Contractació

Subscrivim contractes administratius i encàrrecs a mitjans propis de l'Administració General de l'Estat per millorar el servei que donem als investigadors i publiquem les nostres licitacions i encàrrecs al Perfil del Contractant de l'Agència Estatal de Recerca de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
Si vols accedir a les licitacions de l'Agència Estatal de recerca, pots prémer la pestanya de licitacions dins el perfil del contractant. Pots accedir a aquest perfil al següent enllaç:
Plataforma de Contractació del Sector Públic

Atenent a larticle 28.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic es dóna a conèixer el pla de contractació de l'AEI per al període anual actual.
Pla d'Actuació 2024. (Anys anteriors)

Conforme a l'article 8 1. a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es procedeix a publicar a la web de l'AGÈNCIA ESTATAL D'INVESTIGACIÓ la informació sobre els contractes tramitats per l'organisme, diferenciant-se segons l'anualitat en què va començar la tramitació (utilitzar el cercador de baix), així com la informació estadística sobre el percentatge en volum pressupostari dels contractes adjudicats pels diferents procediments.
Informació estadística sobre el percentatge en volum pressupostari dels contractes adjudicats

Buscador de Contractes AEI

Mostrant 1 - 10 de 220

REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACION FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO Y MODIFICACION Y AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE, ASÍ COMO CONTRATACION DE LA DIRECCION FACULTATIVA Y DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA FUTURA OBRA DE INSTALACIÓN EN EL EDIFICIO SEDE DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION (AEI).

Informació relacionada

RESOLUCIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN POR LA QUE SE ACUERDA LA CUARTA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIO PARA EL SUMINISTRO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER ECONÓMICO-FINANCIERO Y MERCANTIL DE LAS ENTIDADES EMPRESARIALES SOLICITANTES Y BENEFICIARIAS DE AYUDAS A LA I+D+i, EXPEDIENTE DE ORIGEN: 2019C0000018.