Divisió de Coordinació, Avaluació i Seguiment Científic i Tècnic

Cap de Divisió: Lourdes Armesto López.

Contacte: Carrer Torrelaguna 58 bis.

Email: dces@aei.gob.es

Funcions principals:

La direcció de la Divisió de Coordinació, Avaluació i Seguiment Científic i Tècnic té com a funcions principals:

 • Coordinar les subdivisions dependents en matèria d'avaluació i seguiment.
 • Coordinar els processos de selecció i nomenament de Col·laboradors científics i tecnològics (que s'adscriuen a l'AEI per un temps determinat per a tasques d'assessorament i suport científic i tècnic en virtut de l'article 19 de la Llei 14/2011, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació).
 • Coordinar l'elaboració de el pla d'acció anual i elaborar l'informe anual d'activitat de l'AEI.
 • Participar en la definició de les modalitats d'ajudes i el seu pressupost per a la seva inclusió en el programa d'actuació anual a aprovar per la SEIDI.
 • Coordinar amb la Divisió de Programació i Gestió Econòmica i Administrativa la planificació, distribució i control de l'pressupost assignat a cada convocatòria.
 • Coordinar les actuacions de l'AEI amb el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) i amb la resta de les agents de finançament existents a Espanya i a nivell internacional, en l'àmbit de les seves competències.
 • Promoure la difusió dels resultats i activitats de l'AEI a la societat.

La Subdivisió de Coordinació i Avaluació (SCE), extinta Agència Nacional d'Avaluació i Prospectiva (ANEP), és l'encarregada d'organitzar els procediments d'avaluació ex ante , i de l'aplicació de les normes, principis i criteris continguts en les convocatòries i actuacions gestionades per l'AEI garantint la transparència, objectivitat i imparcialitat de el procés de selecció de les sol·licituds, mitjançant la revisió per parells i/o de panell.

Cap de Subdivisió: Julio Bravo de Pedro.

Contacte: Carrer Torrelaguna 58 bis.

Email: seval@aei.gob.es

Funcions principals:

 • Elaborar protocols, metodologies i procediments d'avaluació cientificotècnica, d'acord amb els estàndards nacionals i internacionals en la matèria.
 • Organitzar, coordinar i gestionar els processos d'avaluació ex ante de les sol·licituds d'ajuda presentades, tant de l'AEI com d'altres institucions públiques i privades que efectuen convocatòries d'ajuts o altres iniciatives en l'àmbit de l'foment de la I+D+i.
 • Millorar la capacitat de el sistema públic de Ciència, Tecnologia i Innovació.
 • Contribuir que les decisions d'assignació de recursos per a I+D+i es realitzen sobre la base de criteris d'excel·lència i qualitat cientificotècnica.
 • Realitzar l'avaluació cientificotècnica de les propostes de recerca per participar en els programes i projectes nacionals i internacionals, així com el seguiment dels resultats dels mateixos. A més gestionarà l'avaluació de totes les propostes cientificotècniques li siguin encomanades per la Direcció de l'AEI.

En el desenvolupament de les seves tasques d'avaluació cientificotècnica, aquesta subdivisió compta amb el suport de col·laboradors científics i tecnològics adscrits a l'AEI per un període aproximat de tres anys, d'acord amb l'article 19 de la Llei de la Ciència, i amb un Banc d'Experts Col·laboradors de l'AEI (BECA), que s'encarrega de mantenir. Realitzant a més la recerca, invitació i incorporació de nous experts nacionals i internacionals.

També s'encarrega d'altres tasques relacionades com són, l'organització de les candidatures dels col·laboradors científics i tecnològics adscrits a la unitat, d'acord amb el protocol que s'estableixi. L'organització i gestió de panells i comissions tècniques i d'avaluació, atenent les necessitats de les reunions (sales, ordinadors, canons de projecció, generació d'actes en aplicació informàtica, etc.) i dels comissionats (viatges i allotjament), elaboració de memòria econòmica de el cost de l'avaluació de cada convocatòria i informació als ciutadans a través de les diferents vies de comunicació.

Institucions que sol·liciten avaluació d'I+D+i a l'AEI

 • Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, altres ministeris, comunitats autònomes, universitats públiques i privades, organismes públics d'investigació (OPIS), Fundacions públiques i privades, organismes internacionals.

Activitats d'avaluació que realitza la SCE

S'avaluen anualment unes 25.000 sol·licituds d'activitats relacionades amb la I+D+i, dels quals aproximadament el 80% corresponen a accions d'aquest Ministeri i la resta a altres departaments ministerials, CCAA, OPIS, universitats, fundacions, etc.

Activitats d'avaluació realitzades el 2016.
  MINECO/AGE CCAA Univ. Fundac. Altres Total
Projectes 9.482 606 537 496 49 11.170
Beques i Contractes 9.309 11 752 77 9 10.158
Infraestructura 902 6 46     954
Mobilitat 773     4 18 795
Altres 47   31 74 9 161
Total 20.513 623 1.366 651 85 23.238

La Subdivisió de Programes Temàtics Cientificotècnics s'encarrega de gestionar les ajudes concedides per l'AEI i dur a terme el seguiment cientificotècnic de les mateixes en els àmbits científic-tècnics que tinguin una orientació temàtica definida en els corresponents plans estatals, responent a les necessitats de la comunitat científica i als principals reptes socials i econòmics de país.

Cap de Subdivisió: Mª Ángeles Ferre González.

Contacte: Carrer Torrelaguna 58 bis.

Email: stem@aei.gob.es

Funcions principals:

En concret realitza les següents funcions principals en els seus corresponents àmbits cientificotècnics:

 • Definir el contingut, modalitats i requisits de les convocatòries d'ajudes corresponents als programes dels plans estatals que s'atribueixin a l'AEI mitjançant els instruments jurídics establerts com a sistema per a l'assignació dels recursos.
 • Col·laborar en l'organització de l'avaluació ex ante (en coordinació amb la Subdivisió de Coordinació i Avaluació), en aquelles convocatòries que requereixin una avaluació cientificotècnica en panell.
 • Dur a terme el seguiment cientificotècnic de les ajudes concedides.
 • Portar la gestió dels ajuts concedits: atendrà els beneficiaris en les seves sol·licituds de modificacions de la resolució de concessió, renúncies i canvis de titularitat de les ajudes, etc.
 • Realitzar l'avaluació ex post de les convocatòries d'ajuda al seu càrrec, valorant la idoneïtat dels diferents instruments, amb la fi principal d'anar adequant les actuacions de l'AEI a aquelles que suposin un major cost-benefici per al sistema.
 • Participar en grups de treball d'experts nacionals i internacionals en cada un de les matèries de la seva competència.
 • Promoure iniciatives de cooperació mitjançant convenis de col·laboració i altres acords tant amb entitats nacionals com internacionals. Realitzar el seguiment científic i tècnic de les actuacions que es duen a terme en execució d'aquests acords.

En el desenvolupament de les seves funcions aquesta subdivisió compta amb el suport de Col·laboradors científics i tecnològics adscrits a l'AEI per un període aproximat de tres anys, d'acord amb l'article 19 de la Llei de la Ciència.

La Subdivisió de Programes Cientificotècnics Transversals, Enfortiment i Excel·lència s'encarrega de gestionar les ajudes concedides per l'AEI i dur a terme el seguiment cientificotècnic de les mateixes, en els àmbits científic-tècnics que, per les seves característiques, no tenen una orientació temàtica definida i estan orientats a enfortir i transformar el sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació, promovent l'excel·lència, la generació de capacitats cientificotècniques i la internacionalització de sistema.

Cap de Subdivisió: Joaquín Ángel Serrano Agejas.

Contacte: Carrer Torrelaguna 58 bis.

Email: stran@aei.gob.es

Funcions principals:

En concret realitza les següents funcions principals en els seus corresponents àmbits d'actuació:

 • Definir el contingut, modalitats i requisits de les convocatòries d'ajudes corresponents als programes dels plans estatals que s'atribueixin a l'AEI mitjançant els instruments jurídics establerts com a sistema per a l'assignació dels recursos.
 • Col·laborar en l'organització de l'avaluació ex davant (en coordinació amb la Subdivisió de Coordinació i Avaluació), en aquelles convocatòries que requereixin una avaluació cientificotècnica en panell.
 • Dur a terme el seguiment cientificotècnic de les ajudes concedides.
 • Portar la gestió dels ajuts concedits: atendrà els beneficiaris en les seves sol·licituds de modificacions de la resolució de concessió, renúncies i canvis de titularitat de les ajudes, etc.
 • Realitzar l'avaluació ex post de les convocatòries d'ajuda al seu càrrec. Es valorarà la idoneïtat dels diferents instruments, amb la fi principal d'anar adequant les actuacions de l'AEI a aquelles que suposin un major cost-benefici per al sistema.
 • Participar en grups de treball d'experts nacionals i internacionals en cada un de les matèries de la seva competència.
 • Promoure iniciatives de cooperació mitjançant convenis de col·laboració i altres acords tant amb entitats nacionals com internacionals. Realitzar el seguiment científic i tècnic de les actuacions que es duen a terme en execució d'aquests acords.
 • Participar en nom de l'AEI en iniciatives de Programació Conjunta Internacional.