Fondo Social Europeo

A información presentada nesta sección corresponde ao período de programación 2014-2020. A AEI xa non publica convocatorias cos fondos deste período. Non obstante, boa parte das axudas cofinanciadas cos fondos deste período están actualmente en execución ou en xustificación científico-técnica ou administrativa.

O novo período de programación, 2021-2027, aínda está nas fases iniciais de definición. Espérase que este proceso se complete no primeiro semestre de 2022.

Documentación e Lexislación

Toda a información necesaria está dispoñible na seguinte ligazón:

https://www.mites.gob.es/uafse/es/legislacion/index.htm

Accións cofinanciadas

Programa Operativo de Emprego Xuvenil

O obxectivo desta convocatoria foi a concesión de axudas, cunha duración de dous anos, para mellorar a formación e empregabilidade do persoal técnico e directivo de I+D+i mediante a súa contratación laboral en universidades, organismos e entidades de investigación do sector público ao tempo que se reforza a súa actividades de investigación e a realización de infraestruturas, equipamentos científico-técnicos, laboratorios ou calquera outra instalación ou servizo de carácter xeral ou de uso común da entidade, de carácter científico, técnico ou de xestión de investigación.

O persoal a contratar debía posuír unha das seguintes titulacións:

  • Titulacións universitarias: licenciado, enxeñeiro, arquitecto, licenciado, diplomado, enxeñeiro técnico e arquitecto técnico.
  • Titulacións no marco da formación profesional do sistema educativo: técnico ou técnico superior.

Para a consecución dos obxectivos que se perseguen mediante esta actuación, correspondeu ás institucións solicitantes elaborar unha proposta de actividade e un plan de formación, sendo estas institucións as que realizarán, no caso de ser beneficiarias da axuda, a procesos de selección e contratación de persoal. Trátase dunha actuación enmarcada dentro das medidas de fomento da empregabilidade e ocupación do Plan Nacional de Implantación da Garantía Xuvenil e do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

As convocatorias de subvencións en réxime de concorrencia competitiva cofinanciadas con fondos do FSE son: