Fons Social Europeu

La informació que es presenta en aquesta secció es correspon amb el període de programació 2014-2020. L'AEI ja no publica convocatòries amb els fons d'aquest període. Tot i això, bona part dels ajuts cofinançats amb els fons d'aquest període estan actualment en execució o en justificació cientificotècnica o administrativa.

El nou període de programació, 2021-2027, encara està en fases inicials de la seva definició. S'espera que a la primera meitat del 2022 s'hagi completat aquest procés.

Documentació i Legislació

Tota la informació necessària està disponible al següent enllaç:

https://www.mites.gob.es/uafse/es/legislacion/index.htm

Actuacions cofinançades

Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil

L'objectiu d'aquesta convocatòria va ser la concessió d'ajudes, d'una durada de dos anys, per millorar la formació i l'ocupabilitat de personal tècnic i de gestió de la I+D a través de la seva contractació laboral a universitats, organismes i entitats d'investigació del sector públic alhora que es reforcen les activitats d'investigació del mateix i el rendiment d'infraestructures, equipaments cientificotècnics, laboratoris o qualsevol altra instal·lació o servei de caràcter general o d'ús comú de l'entitat, de caràcter científic- tècnic, o de gestió de l'investigació.

El personal a contractar havia d'estar en possessió d'alguna de les titulacions següents:

  • Titulacions universitàries: llicenciat, enginyer, arquitecte, graduat, diplomat, enginyer tècnic i arquitecte tècnic.
  • Titulacions en el marc de la formació professional del sistema educatiu: tècnic o tècnic superior.

Per a la consecució dels objectius perseguits a través d'aquesta actuació, corresponia a les institucions sol·licitants elaborar una proposta d'activitat i un pla formatiu, essent aquestes institucions les que efectuaran, en cas de resultar beneficiàries dels ajuts, els processos de selecció i contractació del personal. Aquesta és una actuació emmarcada dins de les mesures de foment de l'ocupabilitat i l'ocupació del Pla Nacional d'Implantació de la Garantia Juvenil i del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Les convocatòries d'ajudes en concurrència competitiva cofinançades amb fons FSE són: