Protocolo de Selección de Colaboradores

A súa selección realízase segundo o procedemento aprobado polo Consello de Goberno da AEI o 19 de abril de 2021, elaborado co asesoramento e aprobación do seu Comité Científico: Protocolo de elección de colaboradores

Segundo a súa responsabilidade e funcións, estes colaboradores poden ser de tres tipos: Presidentes, Coordinadores ou Xerentes. Normalmente:

  • O Presidente é dunha Área Científico-Técnica. Para iso, requirirá unha visión xeral da ACT, dos grupos e investigadores españois que se dedican a ela, do seu liderado con respecto a outros países limítrofes, das tendencias, das necesidades de recursos e da distribución institucional e xeográfica.
  • O Coordinador é dunha Subárea ou subámbito Científico-Técnico da área. Dependendo da presidencia da súa ACT, coordinará a elaboración dos informes de avaliación e seguimento, a selección de expertos, o desenvolvemento de comisións, a análise e resolución de alegacións, incidencias e demais trámites relacionados coas actividades financiadas.
  • O Xerente forma parte do equipo de colaboradores dun subámbito ou Subárea Científico-Técnica. Dando conta da Coordinación da súa subárea, os responsables correspóndelles -xunto coa propia coordinación- a elaboración de informes de avaliación e seguimento, selección de expertos, participación en comisións, análise e resolución de alegacións, incidencias e demais trámites relacionados coas actividades financiadas.

Segundo se recolle no protocolo, na selección de novos colaboradores participan o Comité Técnico Científico, a División de Coordinación, Avaliación e Seguimento, o persoal directivo e a Dirección da AEI. O procedemento varía segundo o tipo de colaborador (presidente, coordinador ou xerente) e en función da súa colaboración estarán destinados ou non á División de Coordinación, Avaliación e Seguimento.