Procediment General

L'AEI té entre les seves missions l'avaluació ex davant de totes aquelles actuacions pròpies contingudes en el Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació (PEICTI) que siguin de la seva competència. A més, també és comesa de l'AEI l'avaluació cientificotècnica de propostes de sol·licitud de finançament públic o privat, acordades entre l'AEI i els diferents organismes públics i privats que convoquin o gestionen programes d'I+D+i (departaments ministerials, comunitats autònomes, fundacions i universitats, entre d'altres).

Imparcialitat

Les activitats d'avaluació que es duen a terme a l'AEI es basen en el criteri de persones expertes independents. El personal de l'AEI no avalua directament les propostes, sinó que gestiona tot el procediment d'avaluació.

Els processos d'avaluació es basen exclusivament en els aspectes tècnics i el rigor científic, independentment de l'origen o la identitat dels sol·licitants.

Tots els nostres col·laboradors/es científics signen un compromís de responsabilitats, normes deontològiques i tractament dels conflictes d'interès.

Transparència

Amb l'afany de donar la major transparència possible a el procés, tots els criteris d'avaluació es publiquen en les convocatòries i en les bases reguladores corresponents. De la mateixa manera es fa públic el llistat de tots els col·laboradors que formen part dels equips de coordinació de les Àrees Temàtiques (presidents, coordinadors i gestors) així com dels avaluadors, un cop finalitzat el procés de selecció, i es fa arribar a interessats el resultat de l'avaluació de les seves propostes.

Confidencialitat

Tots els experts/es i personal de l'AEI que participen en el procés d'avaluació es comprometen amb les condicions de confidencialitat abans d'iniciar l'avaluació. Totes les nostres aplicacions informàtiques tenen mecanismes que garanteixen la confidencialitat dels experts/es i la traçabilitat de totes les operacions.

Igualtat de gènere

L'AEI està compromesa amb l'objectiu d'evitar qualsevol biaix de gènere en els processos d'avaluació. Contínuament es treballa en implantar mesures, criteris o accions que afavoreixin la igualtat de gènere en l'àmbit de l'avaluació científica.

 • Àrees Temàtiques. Àrees cientificotècniques (ACT) on s'organitzen les disciplines científiques a l'AEI.
 • Panells temàtics de l'AEI. Els col·laboradors formen part de panells temàtics de l'AEI que s'estableixen per a cada àrea i subàrea temàtica. Els col·laboradors poden tenir les responsabilitats de presidents dàrea, coordinadors de subàrea o gestors.
 • Expert/a. És una persona externa a l'AEI amb experiència cientificotècnica provada que avalua o valora una o diverses sol·licituds presentades a una convocatòria. Les persones expertes poden desenvolupar la seva tasca individualment, en remot, mitjançant les aplicacions de l'AEI, o bé formant part d'una comissió tècnica (presencial o telemàtica). Quan aquestes persones participen a les avaluacions de l'AEI ho fan en qualitat de “col·laboradors científics i tecnològics” de la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació (14/2011, d'1 de juny)

¿Quina diferència hi ha entre un expert/a remot i un expert/a presencial?
L'expert/a remot fa l'avaluació d'una sol·licitud de forma aïllada, no coneix la resta de sol·licituds i, per tant, no en pot comparar. L'expert/a presencial fa l'avaluació de diverses sol·licituds d'una mateixa convocatòria, i avalua cada sol·licitud tenint en compte la resta de sol·licituds, així mateix, normalment participen a les comissions tècniques en què es discuteixen el total de sol·licituds presentades. És a dir, fa una avaluació relativa al total de sol·licituds que revisa.

L'avaluació de les sol·licituds pot realitzar-se per experts/es remots (avaluació per parells) , per comissions cientificotècniques presencials (CT) o per una combinació de les dues modalitats . En algunes convocatòries poden requerir condicions específiques, per exemple, que els experts siguin internacionals (convocatòries Severo Ochoa i Maria de Maeztu). En qualsevol cas els procediments i criteris d'avaluació estan sempre establerts en les bases reguladores i les convocatòries dels ajuts.

Un cop admeses les sol·licituds (després d'un procés de revisió i esmena) aquestes són assignades a les àrees cientificotècniques corresponents en què el procés d'avaluació es gestionarà pels equips de coordinació de les mateixes.

Un cop assignades les sol·licituds, les etapes de l'avaluació són les següents:

 1. Selecció i assignació d'experts/es. Els col·laboradors de les ACT seleccionen experts de perfil adequat per avaluar cada sol·licitud, evitant els possibles conflictes d'interès. Cada sol·licitud té un mínim de dues avaluacions (avaluació per parells). En el cas davaluadors presencials la Subdivisió de Coordinació i Avaluació determina el nombre davaluadors necessaris per comissió i poden requerir el Vist i plau dels funcionaris de la Divisió de Coordinació, Avaluació i Seguiment Científic Tècnic dels experts proposats pels col·laboradors de les ACT per ser nomenats per la direcció de l'AEI.

   

 2. Reunió de la Comissió Tècnica (CT). A les CT s'analitzen les valoracions realitzades per a cada sol·licitud en el context de totes les sol·licituds presentades en cada àmbit temàtic, a fi de fer una valoració global i única per consens per a cada sol·licitud, d'acord amb els criteris i sub-criteris d'avaluació establerts en la convocatòria i tenint en compte els informes elaborats prèviament pels experts.

   

 3. Proposta de finançament. La proposta de finançament de cada ajut seleccionada es farà tenint en compte els comentaris dels informes d'experts i dels informes de la CT, així com el pressupost disponible previst per a cada àrea o subàrea.

   

 4. Comissió d'avaluació (CE). És l'òrgan col·legiat que formula la proposta de concessió de les ajudes. La seva composició ve determinada en les bases reguladores i en les convocatòries. A la vista dels informes de les CT, proposa la llista d'ajudes per a ser finançades i el pressupost assignat a cadascuna d'elles.

Els aspectes cientificotècnics de les al·legacions i recursos són analitzats pels responsables de les àrees científico-tècniques. En aquells casos en què es consideri oportú, la direcció de la Subdivisió de Coordinació i Avaluació pot sol·licitar una nova avaluació comptant amb experts remots que no hagin participat en l'avaluació inicial.

Si és el cas, si el resultat de l'al·legació considera que la sol·licitud ha de ser finançada, la CE ha de decidir sobre la priorització i el finançament de la sol·licitud, comunicant el resultat a la Divisió de l'AEI corresponent, que procedirà a la notificació mitjançant la publicació de la proposta de resolució definitiva i a l'enviament als sol·licitants dels informes de resposta a les al·legacions.

Totes les persones que formen les àrees cientificotècniques, així com les expertes i experts que intervenen en el procés d'avaluació, reben una retribució pel seu treball de col·laboració d'acord amb les tarifes vigents aprovades pel Ministeri d'Hisenda.

Normes deontològiques i compromís de confidencialitat

L'actuació de les persones que col·laboren amb l'Agència, formant part dels equips de coordinació de les àrees cientificotècniques o realitzant avaluacions remotes o presencials, es regeix pels principis i bones pràctiques comuns a tota deontologia professional: respecte a la persona, sentit de la responsabilitat, honestedat, sinceritat, competència professional i solidesa de la fonamentació científica de la seva intervenció professional. Abans d'iniciar la seva col·laboració o d'acceptar l'avaluació d'una sol·licitud, signen un document comprometent-se a respectar les normes deontològiques i a comunicar tots els possibles conflictes d'interès.

Totes les persones que participen en el procés han de ser imparcials i mantenir la mínima relació personal i professional amb l'equip de recerca sol·licitant/entitats sol·licitants de les actuacions a avaluar. La persona que avalua una sol·licitud, a l'acceptar l'avaluació, es compromet formalment a no transmetre informació sobre els continguts de la sol·licitud, l'avaluació realitzada i la seva pròpia identitat. Per la seva banda, l'AEI garanteix mantenir la confidencialitat sobre la identitat dels avaluadors/es en relació amb les sol·licituds i àrees avaluades.

Conflictes d'interessos

Les persones que sent col·laboradors o experts de l'AEI participin en una sol·licitud de la convocatòria que estiguin gestionant o avaluant, o que considerin que concorren motius personals o professionals capaços de comprometre l'equanimitat i la probitat de la seva actuació respecte d'una sol·licitud, han de comunicar aquesta circumstància a la presidència de làrea temàtica ia la Subdivisió de Coordinació i Avaluació.

Controls de qualitat interns de l'aplicació d'avaluació

Les aplicacions d'avaluació de l'AEI tenen completa traçabilitat, de manera que qualsevol acció que es faci sobre cadascuna de les sol·licituds a avaluar queda registrada (assignació d'avaluadors/es, modificació de l'estat dels expedients, obertura, tancament o correcció d'informes). Queda també registrada la persona que realitza l'acció, així com la data i hora a la qual es realitza.