Contacta'ns

Oficina d'Assistència a Matèria de Registres

L'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres de l'AEI (OAMR-AEI) es troba situada al Carrer Torrelaguna 58 bis, 28027 Madrid.

La seva funció és l'atenció presencial a la presentació de sol·licituds i instàncies que vagin adreçades a l'AEI i al conjunt de les administracions públiques.

L'horari d'atenció a l'OAMR-AEI és de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores (última cita 13.20 h). Dissabtes, diumenges i festius tancat.

Podrà presentar una Instància Genèrica amb el següent formulari: Formulari d'Instància Genèrica

Si la persona que realitza la instància o sol·licitud a l'OAMR-AEI, actua com a representant de l'interessat, haurà d'acreditar-se mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència o mitjançant autorització signada per l'interessat, acompanyada de les còpies dels DNI/NIE/Passaport del representat i del representant.

Si ho desitja, podrà descarregar-se el següent formulari de representació: Formulari de Representació

L'atenció presencial requereix sol·licitar cita prèvia a través del següent formulari: Formulari de Cita Prèvia

Per gestionar la vostra cita heu d'emplenar el Formulari anterior i enviar-lo a oamr@aei.gob.es, des d'on us remetran un email de confirmació indicant el dia i l'hora a què podreu acudir a l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres de l'Agència.

Només podrà concertar una cita per al mateix DNI/Passaport/NIE.

A cada cita per a l'OAMR-AEI es realitzarà un màxim de dos tràmits relacionats amb la persona esmentada o la representada.

L'OAMR-AEI no presta servei a persones jurídiques, que estan obligades a relacionar-se amb les administracions públiques exclusivament per mitjans telemàtics.

El correu electrònic general de l'OAMR-AEI és el següent: oamr@aei.gob.es

Registre Electrònic General de l'AGE

Pot presentar també les seves sol·licituds, escrits o documents dirigits a l'AEI o al conjunt de les administracions públiques (Comunitats Autònomes, Entitats Locals, etc.) que estiguin integrades a l'Sistema d'Interconnexió de Registres , utilitzant el Registre Electrònic General de l'AGE.

Per realitzar el registre heu de disposar de DNI electrònic o Certificat electrònic en vigor.

Amb cl@ve només es pot accedir a la cerca de registres.

Si voleu fer una sol·licitud cal tenir instal·lat Autofirma, ja que és l'aplicació que s'utilitza per al procés de signatura de la sol·licitud.

Accés al Registre Electrònic.

El Registre Electrònic General de l'Administració General de l'Estat és un registre per a la presentació de documents per tramitar-los amb destinació a qualsevol òrgan administratiu de l'Administració General de l'Estat, Organisme públic o Entitat vinculat o dependent a aquests, d'acord amb el que disposa la Llei 39/2015 , d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Accedeix a la Ordre HAP/566/2013, de 8 d'abril, per la qual es regula el Registre Electrònic Comú.

Per dirigir correctament l'escrit ha de seleccionar l'AEI al camp ‘Organisme Destinatari’. Us recomanem que utilitzeu el Cercador. Un cop obert el cercador seleccioneu al Nivell d'Administració “Estatal”, al Ministeri “Ministeri de Ciència i Innovació” i al cercador escriviu “agència estatal de recerca”. Us apareixerà l'Organisme, seleccioneu-lo i feu clic a “acceptar”.

Els codis DIR3 de les unitats de l'AEI són els següents:

 • EA0041187 Agència Estatal d'Investigació
  • EA0041188 Divisió de Coordinació, Avaluació i Seguiment Científic i Tècnic
   • EA0041189 Subdivisió de Coordinació i Avaluació
   • EA0041190 Subdivisió de Programes Cientificotècnics Transversals, Enfortiment
   • EA0041191 Subdivisión de Programas Temáticos Científico-Técnicos
  • EA0041192 Divisió de Programació i Gestió Econòmica i Administrativa
   • EA0041194 Subdivisió de Gestió Econòmica
   • EA0041193 Subdivisió de Gestió d'Ajuts de Fons Europeus
   • EA0041195 Subdivisió de Planificació i Gestió Administrativa
   • EA0041196 Subdivisió de Seguiment i Justificació d'Ajudes
  • O00012302 Registre General de l'Agència Estatal d'Investigació
  • EA0041197 Secretaria General
  • EA0041198 Unitat de Suport

El nostre servei d'informació telefònica està accessible a través de el telèfon 060 de l'Administració General de l'Estat.

Per a trucades des de l'estranger: +34 902 887 060

L'horari d'atenció telefònica és el següent:

 • Atenció automàtica: Accessible en horari ininterromput, 24 hores tots els dies de l'any.
 • Atenció per un agent especialitzat:
HORARI D'HIVERN

HORARI D'ESTIU

AGOST

HORARI ESPECIAL FESTIUS 2020

Dilluns a divendres:

9:00-19:00 hores

Dissabtes:

9:00-14:00 hores

 

Excepte festius nacionals

Agost

Dilluns a divendres:

9:00-15:00 hores

Dissabtes:

9:00-14:00 hores

 

Excepte festius nacionals

9:00-14:00 hores

 

 

 

14 d'abril (Dijous Sant)

24 de desembre.

31 de desembre.

1 de gener (Any Nou)

6 de gener (Epifania de el Senyor)

15 d'abril (Divendres Sant)

25 de juliol (Santiago Apòstol)

15 d'agost (Assumpció de la Verge)

12 d'octubre (Festa de la Hispanitat)

1 de novembre (Tots Sants)

6 de desembre (Constitució Espanyola)

8 de desembre (Immaculada Concepció)

 

A través dels següents formularis podeu posar-vos en contacte amb l'AEI o sol·licitar informació, plantejar els vostres dubtes o traslladar incidències sobre les diferents matèries competència d'aquesta Agència:

Consultes d'Informació General

L'atenció a l'ciutadà sobre demandes d'informació general i estructura organitzativa es realitzarà:

Consultes sobre Convocatòries d'Ajuts

L'atenció a l'ciutadà referida a les convocatòries d'ajuts de l'Ministeri en el marc de el Pla Nacional d'I+D+I es realitzarà:

Consultes sobre Justificació econòmica

Aquest formulari de consultes és per al departament de gestió econòmica de la vostra entitat beneficiària. Si sou IP o auditor, dirigiu-vos al vostre departament de gestió perquè realitzeu la consulta pertinent.

Consultes de Cáracter Informàtic

Les demandes d'informació relatives a l'funcionament de les aplicacions informàtiques de l'Ministeri posades a disposició dels usuaris, entre d'altres, les relatives a la presentació electrònica de sol·licituds, a el Registre Unificat de Sol·licitants (RUS), a la Carpeta Virtual d'Expedients (CVE) , i les incidències informàtiques que es produeixin en relació amb tals aplicacions, es realitzaran:

Per a consultes relacionades amb altres qüestions d'interès, en l'àmbit de les vostres competències, podreu contactar amb les diferents unitats de l'AEI en els correus electrònics següents:

Descripció Email
Direcció direccion@aei.gob.es
Secretaria General secretaria.general@aei.gob.es
Divisió de Coordinació, Avaluació i Seguiment Científic i Tècnic dces@aei.gob.es
Subdivisió de Coordinació i Avaluació seval@aei.gob.es
Subdivisió de Programes Temàtics Cientificotècnics stem@aei.gob.es
Subdivisió de Programes Cientificotècnics Transversals, Enfortiment i Excel·lència stran@aei.gob.es
Divisió de Programació i Gestió Econòmica i Administrativa dpro@aei.gob.es
Subdivisió de Gestió Econòmica seco@aei.gob.es
Subdivisió de Seguiment i Justificació d'Ajudes Consultes Justificació Econòmica
Subdivisió de Gestió d'Ajuts de Fons Europeus safe@aei.gob.es
Subdivisió de Planificació i Gestió Administrativa sol@aei.gob.es

Adreça postal de l'AEI: C/ Torrelaguna 58 bis - codi postal 28027 - Madrid

Com a usuari podrà formular les seves queixes o suggeriments per mitjans telemàtics al següent enllaç: Seu Electrònica.