Canle de Reclamacións

A Axencia Estatal de Investigación dispón dunha Canle Interna de Denuncias, que permite a recepción e tramitación de denuncias por corrupción ou conflito de intereses, condutas irregulares, infraccións administrativas graves ou moi graves, delitos ou incumprimentos normativos e compromisos internos establecidos na entidade relacionados coa actividade. realizada pola Axencia Estatal de Investigación.

Esta Canle de Reclamacións está dispoñible na Intranet da Axencia (https://aeinet.cienred.ciencia.gob.es/).

A publicación e entrada en vigor da Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que denuncian infraccións regulamentarias e da loita contra a corrupción, establece no seu artigo 5 a obriga de crear e implantar un Sistema de Sistema de Información Interno que deberá integrar as diferentes canles internas de información existentes na Entidade, así como contar cunha política que recolle os principios xerais en materia de Sistema de Información Interno e de defensa do informante e que sexa debidamente difundida dentro da entidade ou organización.

A utilización desta Canle implica responsabilidade, xa que está destinada unicamente á presentación de información sobre presuntas infraccións do Dereito da Unión Europea e infraccións penais ou administrativas graves ou moi graves, segundo o previsto na Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora de a protección das persoas que denuncian infraccións regulamentarias e a loita contra a corrupción, no ámbito da Axencia Estatal de Investigación.

A Axencia Estatal de Investigación tamén ten dispoñible na súa páxina web unha Canle de Denuncias Externas:

https://www.aei.gob.es/gl/acerca-de-aei/plans-aei/plan-medidas-antifraude