar les decisions de gestió, cal informar el comitè de seguiment i la Comissió dels resultats de les avaluacions.

Així mateix, es realitzaran avaluacions ex post dels programes, per estimar l'eficàcia i l'eficiència dels Fons i el seu impacte en relació amb els objectius globals dels Fons i de l'estratègia de la Unió per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. Aquestes avaluacions seran dutes a terme per la Comissió europea.

El sistema dindicadors serà una peça clau del sistema de seguiment i avaluació per al període 2014-2020. El sistema dindicadors haurà dincloure els indicadors comuns (definits per la Comissió i recollits en els reglaments) així com indicadors específics de programa. Tots aquests indicadors, en funció de la naturalesa, es poden classificar en: indicadors de realització i indicadors de resultat. Una selecció d'aquests indicadors configurarà el Marc de Rendiment que s'ha de definir a cadascun dels programes amb la finalitat de facilitar-ne el seguiment

El Pla de Avaluació FEDER 2014-2020 presenta una estructura en dues parts: una part comuna a tots els programes i una altra específica per a cadascun.

Comunicació

El Reglament (UE) núm. 1303/2013 exigeix ​​el compliment de determinats aspectes en matèria de comunicació i publicitat

En el període actual continua sent necessari elaborar una estratègia de comunicació i fer un seguiment i avaluació de les mesures que la sustentin, així com donar publicitat d'aquestes actuacions, ressaltant les Bones Pràctiques en matèria de comunicació i presentant les millors actuacions cofinançades amb fons europeus.

L'Estratègia de Comunicació emmarca els objectius definits en aquest àmbit, les mesures d'informació i publicitat per dur-los a terme, remarcant quins són els destinataris d'aquestes mesures, quins són els serveis administratius o organismes responsables d'aplicar aquestes mesures. el pressupost destinat a portar-les a la pràctica i la forma d'avaluació i seguiment de les mateixes.

L'Autoritat de Gestió del FEDER ha elaborat una Estratègia de Comunicació per al POPE. L'AEI, com a Organisme Intermedi, és responsable de l'aplicació d'aquesta Estratègia de Comunicació, així com del compliment de la normativa comunitària en matèria d'informació i comunicació, a l'àmbit de les seves competències.

Enllaços d'interès

Informació per als beneficiaris

Obligacions en relació amb la informació i la comunicació

En totes les mesures dinformació i comunicació que dugui a terme el beneficiari per donar a conèixer lactuació entre els destinataris potencials, destinataris finals i públic en general, donarà a conèixer el cofinançament de loperació pel FEDER i quedarà subjecte a les disposicions en matèria d'informació i publicitat establertes a l'article 115 i annex XII del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013. Aquestes obligacions es resumeixen a:

 • Reconèixer en totes les actuacions de comunicació que dugui a terme, el suport dels Fons Estructurals a les operacions mostrant l'emblema de la Unió Europea d'acord amb les característiques tècniques establertes als articles 3, 4 i 5 del Reglament (UE ) Núm. 821/2014, de comunicació i publicitat, la referència al Fons i el lema.
 • Informar el públic del suport dels fons, fent una breu descripció a la pàgina web, si se'n disposa, de manera proporcionada al nivell de suport prestat, amb els objectius i resultats de l'actuació i destacant el suport financer de la UE durant tot el temps que duri l'actuació.
 • Col·locar en lloc visible, els cartells publicitaris temporals o permanents, així com les plaques fixes de conformitat amb les característiques tècniques establertes per la Comissió a l'article 5 del Reglament (UE) núm. 821/2014, de comunicació i publicitat.
 • Així mateix, l'acceptació de l'ajut suposa acceptar la inclusió de l'operació i les seves dades a la llista d'operacions prevista a l'article 115.2 del RDC. (Veure pregunta sobre llista d'operacions).

Característiques tècniques per a l'exhibició de l'emblema de la Unió i referència al Fons o als Fons que donen suport a l'operació

 • Els beneficiaris han de reconèixer a totes les actuacions de comunicació que duguin a terme, el suport dels Fons Estructurals a les operacions mostrant l'emblema de la Unió Europea, la referència al Fons i el lema (apartat 2.2.1.b) de l'Annex XII del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 desembre de 2013.)
 • L'emblema de la Unió Europea s'ha d'exhibir de conformitat amb les característiques tècniques establertes per la Comissió al Reglament (UE) núm. 821/2014, de comunicació i publicitat (article 4). Aquestes característiques a complir es concreten a:
  • Serà sempre visible i ocuparà un lloc destacat. Figurarà en color sempre que sigui possible. El nom Unió Europea apareixerà sempre sense abreujar i sota l'emblema, sense utilitzar-se la cursiva, el subratllat, ni altres efectes. El cos del tipus utilitzat serà proporcional a la mida de l'emblema i no ha d'interferir a l'emblema. El color del tipus serà blau rèflex, negre o blanc, en funció del context.
  • Quan l'emblema de la Unió i la referència a la Unió i al Fons corresponent es presentin en un lloc web: a) l'emblema de la Unió i la referència a la Unió seran visibles a aquest lloc web, sense haver de desplegar tota la pàgina. L'emblema ha de figurar en color; b) la referència al Fons en qüestió haurà de figurar de manera visible.
  • En cas d'utilitzar-se altres logotips, l'emblema de la Unió Europea tindrà com a mínim, la mateixa mida que la més gran dels altres logotips.

Informació que han de contenir els cartells temporals i/o permanents o plaques fixes

 • Els cartells publicitaris temporals o permanents, així com les plaques fixes s'han d'exhibir de conformitat amb les característiques tècniques establertes per la Comissió al Reglament (UE) núm. 821/2014, de comunicació i publicitat (article 5):
 • El cartell temporal o permanent ha de contenir el nom de l'operació i l'objectiu en què s'inclogui l'actuació, l'emblema i la referència a la UE, la referència al Fons FEDER i el lema del Fons. Aquesta informació ha d'ocupar com a mínim el 25% de la superfície del cartell.
 • La placa identificativa, com el cartell, ha de contenir el nom de l'operació i l'objectiu en què s'inclogui l'actuació, l'emblema i la referència a la UE, la referència al Fons FEDER i el lema del Fons . La informació referida a la Unió Europea, ha d'ocupar, com a mínim el 25% de la placa, i pot ocupar la totalitat.
 • Tots dos s'han de posar en un lloc ben visible per al públic, per exemple, a l'entrada d'un edifici.

Informació a incloure a la pàgina web (si en disposeu) per informar el públic del suport dels Fons?

A la pàgina web del beneficiari, si se'n disposa, es farà una breu descripció de manera proporcionada al nivell de suport prestat, amb els objectius i resultats de l'actuació i destacant el suport financer de la UE, durant tot el temps que duri l'actuació.

Informació relacionada

 

Termini conservació documentació justificativa de les operacions finançades pel FEDER

L'article 140 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, estableix que: “Sense perjudici de les normes per les quals es regeixin els ajuts d'Estat, l'autoritat de gestió vetllarà perquè tots els documents justificatius relatius a les despeses recolzades pels Fons i el FEMP sobre les operacions la despesa total subvencionable de les quals sigui inferior a 1.000.000 EUR, es posin a disposició de la Comissió i del Tribunal de Comptes Europeu, si així ho sol·liciten, durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en què estiguin incloses les despeses de l'operació”.

Els primers comptes en què s'han inclòs operacions completes corresponents a convocatòries gestionades per l'AEI van ser els de l'any comptable 20-21, presentats l'any 2022.

Es pot consultar, en el següent enllaç, el llistat d'operacions incloses en els comptes esmentats per als quals, a partir del 31 de desembre de 2022, es va iniciar el termini de 3 anys durant el qual els beneficiaris han de mantenir la documentació justificativa per al seu posada a disposició de la Comissió Europea i del Tribunal de Comptes Europeu.

Llistat projectes manteniment documentació

Actuacions cofinançades per l'AEI

L'AEI s'encarrega d'instruir i gestionar els programes la selecció dels quals es realitza mitjançant convocatòries d'ajuts règim de concurrència competitiva. És responsable de les convocatòries d'Adquisició i millora d'infraestructures equipament científic i tecnològic, Projectes de I+D+col·laboració entre empreses i organismes de investigació, Projectes d'I+D orientats a reptes de la societat i Projectes I+D d'Excel·lència.  ;

La selecció d'operacions es realitza amb subjecció als procediments de selecció d'operacions (CPSO) aprovats el Comitè de Seguiment del POCInt i altres requisits per la normativa nacional i comunitària d'aplicació.

Manuals

Actuacions cofinançades

En el marc dels Fons de la Unió Europea l'Agència Estatal de Investigació posa en marxa els instruments necessaris per potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació a través d'ajudes per a la realització de projectes dins de les prioritats d'inversió:

 • Prioritat d'inversió 1a. Millora de les infraestructures de investigació i innovació (I+i) i de la capacitat per desenvolupar excel·lència en matèria d'I+i, i el foment de centres de competència, especialment els de interès europeu. 
 • Prioritat d'inversió 1b. Foment de la inversió empresarial en I+i liderades per les empreses, el desenvolupament d'enllaços i sinèrgies entre les empreses, els centres de investigació i desenvolupament i el sector de l'ensenyament superior, en particular mitjançant el foment de la inversió en el desenvolupament.

Les convocatòries d'ajudes en concurrència competitiva cofinançades amb fons FEDER són:

Promoció de l'execució de projectes d'investigació consistents en treballs experimentals o teòrics empresos amb l'objectiu primordial d'adquirir nous coneixements sobre els fonaments subjacents dels fenòmens i els fets observables.

Promoció la generació de coneixement científic orientat a l'investigació de solucions als problemes presentats als reptes de la societat identificats a l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d'Innovació i al Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació, mitjançant investigació de qualitat, evidenciada tant per la contribució a la solució dels problemes socials, econòmics i tecnològics com per la publicació dels resultats en fòrums d'alt impacte científic i tecnològic o la internacionalització de les activitats.

Promoció del desenvolupament de tecnologies, aplicació empresarial de noves idees i tècniques de productes i serveis a través de projectes de cooperació entre empreses i organismes d'investigació.

Ajuts per finançar l'adquisició d'infraestructures i equipaments científics i tecnològics, preferentment d'ús compartit i per a la sostenibilitat i la millora de les ja existents.