Avaluació per Entitats

Qualsevol organisme convocant podrà sol·licitar l'avaluació de les sol·licituds corresponents, utilitzant el següent model basat en la ordre de preus públics.

Aquesta sol·licitud s'haurà d'enviar a la bústia de correu electrònic s.evaluacion@aei.gob.es pertanyent a la Subdivisió de Coordinació i Avaluació de l'Agència Estatal d'Investigació (SCE).

La SCE, tenint en compte les característiques, volum, terminis i altres circumstàncies podrà acceptar o no la sol·licitud de serveis (es recomana llegir la Guia per a sol·licitar serveis d'avaluació AEI 2021).

La SCE establirà tots aquests termes amb l'entitat sol·licitant i, un cop acordat, enviarà un pressupost que haurà de ser acceptat i signat pel responsable de l'entitat convocant.

En cas d'acceptació, remetrà a la bústia de correu indicat per l'entitat sol·licitant en la sol·licitud, el pressupost provisional de el servei sol·licitat.

El dit pressupost haurà de ser acceptat per l'entitat sol·licitant i remès a través d'la bústia indicat en el paràgraf tercer.

Un cop rebuda l'acceptació de l'pressupost, la Subdivisió de Coordinació i Avaluació remetrà a l'entitat sol·licitant les instruccions pertinents per a la càrrega de sol·licituds en l'aplicació informàtica d'avaluació.

Prestat el servei, l'Agència Estatal d'Investigació emetrà una factura amb el cost de l'servei realitzat. L'entitat sol·licitant haurà d'ingressar l'import corresponent al compte d'ingressos de l'Agència Estatal d'Investigació.

A partir de l'entrada en vigor de l'Ordre EIC/899/2017, de 19 de setembre (BOE de 22 de setembre), els serveis d'avaluació científic-tècnica que presta l'Agència Estatal d'Investigació a entitats públiques o privades es tramitaran per el sistema de preus públics, d'acord amb el que estableix la mateixa.