Contratación

Asinamos contratos e comisións administrativas a medios propios da Administración Xeral do Estado para mellorar o servizo que prestamos aos investigadores e publicamos as nosas licitacións e comisións no Perfil de Contratante da Axencia Estatal de Investigación da Plataforma de Contratación Sectorial Pública.
Se queres acceder ás licitacións da Axencia Estatal de Investigación, podes facer clic na pestana de licitacións dentro do perfil do contratante. Podes acceder a este perfil na seguinte ligazón:
Plataforma de Contratación do Sector Público

De conformidade co artigo 28.4 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, dáse a coñecer o plan de contratación da AEI para o actual período anual.
Plan anual de contratación 2022

De conformidade co artigo 8 1. a) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, a información sobre contratos publícase na páxina web da AXENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN tramitada polo organismo, diferenciándose segundo ao ano en que se iniciou a tramitación (utilizar o buscador que figura a continuación), así como información estatística sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos contratos adxudicados polos distintos procedementos.
Información estatística sobre a porcentaxe do volume orzamentario dos contratos adxudicados

BUSCADOR DE CONTRATOS AEI

Año de publicación del contrato
Título del contrato