Informació estadística sobre el percentatge en volum pressupostari dels contractes adjudicats

D'acord amb l'article 8 1. a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es procedeix a publicar al web de l'AGÈNCIA ESTATAL D'INVESTIGACIÓ la informació ressenyada sobre els contractes tramitats per l'organisme, diferenciant-se segons l'anualitat en què va començar la seva tramitació. En els continguts de la pàgina web s'inclouen els documents que contenen la informació indicada a l'apartat citat de la Llei, així com la informació estadística sobre el percentatge en volum pressupostari dels contractes adjudicats pels diferents procediments.