Avaliación para Entidades

Calquera órgano convocante poderá solicitar a avaliación das solicitudes correspondentes, utilizando o seguinte modelo baseado na orde de prezo público.

A devandita solicitude debe enviarse á caixa de correo electrónico s.evaluacion@aei.gob.es pertencente á Subdivisión de Coordinación e Avaliación da Axencia Estatal de Investigación (SCE).

A SCE, tendo en conta as características, o volume, os termos e outras circunstancias, pode aceptar ou non a solicitude de servizos (recoméndase ler a Guía para solicitar servizos de avaliación AEI 2021).

A SCE establecerá todos estes termos coa entidade solicitante e, unha vez acordado, enviará un orzamento que deberá ser aceptado e asinado polo titular da entidade convocante.

En caso de aceptación, enviará á caixa de correo indicada pola entidade solicitante na súa solicitude, o orzamento provisional do servizo solicitado.

O devandito orzamento debe ser aceptado pola entidade solicitante e enviado a través da caixa de correo indicada no terceiro parágrafo.

Unha vez aceptado o orzamento, a Oficina de Coordinación e Avaliación enviará á entidade solicitante as instrucións pertinentes para cargar as aplicacións na aplicación informática de avaliación.

Unha vez prestado o servizo, a Axencia Estatal de Investigación emitirá unha factura co custo do servizo realizado. A entidade solicitante deberá ingresar o importe correspondente na conta de ingresos da Axencia Estatal de Investigación.

A partir da entrada en vigor da Orde EIC/899/2017, do 19 de setembro (BOE do 22 de setembro), os servizos de avaliación científico-técnica prestados pola Axencia Estatal de Investigación a entidades públicas ou privadas procesaranse a través do sistema de prezos públicos, de acordo co establecido no mesmo.