Xestiona a túa Axuda

Para solicitar unha modificación do período de execución (extensións/interrupcións temporais) dunha axuda, debes acceder á chamada á que corresponde a axuda afectada, que podes atopar en buscador de chamadas.

Unha vez localizada a chamada, na sección "Tramitación de axudas" ou, no seu defecto, na sección "Execución e Xustificación", atoparás os correspondentes formularios de solicitude e as instrucións oportunas.

Problemas xerais a ter en conta

En todos os casos, as interrupcións e extensións solicitadas deben axustarse aos supostos incluídos na correspondente convocatoria.

As solicitudes deben enviarse a través de Facilit@ antes de rematar o período de execución da axuda, co aviso establecido polas convocatorias (en xeral, establécese un mes ou dous meses).

A sinatura electrónica do Representante Legal sempre será necesaria para que a documentación chegue aos sistemas de tramitación.

No caso de proxectos con dous investigadores principais, as solicitudes deberán enviarse a Facilit@ coa sinatura do IP que actúe como interlocutor co ministerio e coa sinatura manuscrita do segundo IP.

No caso de proxectos coordinados, a solicitude de ampliación do período de execución dos subproxectos debe estar manuscrita asinada polo investigador coordinador do proxecto.

En ningún caso o período de extensión dos subproxectos dun proxecto coordinado pode superar a data de finalización do subproxecto 1 e do coordinador do proxecto.

Como regra xeral, a solicitude de extensión/recuperación do período interrompido conterá a seguinte información:

 • Xustificación científica e técnica razoada e detallada da necesidade de ampliar o prazo de execución, incluíndo as razóns que motivaron o atraso na execución dos obxectivos do proxecto.

   

 • Proposta detallada de actividades a desenvolver para acadar o cumprimento dos obxectivos pendentes.

   

 • Estado actualizado do gasto realizado e comprometido ata a data e o resto dispoñible para actividades pendentes.

   

 • Detalle da previsión de gastos por conceptos ata o final do proxecto, incluída a extensión solicitada.

   

 • Para interrupcións temporais:

  • A RESOLUCIÓN DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, nos casos de maternidade ou paternidade, OU DA ALTA PARTE DA SEGURIDADE SOCIAL, nos casos de risco durante o embarazo, risco durante a lactación ou en caso de incapacidade temporal.

    

  • CONTRATO OU DOCUMENTO DE XUSTIFICACIÓN PARA A PRÓRROGA QUE CUBRE O PERÍODO.

Para solicitar unha modificación do período de execución dunha axuda, debes acceder á chamada á que corresponde a axuda afectada, que podes atopar en buscador de chamadas.

Unha vez localizada a chamada, na sección "Tramitación de Axudas" ou, no seu defecto, na sección "Execución e Xustificación", atoparás os correspondentes formularios de solicitude e as instrucións oportunas.

Problemas xerais a ter en conta

En todos os casos, as interrupcións e extensións solicitadas deben axustarse aos supostos incluídos na correspondente convocatoria.

As solicitudes deben enviarse a través de Facilit@ antes de rematar o período de execución da axuda, co aviso establecido polas convocatorias.

A presentación de cada solicitude requirirá sempre a sinatura do Representante Legal do Centro que recibe a axuda.

Para solicitar unha modificación do período de execución dunha axuda, debes acceder á chamada á que corresponde a axuda afectada, que podes atopar en buscador de chamadas.

Unha vez localizada a chamada, na sección "Tramitación de Axudas" ou, no seu defecto, na sección "Execución e Xustificación", atoparás os correspondentes formularios de solicitude e as instrucións oportunas.

Problemas xerais a ter en conta

En todos os casos, as interrupcións e extensións solicitadas deben axustarse aos supostos incluídos na correspondente convocatoria.

As solicitudes deben enviarse a través de Facilit@ antes de rematar o período de execución da axuda, co aviso establecido polas convocatorias.

A presentación de cada solicitude requirirá sempre a sinatura do Representante Legal do Centro que recibe a axuda.

Para solicitar unha modificación do período de execución dunha axuda, debes acceder á chamada á que corresponde a axuda afectada, que podes atopar en buscador de chamadas.

Unha vez localizada a chamada, na sección "Tramitación de Axudas" ou, no seu defecto, na sección "Execución e Xustificación", atoparás os correspondentes formularios de solicitude e as instrucións oportunas.

Problemas xerais a ter en conta

En todos os casos, as interrupcións e extensións solicitadas deben axustarse aos supostos incluídos na correspondente convocatoria.

As solicitudes deben enviarse a través de Facilit@ antes de rematar o período de execución da axuda, co aviso establecido polas convocatorias.

A presentación de cada solicitude requirirá sempre a sinatura do Representante Legal do Centro que recibe a axuda.

Para solicitar unha modificación do período de execución dunha axuda, debes acceder á chamada á que corresponde a axuda afectada, que podes atopar en buscador de chamadas.

Unha vez localizada a chamada, na sección "Tramitación de Axudas" ou, no seu defecto, na sección "Execución e Xustificación", atoparás os correspondentes formularios de solicitude e as instrucións oportunas.

Problemas xerais a ter en conta

En todos os casos, as interrupcións e extensións solicitadas deben axustarse aos supostos incluídos na correspondente convocatoria.

As solicitudes deben enviarse a través de Facilit@ antes de rematar o período de execución da axuda, co aviso establecido polas convocatorias.

A presentación de cada solicitude requirirá sempre a sinatura do Representante Legal do Centro que recibe a axuda.

Para solicitar unha modificación do período de execución dunha axuda, debes acceder á chamada á que corresponde a axuda afectada, que podes atopar en buscador de chamadas.

Unha vez localizada a chamada, na sección "Tramitación de Axudas" ou, no seu defecto, na sección "Execución e Xustificación", atoparás os correspondentes formularios de solicitude e as instrucións oportunas.

Problemas xerais a ter en conta

En todos os casos, as interrupcións e extensións solicitadas deben axustarse aos supostos incluídos na correspondente convocatoria.

As solicitudes deben enviarse a través de Facilit@ antes de rematar o período de execución da axuda, co aviso establecido polas convocatorias.

A presentación de cada solicitude requirirá sempre a sinatura do Representante Legal do Centro que recibe a axuda.

Considérase que o cambio de titularidade é fusións, adquisicións, divisións por segregación ou calquera outro cambio legal que afecte a unha entidade con causa legal institucional e estea apoiado polas correspondentes escrituras notariais. Un cambio de titularidade implica un cambio no NIF da entidade beneficiaria da axuda e unha modificación da resolución de concesión.

Instrucións para solicitar un cambio de titularidade
 1. Requisito previo: rexistro da nova entidade beneficiaria da axuda en SISEN no caso de que non estivese rexistrada previamente.

  Débense seguir os seguintes pasos:

  • Acceso ao sitio web SISEN.

    

  • Solicite o rexistro da nova entidade e do representante legal que achegue a documentación correspondente.

    

  NOTA 1: A entidade co nome antigo e NIF seguirá estando activa neste Rexistro de Entidades ata que non haxa ficheiros pendentes de ningunha fase e a empresa solicite a retirada de SISEN.

  NOTA 2: no caso de que a nova entidade beneficiaria da axuda estea xa rexistrada, só será necesario entregar a SISEN as novas escrituras que xustifiquen o cambio de titularidade.

   

 2. Solicitude de cambio de titularidade dos ficheiros de axuda.

  • Debe presentarse formalmente mediante rexistro electrónico ou a través do CVE a través dunha instancia xenérica.

    

  • A solicitude irá acompañada de:

   • Informe explicativo segundo o modelo adxunto.

     

   • Escrituras que xustifican o cambio de titularidade e a súa inclusión no rexistro mercantil.

     

   • Declaración da nova entidade na que se compromete a dar continuidade aos proxectos nos termos nos que se aceptou a axuda recibida.

     

   • Declaración responsable de que a nova entidade non participa en ningunha das circunstancias que lle impidan ter a condición de beneficiario, segundo o anexo adxunto.

     

   • Outra documentación. Calquera documento que, na opinión do solicitante, poida axudar a facilitar o tratamento.

     

 3. Comunicación á caixa de correo: cambio.titularidad@aei.gob.es

  Unha vez presentada a documentación anterior, a entidade solicitante informará neste enderezo achegando unha copia do resgardo da solicitude.


Para solicitar unha modificación do período de execución dunha axuda, debes acceder á chamada á que corresponde a axuda afectada, que podes atopar en buscador de chamadas.

Unha vez localizada a chamada, na sección "Tramitación de Axudas" ou, no seu defecto, na sección "Execución e Xustificación", atoparás os correspondentes formularios de solicitude e as instrucións oportunas.

Problemas xerais a ter en conta

En todos os casos, as interrupcións e extensións solicitadas deben axustarse aos supostos incluídos na correspondente convocatoria.

As solicitudes deben enviarse a través de Facilit@ antes de rematar o período de execución da axuda, co aviso establecido polas convocatorias.

A presentación de cada solicitude requirirá sempre a sinatura do Representante Legal do Centro que recibe a axuda.

Para solicitar unha modificación do período de execución dunha axuda, debes acceder á chamada á que corresponde a axuda afectada, que podes atopar en buscador de chamadas.

Unha vez localizada a chamada, na sección "Tramitación de Axudas" ou, no seu defecto, na sección "Execución e Xustificación", atoparás os correspondentes formularios de solicitude e as instrucións oportunas.

Problemas xerais a ter en conta

En todos os casos, as interrupcións e extensións solicitadas deben axustarse aos supostos incluídos na correspondente convocatoria.

As solicitudes deben enviarse a través de Facilit@ antes de rematar o período de execución da axuda, co aviso establecido polas convocatorias.

A presentación de cada solicitude requirirá sempre a sinatura do Representante Legal do Centro que recibe a axuda.

Recurso facultativo de reposición (SIA 224985)

Consiste en recorrer os actos administrativos cando poñan fin á vía administrativa ante o mesmo órgano que os ditou.

Normativa básica: Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, artigos 112 a 120 e 123 e 124.

Modelo de inicio: Solicitude do interesado cos requisitos do artigo 115 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Prazo de presentación: Un mes, se o acto fose expreso. De non ser así, poderá interpoñerse en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que, de conformidade coa súa normativa específica, se produza o feito presunto.

Lugar de presentación: Calquera dos rexistros e oficinas a que se refire o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Rexistro Electrónico Xeral da AGE (poñer no campo "organización receptora" EA0041197)
Facilit@ - Cartafol de Rexistros Virtuais (só usuarios rexistrados, para trámites específicos)

Documentos a achegar: todos aqueles que considere oportunos para a defensa da súa alegación.

Fases do procedemento: As xerais do procedemento administrativo.

Prazo de resolución: Un mes. Transcorrido este prazo sen que se dite resolución expresa, poderase entender desestimado o recurso.

Órgano competente para resolver: o mesmo órgano que ditou o acto recorrido.

Recursos: Recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional correspondente no prazo de dous meses, (artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo). Contra a resolución dun recurso de reposición non se poderá interpoñer ningún novo recurso administrativo, salvo a revisión extraordinaria, cando proceda.

Unidade de Procesamento: Secretario Xeral EA0041197 – Área Xurídica secretaria.juridico@aei.gob.es 

Recurso extraordinario de revisión (SIA 2841657)

Consiste en recorrer os actos firmes en vía administrativa cando concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 125.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Normativa básica: Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, artigos 113 a 120 e 125 e 126.
Forma de incoación: Solicitude do interesado cos requisitos do artigo 115 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, que deberá fundamentarse nalgunha das seguintes causas:

 1. Que ao ditalos se incorrera nun erro de feito, derivado dos documentos incluídos no expediente.
 2. Que consten para a resolución do asunto documentos de valor esencial que, aínda que sexan posteriores, acrediten o erro da resolución recorrida.
 3. Que a resolución estivo influenciada esencialmente por documentos ou testemuños declarados falsos por sentenza xudicial firme, antes ou despois desa resolución.
 4. Que a resolución fora ditada como consecuencia de prevaricación, suborno, violencia, maquinación fraudulenta ou outra conduta punible e foi declarada así en virtude dunha sentenza xudicial firme.

Prazo: No caso da causa 1a, no prazo de catro anos contados desde a data de notificación da resolución impugnada. No resto dos supostos, o prazo será de tres meses desde a recepción dos documentos ou desde a firmeza da resolución xudicial.

Lugar de presentación: Calquera dos rexistros e oficinas a que se refire o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.
Rexistro Electrónico Xeral da AGE (poñer no campo "organización receptora" EA0041197)
Facilit@ - Cartafol de Rexistros Virtuais (só usuarios rexistrados, para trámites específicos)

Documentos a achegar: Todos aqueles que considere oportunos para a defensa da súa alegación.

Fases do procedemento: As xerais do procedemento administrativo. Cabe sinalar a necesidade de obter ditame do Consello de Estado, salvo que o órgano que decida decida non ser admitido a trámite.

Prazo de resolución: tres meses. Transcorrido este prazo sen que se resolva, o recurso poderá entenderse desestimado.

Órgano competente para resolver: o mesmo órgano que ditou o acto recorrido.

Recursos: Recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional correspondente no prazo de dous meses (artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo).

Unidade de Procesamento: Secretario Xeral EA0041197 – Área Xurídica secretaria.juridico@aei.gob.es 

Revisión de oficio dos actos nulos (SIA 2841659)

Consiste en solicitar a declaración de nulidade dun acto administrativo que puxo fin á vía administrativa ou que non fose recorrido no prazo, nos supostos previstos no artigo 47.1 da Lei 39/2015, de outubro. 1 , do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Normativa básica: Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, artigo 106.

Forma de iniciación: De oficio ou por instancia do interesado.

Prazo para formulalo: non hai ningún prazo, pódese solicitar en calquera momento.

Lugar de presentación: Calquera dos rexistros e oficinas a que se refire o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Rexistro Electrónico Xeral da AGE (poñer no campo "organización receptora" EA0041197)

Documentos a achegar: Todos aqueles que considere oportunos para a defensa da súa alegación.

Prazo de resolución: Seis meses. Transcorrido este prazo sen resolución expresa, a acción de nulidade poderá entenderse desestimada.

Órgano competente para resolver: Depende do órgano que ditou o acto que se pretende anular. Establécese no artigo 111 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Recursos: Recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional correspondente en función do órgano que ditou a resolución.

Unidade de Procesamento: Secretario Xeral EA0041197 – Área Xurídica secretaria.juridico@aei.gob.es

Reclamación de responsabilidade patrimonial

Consiste en solicitar a indemnización de calquera prexuízo que os particulares sufran nos seus bens e dereitos, agás nos casos de forza maior, sempre que o prexuízo sexa consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos e que o dano sexa efectivo, economicamente avaliables e individualizadas en relación a unha persoa ou grupo de persoas e que non teñan o deber legal de apoialo.

Normativa básica: Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, artigos 91 e 92, e a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas. o Sector Público, artigos 32 a 35.

Forma de inicio: De oficio ou por reclamación dos interesados.

Prazo: Un ano, desde que se produza o feito ou acto que motiva a indemnización ou desde a manifestación do seu efecto lesivo.

Lugar de presentación: Calquera dos rexistros e oficinas a que se refire o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Rexistro Electrónico Xeral da AGE (poñer no campo "organización receptora" EA0041197 o E05043502)

Documentos a achegar: todos aqueles que considere oportunos para a defensa da súa alegación.

Fases do procedemento: As xerais do procedemento administrativo, coas especialidades dos artigos 67, 81, 91 e 92 da Lei 39/2015, do 1 de outubro. Será necesario obter ditame do Consello de Estado cando o importe supere os 50.000 euros.

Prazo de resolución: Seis meses. Transcorrido o dito prazo sen resolución, a solicitude de indemnización poderá entenderse desestimada.

Órgano competente para resolver: Corresponde ao titular do Ministerio de Ciencia e Innovación ou do Consello de Ministros nos supostos previstos no artigo 32.3 da Lei 40/2015, do 1 de outubro ou cando se trate dunha Lei. así que o tes.

Recursos: Recurso potestativo de reposición no prazo dun mes ou recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional correspondente, no prazo de dous meses (artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo).

Unidade de Procesamento: Secretario Xeral EA0041197 – Área Xurídica secretaria.juridico@aei.gob.es / Subdirección General de Recursos y Relaciones con los Tribunales E05043502 sgrecursos@ciencia.gob.es

Procedemento sancionador por infraccións en materia de subvencións (SIA 2354160)

A imposición de sancións en materia de subvencións realizarase mediante expediente administrativo no que, en todo caso, se dará audiencia ao interesado antes de que se dite o correspondente acordo.

Normativa básica: Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, artigos 52 a 67, Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, artigos 61. 63, 64, 77, 85, 88, 89, 90, 96, 98 e 114, Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, artigo 30 e Real decreto 887/2006, do 21 de xullo. , polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, artigos 102 e 103.

Forma de inicio: De oficio.

Prazo: tres anos para as infraccións moi graves, dous anos para as graves e seis meses para as leves.

Lugar de presentación de alegacións e/ou outros documentos: Calquera dos rexistros e oficinas a que se refire o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Rexistro Electrónico Xeral da AGE (poñer no campo "organización receptora" EA0041197)

Documentos para presentar en alegacións: Todos aqueles que considere convenientes para a súa defensa.

Fases do procedemento: As fases xerais do procedemento administrativo, coas especialidades do procedemento sancionador recollidas na Lei 39/2015, do 1 de outubro, e nos artigos 102 e 103 do Real decreto 887/2006. , do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Prazo de resolución: Seis meses. Transcorrido este prazo sen resolución, caducará.

Órgano competente para resolver: Correspóndelle ao titular do Ministerio de Ciencia e Innovación, competencia delegada no director da Axencia Estatal de Investigación, salvo que a sanción consista na perda da posibilidade de obter subvencións, axudas públicas e garantías do Estado, na prohibición de celebrar contratos co Estado ou outros entes públicos ou na perda da posibilidade de actuar como entidade colaboradora en relación coas subvencións reguladas nesta lei, que lle corresponderá a competencia. ao Ministro de Facenda.

Recursos: Recurso potestativo de reposición no prazo dun mes ou recurso contencioso-administrativo ante o órgano xurisdicional correspondente, no prazo de dous meses (artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo).

Unidade de Procesamento: Secretario Xeral EA0041197 – Área Xurídica secretaria.juridico@aei.gob.es

Para realizar as xustificacións científico-técnicas das subvencións en execución, debes acceder á convocatoria á que corresponde a subvención, que podes localizar no buscador de convocatorias.

Unha vez localizada a convocatoria, no apartado "Xustificación" ou, no seu defecto, no apartado "Execución e Xustificación", atoparase os modelos de memoria correspondentes e as instrucións oportunas sobre os prazos establecidos en cada convocatoria de subvencións.

O informe cumprimentado e a documentación requirida unirase á aplicación JUSTIWEB no período que se habilita automaticamente, e permanecerá aberto durante o prazo adecuado en función das datas de execución, marcadas polas datas de inicio e finalización da xanela.

Todas as xustificacións científico-técnicas deberán ser pechadas e rexistradas polo Representante Legal do centro no prazo establecido para elas. De non realizarse no devandito prazo, habilitarase posteriormente un prazo de reclamación no que disporán dun prazo de 15 días hábiles para realizar de novo todo o proceso de xustificación.

Todas as xustificacións científico-técnicas serán revisadas antes de ser enviadas para a súa avaliación. Se existe un defecto formal, habilitarase un prazo de 10 días hábiles para efectuar a corrección.

No caso da xustificación final da axuda, deberá responder algunhas preguntas relacionadas cos indicadores de resultados de toda a actuación, para completar o proceso de xustificación coa sinatura e rexistro electrónico necesarios.