Gestiona la teva Ajuda

Per sol·licitar una modificació de el període d'execució (pròrrogues/interrupcions temporals) d'una ajuda, ha d'accedir a la convocatòria a què correspon l'ajuda afectada, la qual pot localitzar en el cercador de convocatòries.

Un cop localitzada la convocatòria, en l'apartat de "Tramitació de l'Ajuda" o, si no en el de "Execució i Justificació" trobareu els formularis de sol·licitud corresponents i les instruccions oportunes.

Qüestions generals que ha de tenir en compte

En tots els casos les interrupcions i pròrrogues sol·licitades ha de respectar els supòsits recollits en la convocatòria corresponent.

Les sol·licituds s'han de presentar des de va Facilit@ abans de la fi de el període d'execució de l'ajuda, amb l'antelació que estableixin les convocatòries (en general, s'estableix un mes o dos mesos).

Es requerirà sempre la signatura electrònica de l'Representant Legal perquè la documentació arribi als sistemes de tramitació.

Per al cas de projectes amb dos investigadors principals, les sol·licituds s'han de presentar en va Facilit@ amb la signatura de l'IP que actua com a interlocutor amb el ministeri i amb la signatura manuscrita de l'segon IP.

En el cas de projectes coordinats la sol·licitud d'ampliació de el període d'execució dels subprojectes haurà d'anar signada de forma manuscrita per l'investigador coordinador d'el projecte.

En cap cas el període d'ampliació dels subprojectes d'un projecte coordinat podrà superar la data de finalització de l'subprojecte 1i coordinador de el projecte.

Com a norma general la sol·licitud d'ampliació/recuperació de el període interromput contindrà la següent informació:

 • Justificació cientificotècnica raonada i detallada de la necessitat de l'ampliació de l'termini d'execució, incloent-hi les raons que han motivat el retard en l'execució dels objectius de el projecte.

   

 • Proposta detallada d'activitats a desenvolupar per aconseguir el compliment dels objectius pendents.

   

 • Estat actualitzat de la despesa realitzada i compromès fins a la data i de el romanent de què es disposa per a les activitats pendents.

   

 • Detall de la previsió de despesa per conceptes fins a la finalització de el projecte, inclosa la pròrroga sol·licitada.

   

 • Per a les interrupcions temporals:

  • LA RESOLUCIÓ DE L'INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, en els casos de maternitat o paternitat, o DEL PART D'ALTA DE LA SEGURETAT SOCIAL, en casos de risc durant l'embaràs, risc durant la lactància o en cas d'incapacitat temporal.

    

  • CONTRACTE O JUSTIFICATIU DE LA PRÒRROGA QUE COBREIXI DIT PERÍODE.

Per sol·licitar una modificació de el període d'execució d'una ajuda, ha d'accedir a la convocatòria a què correspon l'ajuda afectada, la qual pot localitzar en el cercador de convocatòries.

Un cop localitzada la convocatòria, en l'apartat de "Tramitació de l'Ajuda" o, si no en el de "Execució i Justificació" trobareu els formularis de sol·licitud corresponents i les instruccions oportunes.

Qüestions generals que ha de tenir en compte

En tots els casos les interrupcions i pròrrogues sol·licitades ha de respectar els supòsits recollits en la convocatòria corresponent.

Les sol·licituds s'han de presentar des de va Facilit@ abans de la fi de el període d'execució de l'ajuda, amb l'antelació que estableixin les convocatòries.

La presentació de cada sol·licitud requerirà sempre la signatura de l'Representant Legal de el Centre beneficiari de l'ajut.

Per sol·licitar una modificació de el període d'execució d'una ajuda, ha d'accedir a la convocatòria a què correspon l'ajuda afectada, la qual pot localitzar en el cercador de convocatòries.

Un cop localitzada la convocatòria, en l'apartat de "Tramitació de l'Ajuda" o, si no en el de "Execució i Justificació" trobareu els formularis de sol·licitud corresponents i les instruccions oportunes.

Qüestions generals que ha de tenir en compte

En tots els casos les interrupcions i pròrrogues sol·licitades ha de respectar els supòsits recollits en la convocatòria corresponent.

Les sol·licituds s'han de presentar des de va Facilit@ abans de la fi de el període d'execució de l'ajuda, amb l'antelació que estableixin les convocatòries.

La presentació de cada sol·licitud requerirà sempre la signatura de l'Representant Legal de el Centre beneficiari de l'ajut.

Per sol·licitar una modificació de el període d'execució d'una ajuda, ha d'accedir a la convocatòria a què correspon l'ajuda afectada, la qual pot localitzar en el cercador de convocatòries.

Un cop localitzada la convocatòria, en l'apartat de "Tramitació de l'Ajuda" o, si no en el de "Execució i Justificació" trobareu els formularis de sol·licitud corresponents i les instruccions oportunes.

Qüestions generals que ha de tenir en compte

En tots els casos les interrupcions i pròrrogues sol·licitades ha de respectar els supòsits recollits en la convocatòria corresponent.

Les sol·licituds s'han de presentar des de va Facilit@ abans de la fi de el període d'execució de l'ajuda, amb l'antelació que estableixin les convocatòries.

La presentació de cada sol·licitud requerirà sempre la signatura de l'Representant Legal de el Centre beneficiari de l'ajut.

Per sol·licitar una modificació de el període d'execució d'una ajuda, ha d'accedir a la convocatòria a què correspon l'ajuda afectada, la qual pot localitzar en el cercador de convocatòries.

Un cop localitzada la convocatòria, en l'apartat de "Tramitació de l'Ajuda" o, si no en el de "Execució i Justificació" trobareu els formularis de sol·licitud corresponents i les instruccions oportunes.

Qüestions generals que ha de tenir en compte

En tots els casos les interrupcions i pròrrogues sol·licitades ha de respectar els supòsits recollits en la convocatòria corresponent.

Les sol·licituds s'han de presentar des de va Facilit@ abans de la fi de el període d'execució de l'ajuda, amb l'antelació que estableixin les convocatòries.

La presentació de cada sol·licitud requerirà sempre la signatura de l'Representant Legal de el Centre beneficiari de l'ajut.

Per sol·licitar una modificació de el període d'execució d'una ajuda, ha d'accedir a la convocatòria a què correspon l'ajuda afectada, la qual pot localitzar en el cercador de convocatòries.

Un cop localitzada la convocatòria, en l'apartat de "Tramitació de l'Ajuda" o, si no en el de "Execució i Justificació" trobareu els formularis de sol·licitud corresponents i les instruccions oportunes.

Qüestions generals que ha de tenir en compte

En tots els casos les interrupcions i pròrrogues sol·licitades ha de respectar els supòsits recollits en la convocatòria corresponent.

Les sol·licituds s'han de presentar des de va Facilit@ abans de la fi de el període d'execució de l'ajuda, amb l'antelació que estableixin les convocatòries.

La presentació de cada sol·licitud requerirà sempre la signatura de l'Representant Legal de el Centre beneficiari de l'ajut.

Es considera canvi de titularitat les fusions, absorcions, escissions per segregació o qualsevol altre canvi jurídic que afecti a una entitat amb una causa jurídica institucional i estigui recolzat per les corresponents escriptures notarials. Un canvi de titularitat implica un canvi de el NIF de l'entitat beneficiària de l'ajuda i una modificació de la resolució de concessió.

Instruccions per sol·licitar un canvi de titularitat
 1. Requisit previ: registre de la nova entitat beneficiària de les ajudes en SISEN en cas de no estar registrada prèviament.

  Cal seguir els següents passos:

  • Accés a la pàgina web SISEN.

    

  • Sol·licitar alta de la nova entitat i de representant legal adjuntant la documentació corresponent.

    

  NOTA 1: L'entitat amb l'antiga denominació i NIF seguirà activa en aquest Registre d'Entitats fins que no hi hagi expedients pendents d'alguna fase i l'empresa sol·liciti la baixa en SISEN.

  NOTA 2: En cas que la nova entitat beneficiària de les ajudes ja estigués registrada, únicament cal aportar a l'SISEN les noves escriptures justificatives de el canvi de titularitat.

   

 2. Sol·licitud de canvi de titularitat dels expedients d'ajuda.

  • S'ha de presentar formalment per registre electrònic o mitjançant la CVE mitjançant instància genèrica.

    

  • A la sol·licitud s'acompanyarà:

   • Memòria explicativa segons el model adjunt.

     

   • Escriptures justificatives de el canvi de titularitat i la seva inclusió en el registre mercantil.

     

   • Declaració de la nova entitat en què es compromet a donar continuïtat als projectes en els termes en què es van acceptar les ajudes rebudes.

     

   • Declaració responsable que la nova entitat no està sotmesa a cap de les circumstàncies que impedeixen tenir la condició de beneficiari, segons l'annex adjunt.

     

   • Una altra documentació. Qualsevol document que, segons el parer de sol·licitant, pot contribuir a facilitar la tramitació.

     

 3. Comunicació a la bústia: cambio.titularidad@aei.gob.es

  Presentada la documentació anterior, l'entitat sol·licitant ha d'informar en aquesta direcció adjuntant la còpia de l'resguard de sol·licitud.


Per sol·licitar una modificació de el període d'execució d'una ajuda, ha d'accedir a la convocatòria a què correspon l'ajuda afectada, la qual pot localitzar en el cercador de convocatòries.

Un cop localitzada la convocatòria, en l'apartat de "Tramitació de l'Ajuda" o, si no en el de "Execució i Justificació" trobareu els formularis de sol·licitud corresponents i les instruccions oportunes.

Qüestions generals que ha de tenir en compte

En tots els casos les interrupcions i pròrrogues sol·licitades ha de respectar els supòsits recollits en la convocatòria corresponent.

Les sol·licituds s'han de presentar des de va Facilit@ abans de la fi de el període d'execució de l'ajuda, amb l'antelació que estableixin les convocatòries.

La presentació de cada sol·licitud requerirà sempre la signatura de l'Representant Legal de el Centre beneficiari de l'ajut.

Per sol·licitar una modificació de el període d'execució d'una ajuda, ha d'accedir a la convocatòria a què correspon l'ajuda afectada, la qual pot localitzar en el cercador de convocatòries.

Un cop localitzada la convocatòria, en l'apartat de "Tramitació de l'Ajuda" o, si no en el de "Execució i Justificació" trobareu els formularis de sol·licitud corresponents i les instruccions oportunes.

Qüestions generals que ha de tenir en compte

En tots els casos les interrupcions i pròrrogues sol·licitades ha de respectar els supòsits recollits en la convocatòria corresponent.

Les sol·licituds s'han de presentar des de va Facilit@ abans de la fi de el període d'execució de l'ajuda, amb l'antelació que estableixin les convocatòries.

La presentació de cada sol·licitud requerirà sempre la signatura de l'Representant Legal de el Centre beneficiari de l'ajut.

Recurs potestatiu de reposició (SIA 224985)

Consisteix a recórrer els actes administratius quan posin fi a la via administrativa davant del mateix òrgan que els hagués dictat.

Normativa bàsica: Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, articles 112 a 120 i 123 i 124.

Forma d'inici: Sol·licitud d'interessat amb els requisits de l'article 115 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Termini per interposar-ho: Un mes, si l'acte fos exprés. Si no ho fos, es podrà interposar en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què, d'acord amb la seva normativa específica, es produeixi l'acte presumpte.

Lloc de presentació: Qualsevol dels registres i oficines a què fa referència l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Registre Electrònic General de l'AGE (posar al camp “organisme destinatari” EA0041197)
Facilit@ - Carpeta Virtual d'Expedients (només usuaris registrats, per a procediments concrets)

Documents a aportar: Tots els que estimi convenient per a la defensa de la seva argumentació.

Fases del procediment: Les generals del procediment administratiu.

Termini de resolució: Un mes. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa es podrà entendre desestimat el recurs.

Òrgan competent per resoldre: Mateix òrgan que dicto l'acte recorregut.

Recursos: Recurs contenciós administratiu davant l'òrgan jurisdiccional que correspongui en el termini de dos mesos, (article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol). No es pot interposar nou recurs administratiu contra la resolució d'un recurs de reposició, llevat de l'extraordinari de revisió, quan sigui procedent.

Unitat de Tramitació: Secretaria General EA0041197 – Àrea Jurídica secretaria.juridico@aei.gob.es 

Recurs extraordinari de revisió (SIA 2841657)

Consisteix a recórrer els actes ferms en via administrativa quan concorri alguna de les circumstàncies previstes a l'article 125.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Normativa bàsica: Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, articles 113 a 120 i 125 i 126.
Forma d'inici: Sol·licitud d'interessat amb els requisits de l'article 115 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, que s'ha de basar en alguna de les causes següents:

 1. Que en dictar-los s'hagués incorregut en error de fet, que resulti dels mateixos documents incorporats a l'expedient.
 2. Que apareguin documents de valor essencial per a la resolució de l'assumpte que, encara que siguin posteriors, evidenciïn l'error de la resolució recorreguda.
 3. Que en la resolució hagin influït essencialment documents o testimonis declarats falsos per sentència judicial ferma, anterior o posterior a aquella resolució.
 4. Que la resolució s'hagi dictat com a conseqüència de prevaricació, suborn, violència, maquinació fraudulenta o una altra conducta punible i s'hagi declarat així en virtut de sentència judicial ferma.

Termini: Quan es tracti de la causa 1a, dins del termini de quatre anys següents a la data de la notificació de la resolució impugnada. En els altres casos, el termini serà de tres mesos a comptar des del coneixement dels documents o des que la sentència judicial va quedar ferma.

Lloc de presentació: Qualsevol dels registres i oficines a què fa referència l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
Registre Electrònic General de l'AGE (posar al camp “organisme destinatari” EA0041197)
Facilit@ - Carpeta Virtual d'Expedients (només usuaris registrats, per a procediments concrets)

Documents a aportar: Tots els que estimi convenients per a la defensa de la seva argumentació.

Fases del procediment: Les generals del procediment administratiu. Cal destacar la necessitat de demanar dictamen del Consell d'Estat, llevat que l'òrgan que resolgui acordi la inadmissió a tràmit.

Termini de resolució: Tres mesos. Transcorregut aquest termini sense resolució es podrà entendre desestimat el recurs.

Òrgan competent per resoldre: Mateix òrgan que dicto l'acte recorregut.

Recursos: Recurs contenciós administratiu davant l'òrgan jurisdiccional que correspongui en el termini de dos mesos (article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol).

Unitat de Tramitació: Secretaria General EA0041197 – Àrea Jurídica secretaria.juridico@aei.gob.es 

Revisió d'ofici d'actes nuls (SIA 2841659)

Consisteix a sol·licitar la declaració de nul·litat d'un acte administratiu que hagi posat fi a la via administrativa o que no s'hagi recorregut en termini, en els supòsits previstos a l'article 47.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre , del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Normativa bàsica: Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, article 106.

Forma inicial: D'ofici oa sol·licitud d'interessat.

Termini per formular-lo: No hi ha termini, es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Lloc de presentació: Qualsevol dels registres i oficines a què fa referència l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Registre Electrònic General de l'AGE (posar al camp “organisme destinatari” EA0041197)

Documents a aportar: Tots els que estimi convenient per a la defensa de la seva argumentació.

Termini de resolució: Sis mesos. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa es podrà entendre desestimada lacció de nul·litat.

Òrgan competent per resoldre: Depèn de l'òrgan que hagi dictat l'acte que es pretén anul·lar. S'estableix a l'article 111 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Recursos: Recurs contenciós administratiu davant l'òrgan jurisdiccional que correspongui en funció de l'òrgan que hagi dictat la resolució.

Unitat de Tramitació: Secretaria General EA0041197 – Àrea Jurídica secretaria.juridico@aei.gob.es

Reclamació per responsabilitat patrimonial

Consisteix a sol·licitar una indemnització per tota lesió que els particulars pateixin en els seus béns i drets, llevat dels casos de força major, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics i que el dany sigui efectiu , avaluable econòmicament i individualitzat en relació amb una persona o grup de persones i que no tinguin el deure jurídic de suportar-lo.

Normativa bàsica: Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, articles 91 i 92, i Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, articles 32 a 35.

Forma d'inici: D'ofici o per reclamació dels interessats.

Termini: Un any, des que es va produir el fet o acte que motivi la indemnització o des de la manifestació del seu efecte lesiu.

Lloc de presentació: Qualsevol dels registres i oficines a què fa referència l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Registre Electrònic General de l'AGE (posar al camp “organisme destinatari” EA0041197 o E05043502)

Documents a aportar: Tots els que estimi convenient per a la defensa de la seva argumentació.

Fases del procediment: Les generals del procediment administratiu, amb les especialitats dels articles 67, 81, 91 i 92 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre. Serà necessari demanar dictamen del Consell d'Estat quan la quantia sigui superior a 50.000 euros.

Termini de resolució: Sis mesos. Transcorregut aquest termini sense resolució es podrà entendre desestimada la sol·licitud d'indemnització.

Òrgan competent per resoldre: Correspon al titular del Ministeri de Ciència i Innovació o al Consell de Ministres en els casos de l'article 32.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre o quan una Llei així ho disposa.

Recursos: Recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes o recurs contenciós administratiu davant l'òrgan jurisdiccional que correspongui, en el termini de dos mesos (article 46 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol).

Unitat de Tramitació: Secretaria General EA0041197 – Àrea Jurídica secretaria.juridico@aei.gob.es / Subdirecció General de Recursos i Relacions amb els Tribunals E05043502 sgrecursos@ciencia.gob.es

Procediment sancionador per infraccions en matèria de subvencions (SIA 2354160)

La imposició de les sancions en matèria de subvencions s'efectuarà mitjançant expedient administratiu en què, en tot cas, es donarà audiència a l'interessat abans de dictar-se l'acord corresponent.

Normativa bàsica: Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, articles 52 a 67, Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, articles 61, 63, 64, 77, 85, 88, 89, 90, 96, 98 i 114, Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, article 30 i Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, articles 102 i 103.

Forma d'inici: D'ofici.

Termini: Tres anys per a les infraccions molt greus, dos anys per a les greus i sis mesos per a les lleus.

Lloc de presentació d'al·legacions i/o altres documents: Qualsevol dels registres i oficines a què fa referència l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Registre Electrònic General de l'AGE (posar al camp “organisme destinatari” EA0041197)

Documents a aportar en al·legacions: Tots els que cregueu convenient per a la vostra defensa.

Fases del procediment: Les generals del procediment administratiu, amb les especialitats del procediment sancionador recollides a la Llei 39/2015 d'1 d'octubre i articles 102 i 103 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Termini de resolució: Sis mesos. Transcorregut aquest termini sense resolució es produirà la seva caducitat.

Òrgan competent per resoldre: Correspon al titular del Ministeri de Ciència i Innovació, competència delegada al Director de l'Agència Estatal de Recerca, llevat que la sanció consisteixi en la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions, ajuts públics i avals d'Estat, en la prohibició per subscriure contractes amb l'Estat o altres ens públics o en la pèrdua de la possibilitat d'actuar com a entitat col·laboradora en relació amb les subvencions regulades en aquesta llei, que la competència correspondrà al ministre d'Hisenda.

Recursos: Recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes o recurs contenciós administratiu davant l'òrgan jurisdiccional que correspongui, en el termini de dos mesos (article 46 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol).

Unitat de Tramitació: Secretaria General EA0041197 – Àrea Jurídica secretaria.juridico@aei.gob.es

Per realitzar les justificacions cientificotècniques dels ajuts en execució has d'accedir a la convocatòria a què correspon l'ajut, que pots localitzar al cercador de convocatòries.

Un cop localitzada la convocatòria, a l'apartat de “Justificació” o si no n'hi ha al de “Execució i Justificació” trobaràs els models d'informes corresponents i les instruccions oportunes relatives als períodes que s'estableixen a cada convocatòria d'ajudes.

L'informe emplenat i la documentació requerida seran adjuntats, a l'aplicació JUSTIWEB en el període que s'habilita automàticament, i romandrà obert durant el termini adequat en funció de les dates d'execució, marcat per les dates d'inici i fi de finestreta.

Totes les justificacions cientificotècniques han de ser tancades i registrades pel representant legal del centre en el termini previst per a aquestes. Si no es realitzen en aquest termini, posteriorment s'habilitarà un període de reclamació en què disposaran de 15 dies hàbils per tornar a realitzar tot el procés de justificació.

Totes les justificacions cientificotècniques seran revisades abans del seu enviament a avaluar. Si hi ha un defecte de forma, s'habilitarà un període de 10 dies hàbils per fer l'esmena.

En el cas de la justificació final dels ajuts, cal respondre unes preguntes relacionades amb els indicadors de resultats de tota l'actuació, per poder acabar el procés de justificació amb la signatura i registre electrònic necessari.