Aviso Legal

O dominio dominio_actual.com é propiedade da Axencia Estatal de Investigación.

O sitio web e todos os dominios e directorios incluídos nela (en adiante denominado conxuntamente como Portal), así como os servizos ou contidos que se poden obter a través del, están suxeitos aos termos detallados neste Aviso Legal, sen prexuízo de que o acceso a calquera destes servizos ou contidos poida requirir a aceptación de Condicións Xerais adicionais.

Para eles, se as consideracións detalladas neste Aviso Legal non son de super conformidade, non use o Portal, xa que calquera uso que faga del ou dos servizos e contidos incluídos implicará a aceptación dos termos legais. recollidas neste texto.

O Portal cumpre a función de información xeral e atención ao cidadán nos termos do establecido no artigo 4 do Real Decreto 208/1996, do 9 de febreiro, polo que se regulan os servizos de información administrativa e atención ao cidadán, ser meramente informativo e sen ningún efecto xurídico vinculante derivado deles.

O servizo de arquivo telemático a través do Rexistro electrónico deste Portal cumpre coa normativa vixente e, polo tanto, os documentos presentados por este medio teñen a mesma validez xurídica que se os presentase algún outro dos especificados na Lei 30/1992, sobre o Réxime Xurídico das Administracións Públicas e o Procedemento Administrativo Común.

Para manter actualizada a información publicada no Portal, o seu contido pode modificarse, corrixirse, eliminarse ou engadirse en calquera momento, polo que será conveniente comprobar a validez ou exactitude da mesma dirixíndose ás fontes oficiais.

O deseño do Portal e o seu código fonte, logotipos, marcas comerciais e outros signos distintivos que aparecen nel pertencen á Axencia Estatal de Investigación, ou ás súas axencias e entidades dependentes, e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

A Axencia Estatal de Investigación facilita o acceso a outras páxinas web que consideramos que poden ser do seu interese. O obxectivo destas ligazóns é exclusivamente facilitar a busca de recursos que poidan interesarlle a través de Internet. Non obstante, as devanditas páxinas non lle pertencen, nin el revisa o seu contido e, polo tanto, non se fai responsable delas, do funcionamento da páxina enlazada nin dos posibles danos que poidan derivarse do acceso ou uso dela. .

A Axencia Estatal de Investigación prohibe expresamente a realización de "framings" ou o uso por terceiros de calquera outro mecanismo que altere o deseño, a configuración orixinal ou os contidos do seu Portal.

Prohíbese a reprodución total ou parcial dos contidos do Portal sen citar a súa orixe nin solicitar autorización.