Descripció Convocatòries Pla Estatal 2021-2023

A continuació, es presenten les convocatòries que gestiona l'AEI dins del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació (PEICTI) 2021-2023. Les convocatòries estan organitzades pels programes i subprogrames del PEICTI.

Europa investigació

Aquests ajuts tenen com a finalitat promoure i millorar la participació espanyola en iniciatives europees de ciència i tecnologia, incrementant el nombre de coordinadors espanyols participants en projectes de les convocatòries del programa Horitzó Europa de la Unió Europea (UE).

Europa Investigació finança els costos de la preparació, coordinació i presentació de propostes europees de projectes I+D+i en col·laboració transnacional liderats per grups de investigació espanyols adreçades a determinades convocatòries d'Horizonte Europa i també d'iniciatives individuals dirigides al Consell Europeu d'Investigació (ERC). Són ajuts destinats a finançar les despeses de mobilitat, de formació, de suport i assessorament en matèria dinnovació, dorganització desdeveniments, de realització destudis i difusió i altres costos relacionats. No es financen despeses de personal, despeses atribuïbles a l'execució o el desenvolupament d'activitats de projectes d'I+D+i ni costos indirectes.

Hi poden participar organismes públics de investigació, universitats públiques i privades, entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, Centres Tecnològics i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal i altres centres públics i privats sense ànim de lucre l'activitat principal del qual sigui la I+D+i. Els ajuts daquesta convocatòria són en forma de subvenció.

Europa excel·lència

Aquestes ajudes tenen com a objectiu potenciar la participació espanyola a les convocatòries internacionals del Consell Europeu d'Investigació (ERC) d'Horizonte Europa.

Europa Excel·lència subvenciona projectes de investigació relacionats amb els objectius de les propostes europees remeses i avaluades positivament i considerades elegibles per l'ERC però que, per raons pressupostàries, no han pogut ser finalment finançades per aquest organisme. Es financen les despeses següents relacionades amb els objectius del projecte: personal, petit equipament, materials, viatges, formació, publicació i difusió de resultats, drets de propietat industrial i intel·lectual, suport i assessorament en matèria d'innovació i d'altres.

Hi poden participar organismes públics de investigació, universitats públiques i privades sense ànim de lucre, entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, Centres Tecnològics i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal i altres centres públics i privats sense ànim de lucre l'activitat principal dels quals sigui la I+D+i.

Gestió de projectes europeus

Aquesta convocatòria, que anteriorment es va anomenar Europa Xarxes i Gestors - Europa Centres Tecnològics, pretén reforçar les estructures d'internacionalització dels organismes de investigació espanyols per tal de millorar-ne el participació al Programa Marc d'Investigació i Innovació de la Unió Europea (UE).

Gestió de Projectes Europeus finança la implementació d'un pla estratègic d'internacionalització l'objectiu del qual serà la creació o el manteniment d'una estructura específica dins de la mateixa entitat que promogui la participació en projectes d'Horizonte Europa i el foment de la col·laboració amb altres entitats nacionals i internacionals, principalment.

La intensitat de l'ajuda atorgada estarà condicionada al compliment dels objectius plantejats a la sol·licitud de concessió i se subvencionen despeses de personal, mobilitat, formació, aplicacions informàtiques per a la gestió de projectes europeus, organització d'esdeveniments i altres despeses relacionades.

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els organismes públics de investigació, universitats públiques i privades, entitats i institucions sanitàries públiques i privades, Centres Tecnològics i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal i altres centres públics i privats l'activitat principal del qual sigui la I+D+i.

Projectes de col·laboració internacional

Els Projectes de Col·laboració Internacional (PCI) donen suport a la participació dels agents del sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació en iniciatives internacionals i especialment a l'Espai Europeu d'Investigació.

La convocatòria PCI està sustentada per convocatòries transnacionals prèvies, conseqüència d'acords de subvenció signats entre la Comissió Europea i els països participants dins del Programa Marc d'Investigació i Innovació de la Unió Europea i en acords de consorci signats pels socis participants. També, en acords bilaterals i multilaterals amb tercers països, com és el cas dels Estats Units i el Japó.

Els procediments detallats de les convocatòries transnacionals, incloent-hi els criteris i la manera com es realitza l'avaluació, es descriuen als textos publicats a la web de cada iniciativa internacional. PCI és l'instrument de l'AEI per al finançament de les propostes espanyoles seleccionades pels consells de les iniciatives internacionals, conforme al que disposen els articles 22.2 i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en la disposició final tercera del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny.

Les entitats beneficiàries d'aquestes ajudes podran ser organismes públics de investigació, universitats, centres de investigació, centres tecnològics, instituts de investigació i institucions públiques i privades d'I+D+i sense ànim de lucre.

Projectes de generació de coneixement

Aquesta convocatòria dóna continuïtat a les convocatòries anteriors de “Generació del Coneixement” i de “Reptes de la societat”. El nou Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i d'Innovació (PEICTI) 2021-2023 contempla dins del Subprograma Estatal de Generació de Coneixement dues modalitats de projectes:

  • Projectes d'Investigació no orientada, sense orientació temàtica prèviament definida, que estan motivats per la curiositat cientificotècnica i que tenen com a objectiu primordial avançar en el coneixement independentment de l'horitzó temporal i del seu àmbit d'aplicació.
  • Projectes d'Investigació orientada a la resolució de problemes concrets i vinculats als grans desafiaments de la societat, que es recullen en algunes prioritats temàtiques establertes al PEICTI: salut, cultura, creativitat i societat inclusiva, seguretat civil per a la societat, món digital, indústria, espai i defensa, clima energia i mobilitat, alimentació, bioeconomia, recursos naturals i medi ambient. Altres àmbits no quedaran exclosos sempre que contribueixin a assolir els objectius del Pla.

En ambdues modalitats, els projectes podran ser de dos tipus, depenent del perfil dinvestigador principal que lideri lequip de investigació, projectes tipus A, liderats per joves investigadors; i projectes tipus B, liderats per investigadors consolidats. La durada dels projectes podrà ser de 2, 3 i 4 anys i podran executar-se com a projectes individuals o coordinats, segons es reguli a la convocatòria.

Les institucions beneficiàries d'aquestes ajudes podran ser organismes públics de investigació, universitats, centres de investigació, centres tecnològics, instituts de investigació i institucions d'I+D+i.

Aquesta convocatòria contribuirà al foment de la capacitat de lideratge nacional i internacional dels equips de investigació a les entitats públiques i privades sense ànim de lucre vinculades a la I+D+i, facilitant-ne la mobilitat i impulsant-ne la participació i èxit en programes i projectes europeus i internacionals. Es pot incorporar una aproximació inter i multidisciplinària, amb la participació de grups de investigació amb massa crítica capaç de generar sinergies entre diferents aproximacions científiques−técniques i així promoure avenços significatius en el coneixement científic. Els projectes poden portar associades ajudes de la convocatòria de Contractació Predoctoral per a la Formació de Personal Investigador.

Projectes transició ecològica i digital

La convocatòria de projectes estratègics d'I+D+i sobre la transició ecològica i digital està prevista per al 2021. La sol·licitud i l'execució d'aquests ajuts és compatible amb qualsevol altre ajut de l'Agència en què participin actualment els equips de investigació. Les institucions beneficiàries daquests ajuts podran ser organismes públics de investigació, universitats, centres de investigació, centres tecnològics, instituts de investigació, i institucions d'I+D+i, segons es regularà a la convocatòria. La durada dels projectes serà de dos anys. Els projectes donaran suport a les transicions mitjançant la generació de coneixement científic, el desenvolupament de tecnologies o el suport a les polítiques.

La transició ecològica s'aplica a les activitats productives, a la protecció dels recursos naturals ia la qualitat de vida de les persones i de la societat en conjunt. Els projectes es dirigiran a aspectes com ara la descarbonització, l'eficiència energètica, el desplegament de les energies renovables, l'electrificació de l'economia, el desenvolupament de l'emmagatzematge d'energia, les solucions basades en la natura, la restauració ecològica i la millora de la resiliència de tots els sectors econòmics, entre d'altres.

La transició digital pretén digitalitzar tota la cadena de valor en sectors tractors, aprofitant plenament les sinergies i oportunitats dels nous desenvolupaments tecnològics i de gestió de dades. Els projectes s'orientaran a aspectes com l'agenda urbana, l'educació, l'agricultura, el turisme, la indústria, la mobilitat, la modernització de l'Administració pública, la ciberseguretat o la nova economia de les cures, entre d'altres. La transició digital pot suposar un suport important a la transició ecològica.

Aquesta convocatòria contribuirà decididament a generar coneixement en una temàtica estratègica per a la societat, fomentant un desenvolupament inclusiu i sostenible, vertebrador de la cohesió territorial i social.

Projectes estratègics

Aquesta convocatòria neix en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, dins del pla extraordinari “Next Generation EU”. La sol·licitud i l'execució d'aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut de l'Agència on participin els equips de investigació. Les institucionsbeneficiàries poden tenir una naturalesa molt variada.

Les institucions beneficiàries d'aquestes ajudes poden ser organismes públics de investigació, universitats, empreses, instituts de investigació sanitària, altres centres públics d'I+D, centres tecnològics d'àmbit estatal, centres de suport a la innovació tecnològica, altres centres privats de I+D i associacions empresarials sectorials. El finançament d'aquests ajuts és en forma de subvencions o préstecs, segons el tipus de beneficiari.

Es financen projectes de investigació industrial en col·laboració entre empreses i organismes de investigació públics o privats. S'avançarà a donar resposta als desafiaments identificats a les prioritats temàtiques definides a cada convocatòria. Es finançaran projectes inter i multidisciplinaris en què la cooperació científica sigui constitutiva i es valora el solapament entre disciplines a nivell metodològic, conceptual o teòric. Així mateix, es pretén impulsar els avenços en el camp d'aplicació al qual es dirigeixen els projectes, tant en l'àmbit científic com en el desenvolupament tecnològic i la innovació.

Aquesta convocatòria contribuirà decididament a crear valor compartit entre centres de investigació i empreses, col·laborant en un consorci orientat a proveir solucions per als desafiaments de la societat.

Xarxes de investigació

Aquestes ajudes tenen com a objectiu la creació de xarxes de investigació per promoure la complementarietat de capacitats i optimitzar els recursos de investigació existents. Es vol facilitar que els grups participants puguin:

  • Executar accions encaminades a consolidar i potenciar resultats previs d'activitats d'I+D+i,
  • Planificar accions estratègiques científiques i tecnològiques futures,
  • Realitzar funcions d'assessorament científic,
  • Establir fòrums d'intercanvi de coneixement i detecció d'oportunitats, així com
  • Impulsar activitats de promoció i posicionament estratègic en projectes i programes internacionals i contribuir així a l'avenç de la investigació espanyola, fonamentalment en el context de l'Espai Europeu d'Investigació.

Les institucions beneficiàries d'aquestes ajudes poden ser organismes públics de investigació, universitats públiques i privades (amb capacitat i activitat demostrada en I+D), altres centres públics de I+D, entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, instituts de investigació sanitària, centres tecnològics dàmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica dàmbit estatal.

Les ajudes d'aquesta actuació consistiran en subvencions i la seva sol·licitud i execució són compatibles amb qualsevol altre ajut de l'Agència en què participin els equips de investigació.

Les xarxes de investigació estan encaminades a la creació de:

  1. Xarxes temàtiques, constituïdes per investigadors enquadrats a la mateixa o similar àrea temàtica de coneixement, així com per investigadors amb objectius comuns que requereixen una aproximació multidisciplinària.
  2. Xarxes estratègiques, constituïdes per gestors o investigadors espanyols que participen a les iniciatives europees de investigació o que assessoren, amplien o difonen el coneixement científic i tecnològic entre representants d'òrgans de l'Estat.

Projectes de col·laboració públic-privada

Aquesta convocatòria és continuació de les convocatòries abans anomenades “Reptes-Col·laboració”. Aquestes ajudes tenen com a finalitat fomentar la col·laboració publicoprivada en una fase de transferència de coneixement propera als processos productius i al mercat. La sol·licitud i l'execució d'aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut del'Agència on participin els equips de investigació.

Les institucions beneficiàries d'aquests ajuts tenen una naturalesa molt variada, i podran ser organismes públics de investigació, universitats, empreses, instituts de investigació sanitària, altres centres públics d'I+D, centres tecnològics d'àmbit estatal, centres de suport a la innovació tecnològica, altres centres privats de I+D i associacions empresarials sectorials. Els ajuts de la convocatòria són en forma de subvencions o préstecs, depenent del tipus de beneficiari.

Es financen tasques de desenvolupament experimental en col·laboració entre empreses i organismes de investigació públics o privats. S'avança en la incorporació de coneixements i resultats cientificotècnics que permetin la validació i el desenvolupament precompetitiu de noves tecnologies, productes i serveis, creant el context adequat que estimuli la generació d'una massa crítica en I+D+i de caràcter interdisciplinar per a la seva aplicació, transferència, investigació de solucions i generació de resultats tant a les trajectòries tecnològiques i d'innovació de les empreses com al mercat. S'incentiva la contractació de doctors al sector privat.

Aquesta convocatòria contribuirà decididament a crear valor compartit entre centres de investigació i empreses, col·laborant en un consorci orientat a proveir solucions per als reptes de la societat.

Prova de concepte

La finalitat d'aquestes ajudes és fomentar i accelerar la transferència de coneixements i resultats generats en projectes de investigació orientada i no orientada finançats per l'AEI, així com l'explotació dels mateixos com a productes, béns, aplicacions o beneficis per a l'economia, la societat, la cultura o les polítiques públiques; fomentar la cultura de la transferència i l'esperit emprenedor i innovador dels grups de investigació, així com contribuir a l'enfortiment de les estratègies de transferència de coneixements i resultats de les institucions beneficiàries dels projectes.

Les propostes hauran de demostrar que es disposa de coneixements o resultats de projectes de investigació que poden suposar un avenç cientificotècnic rellevant i amb potencial per ser incorporats al mercat o per generar valor per a la societat. Les propostes hauran de proposar un pla d'implementació que concreti les primeres etapes de valorització dels resultats i del desenvolupament precompetitiu i que en facilitin l'aplicació pràctica, com són, entre d'altres, la protecció del coneixement generat, l'anàlisi de la viabilitat tècnica, comercial o social, l'obtenció de prototips tecnològics, el desenvolupament d'escala pilot, les proves amb usuaris finals, la definició del model de negoci o les primeres etapes de la creació d'una empresa.

Es preveu la presentació de propostes en diferents estats de maduració tecnològica (TRL), sempre que s'adeqüin al caràcter finalista dels objectius de la convocatòria. Les propostes podran presentar-se a qualsevol de les àrees i subàrees temàtiques l'AEI.

Les institucions beneficiàries d'aquestes ajudes podran ser organismes públics de investigació, universitats, centres de investigació, centres tecnològics, instituts de investigació i institucions d'I+D+i, segons es regularà a la convocatòria. La durada dels projectes serà de dos anys.

Plataformes tecnològiques i d'innovació

Aquesta convocatòria continua l'esforç dels darrers anys en suport a les Plataformes Tecnològiques, com a agent imprescindible per impulsar el diàleg i la col·laboració publicoprivada. Les plataformes, traccionades pel teixit empresarial, són un important actor en la definició de prioritats d'I+D+i tant sectorials com intersectorials.

Els ajuts estan destinats a la creació i consolidació de Plataformes Tecnològiques i d'Innovació que impulsin la millora de la capacitat tecnològica i la competitivitat creixent del sector productiu nacional, promovent la incorporació de tots els agents de la cadena, realitzant activitats d'intercanvi de coneixements, de planificació i de difusió, que fomentin la col·laboració en matèria d'I+D+i entre el sector públic i el sector empresarial, i ajudant a identificar les agendes de investigació aplicada i desenvolupament experimental que, donant resposta a les demandes sectorials, permetin abordar els grans desafiaments de la societat. Per satisfer aquests objectius, també cal considerar la convergència de tecnologies i coneixements i promoure la col·laboració entre plataformes.

Aquesta convocatòria espublicarà el 2022 i les ajudes tindran una durada de dos anys. Podran ser beneficiaris dels ajuts els organismes públics de investigació, les universitats públiques, els Centres Tecnològics d'àmbit estatal i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal, altres centres d'I+D+i, públics i privats sense ànim de lucre , les empreses i les associacions empresarials sectorials, segons es reguli a la convocatòria.

Centres d'excel·lència “Severo Ochoa” i unitats d'excel·lència “María de Maeztu”

La convocatòria persegueix l'enfortiment institucional, i està dirigida a centres i unitats d'excel·lència del sector públic i d'institucions privades de investigació sense ànim de lucre, el lideratge científic del qual estigui contrastat a nivell internacional, amb capacitats per contribuir decisivament a avançar a la frontera del coneixement i generar resultats d'alt impacte, així com per exercir un efecte tractor sobre el sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació.

La finalitat de la convocatòria és doble. En primer lloc, el reconeixement dels millors centres i unitats de investigació, i la seva acreditació com a «Centre d'Excel·lència Severo Ochoa» o com a «Unitat d'Excel·lència María de Maeztu» en base a les característiques i èxits dels darrers anys. En segon lloc, el finançament dels plans estratègics elaborats pels centres i dels programes estratègics de investigació elaborats per les unitats per a un període de quatre anys, amb l'objectiu de consolidar-ne les capacitats i el lideratge científic internacional. A més, els centres i unitats acreditats es beneficiaran de la inclusió en convocatòries dajudes per a la formació de doctors de contractes dinvestigadors predoctorals que realitzaran la seva formació al centre o unitat.

La selecció dels centres i les unitats acreditats es realitza a través d'un procés competitiu basat en estàndards internacionals, amb la participació de comitès científics formats per experts internacionals, independents i de reconegut prestigi. S'analitzen qüestions com l'organització del centre o unitat i el seu finançament, els resultats de investigació obtinguts, la formació i els recursos humans, o el lideratge internacional en el període de referència, així com el diagnòstic, les perspectives, els objectius i les actuacions del pla estratègic per als quatre anys següents respecte d'aquests i altres aspectes.

La durada de l'acreditació és de quatre o cinc anys, sense possibilitat de renovació, per la qual cosa un cop finalitzada l'acreditació, els centres o unitats es podran tornar a presentar a una nova convocatòria en concurrència competitiva.

Aquesta convocatòria contribuirà decididament a augmentar la visibilitat internacional dels centres i unitats acreditats, així com l'impacte científic, social i econòmic dels resultats de la seva investigació, contribuint així a l'atracció de talent i al lideratge de la investigació espanyola.

Equipament científic i tècnic

La convocatòria d'Equipament cientificotècnic pretén millorar les capacitats de la comunitat investigadora espanyola i augmentar la seva competitivitat. Els ajuts financen l'adquisició d'equipament cientificotècnic d'última generació i d'accés obert gestionats per serveis comuns de investigació.

Les entitats beneficiàries responsables d'aquests serveis comuns han de comptar amb recursos humans amb dedicació completa a la gestió, inclòs el manteniment, l'actualització i el maneig de l'equipament, un protocol d'accés públic i un sistema que permeti repercutir els costos de les prestacions realitzades als usuaris, tant a investigadors pertanyents a la institució on s'ubica com a investigadors externs a aquesta.

La convocatòria cobreix despeses d'adquisició, transport, obra civil imprescindible, així com altres despeses necessàries per instal·lar i posar en funcionament l'equipament.

Aquesta convocatòria contribuirà decididament a promoure la prestació i utilització de serveis de investigació, optimitzant costos, i l'obtenció de dades més fiables i de gran qualitat tècnica, conduents a l'execució d'una investigació multidisciplinària i d'excel·lència i desenvolupament d'activitats d'I+D altament competitives.

Contractes predoctorals per a la formació de personal investigador

La convocatòria d'ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador promou la contractació i mobilitat de personal investigador en formació, a través de la realització de les tesis doctorals en el marc dels millors projectes de investigació de grups amb solvència científica i acadèmica pertanyents a universitats, organismes públics de investigació i altres centres de investigació i, amb caràcter singular, a Centres d'Excel·lència Severo Ochoa i Unitats d'Excel·lència María de Maeztu ia centres públics d'I+D+i de investigació agrària i alimentària dependents de les comunitats autònomes.

Els contractes tenen una durada de quatre anys i durant la vigència s'ofereix un període d'orientació postdoctoral (POP), sempre que la tesi es conclogui en el termini establert. Aquest període té com a objectius l‟explotació dels resultats de la tesi doctoral, i la iniciació de l‟etapa de formació postdoctoral amb la possibilitat de participació en projectes de investigació tant estatals com europeus o internacionals.

En el marc d'aquests ajuts s'inclou una dotació addicional que finança, per una banda, la realització d'estades per part del personal investigador en formació, en centres d'I+D diferents dels que estiguin adscrits, tant a la fase predoctoral com, si escau, a la fase postdoctoral i, d'altra banda, les despeses de matrícula derivades dels ensenyaments de doctorat.

Doctorats industrials

La finalitat d'aquestes ajudes és promoure la realització de projectes de recerca industrial o de desenvolupament experimental a empreses ia altres entitats de l'entorn socioeconòmic (entitats privades sense ànim de lucre i administracions públiques, que puguin desenvolupar un projecte d'I+D+i destinat a la transferència de coneixement), en què s'emmarqui una tesi doctoral, a fi d'afavorir la inserció laboral de personal investigador en aquestes entitats des dels inicis de les seves carreres professionals, contribuir a l'ocupabilitat d'aquests investigadors i investigadores i promoure'n la incorporació de talent en el teixit productiu i socioeconòmic per elevar-ne la competitivitat.

Els ajuts comprendran els conceptes finançables següents: l'ajut per finançar els costos directes d'execució del projecte i l'ajut per finançar les despeses de matrícula dels ensenyaments de doctorat. Dins dels costos directes dexecució del projecte, sinclouen les despeses derivades de la contractació de la persona seleccionada, despeses de mobilitat i altres despeses dexecució del projecte.

Juan de la Cierva formació

Les ajudes Juan de la Cierva-formació tenen com a objectiu fomentar la contractació laboral de joves doctors, per un període de dos anys, a fi que aquests completin la seva formació investigadora postdoctoral com a etapa intermèdia entre l'obtenció del doctorat i un lideratge consolidat, en centres d'I+D espanyols, preferentment al si d'equips de investigació ja consolidats i diferents dels que van realitzar la seva formació predoctoral.

Les sol·licituds de participació les presenten els centres d'I+D, incloent-hi les persones participants per a la seva incorporació als equips de investigació. La selecció es fonamenta en un procés de concurrència competitiva sobre la base dels mèrits curriculars de les persones participants i en l'historial cientificotècnic de l'equip de investigació en què es vulguin integrar, donant especial rellevància als mèrits relatius a l'investigador tutor/a.

Personal tècnic d'I+D+i

La convocatòria pretén incrementar i millorar les prestacions i rendiment de les infraestructures cientificotecnològiques en Centres d'I+D, proporcionant alhora formació especialitzada al personal tècnic contractat a través de la contractació laboral de personal tècnic de suport a Centres d'I+D.

Els beneficiaris podrien ser organismes públics de investigació, universitats públiques, els seus instituts universitaris, universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en I+D+i, entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, vinculades o concertades amb el Sistema Nacional de Salut, instituts de investigació sanitària, centres tecnològics dàmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica dàmbit estatal, altres centres públics d'I+D+i, amb personalitat jurídica pròpia, centres privats dI+D+i, sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, i els centres públics d'I+D+i de investigació agrària o alimentària dependents de les comunitats autònomes, tots ells que realitzin activitats de I+D i generin coneixement científic o tecnològic.

Les sol·licituds de participació les presenten els centres d'I+D, incloent-hi els tècnics candidats, que hauran d'estar en possessió de titulació de llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a, graduat/ada , diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a tècnic/ao tècnic/a superior en el marc de la formació professional del sistema educatiu.

Juan de la Cierva incorporació

Les ajudes Juan de la Cierva-incorporación tenen com a objectiu fomentar la contractació laboral, per part d'organismes de investigació o centres d'I+D espanyols, de persones en possessió del grau de doctor, per un període de tres anys a fi de desenvolupar una carrera investigadora independent a més d'incentivar la retenció i atracció de talent, nacional i internacional, cap a universitats i organismes de investigació, així com consolidar les capacitats adquirides durant una primera etapa de formació postdoctoral. Aquestes ajudes cofinancen la contractació per un període de tres anys.

Les sol·licituds de participació les presenten els centres d'I+D incloent-hi les persones participants per a la seva incorporació als equips de investigació. La selecció es fonamenta en un procés de concurrència competitiva sobre la base dels mèrits curriculars de les persones participants i en l'historial cientificotècnic de l'equip de investigació en què es vulguin integrar, donant especial rellevància als mèrits relatius a l'investigador tutor/a.

Ramón y Cajal

Les ajudes Ramón y Cajal van dirigides a promoure la incorporació d'investigadors nacionals i estrangers amb una trajectòria cientificotècnica rellevant en centres d'I+D espanyols mitjançant, d'una banda, la concessió d'ajudes per a la contractació laboral i la concessió d'ajudes per a la creació de llocs de treball de caràcter permanent per a la seva posterior incorporació al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació i per altra la concessió d'ajudes per cobrir les despeses de investigació inicials associades a la seva incorporació.

La línia d'ajuts Ramón y Cajal va dirigida a promoure la incorporació d'investigadors nacionals i estrangers amb una trajectòria destacada a centres d'I+D espanyols mitjançant, d'una banda, la concessió d'ajudes per a la contractació laboral i , de l'altra, la concessió d'ajudes per a la creació de llocs de treball de caràcter permanent per a la seva posterior incorporació al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.

Les ajudes per a la contractació laboral tenen una durada de cinc anys i es destinen a finançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social de les persones contractades i es cofinancen amb recursos procedents de l'FSE, podent ser també cofinançades també amb els fons europeus que siguin compatibles amb l'FSE, d'acord amb la normativa específica. Els contractes finançats amb càrrec a les ajudes objecte daquesta resolució són incompatibles amb la vigència de qualsevol altre contracte laboral per part del personal contractat. Els ajuts per a la creació de llocs de treball de caràcter permanent tenen una durada de dos anys.

Torres Quevedo

Aquestes ajudes cofinancien durant tres anys, la incorporació d'investigadors a empreses i parcs científics i tecnològics amb capacitats d'I+D+i acreditades. L'objectiu és promoure l'ocupabilitat dels contractats en l'àmbit empresarial i, a més, enfortir les capacitats d'I+D+i del sector privat.

Les ajudes de la convocatòria Torres Quevedo es concedeixen a empreses i centres tecnològics dàmbit estatal, centres de suport a la innovació tecnològica dàmbit estatal, associacions empresarials i parcs científics i tecnològics per a la contractació laboral de doctors que desenvolupin projectes de investigació industrial, de desenvolupament experimental o estudis de viabilitat previs.

Les ajudes es destinaran necessàriament a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels investigadors contractats i la quantia de les mateixes es determinarà en funció del cost de contractació, del tipus de projecte i del tipus de entitat, tenint en compte que la intensitat dels ajuts no podrà superar els valors indicats a la convocatòria.

Nova carrera científica

El Pla Estatal d'Investigació Científica i Tecnològica i d'Innovació 2021-2023 preveu desenvolupar la carrera científica amb la figura tenure track, l'objectiu de la qual és, conforme a la Carta Europea de l'Investigador, que tot el personal investigador tingui una carrera predictible, així com l'oportunitat de desenvolupar-se professionalment. Es proposa un contracte fix d'incorporació estable al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació. S'espera, amb aquesta figura, rebaixar l'edat d'incorporació estable, cosa que permetrà afavorir l'atracció i la retenció de talent.

Per afavorir la implantació d'aquesta nova carrera científica, el Pla de Recuperació, Transició i Resiliència ha previst ajuts que acompanyaran la subscripció d'un contracte laboral fix en forma d'una dotació addicional per a la investigació.

Aquest procediment permetrà l'accés estable del millor personal científic i investigador als agents públics del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.

 

Planificació de les convocatòries de l'Agència Estatal d'Investigació 2021-2022