Información estatística sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos contratos adxudicados

De conformidade co establecido no artigo 8 1.a) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, a información revisada sobre os contratos tramitados pola AXENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN, diferenciándose segundo o ano no que se trate a súa tramitación. comezou. Os contidos da páxina web inclúen os documentos que conteñen a información sinalada no citado apartado da Lei, así como a información estatística sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos contratos adxudicados polos distintos procedementos.