Xestión

Director Xestor: Domènec Espriu Climent. Ver currículum

Contacto: Rúa Torrelaguna 58 bis

Email: direccion@aei.gob.es

Funcións principais:

De acordo co Estatuto da AEI, corresponde ao director das seguintes funcións:

 • Realizar a xestión e xestión ordinaria da Axencia, no marco das funcións atribuídas nesta sección ou as que expresamente lle sexan delegadas.
 • Prepare e envíe ao Consello de Goberno a proposta do contrato de xestión da Axencia.
 • Preparar e presentar ao Consello de Goberno os obxectivos estratéxicos e operativos da Axencia, así como os procedementos, criterios e indicadores para medir o cumprimento e o grao de eficiencia na xestión.
 • Preparar e presentar ao Consello de Goberno o plan de acción anual e dirixir e coordinar as actividades necesarias para o desenvolvemento das funcións da Axencia.
 • Preparar e presentar ao Consello de Goberno o anteproxecto de orzamento da Axencia.
 • Preparar as contas anuais e envialas ao Consello de Goberno xunto co informe de auditoría.
 • Acordar as variacións orzamentarias que se consideren necesarias e que o ministro de Facenda e Función Pública non debería autorizar e propoñerlle ao presidente as que requiran esa autorización.
 • Autorizar, por causa xustificada, a provisión de gastos, o recoñecemento de obrigas e a ordenación dos pagamentos correspondentes que serán comunicados ao Consello de Goberno.
 • Propoñer a modificación dos límites xerais do compromiso de gasto con cargo a futuros exercicios por razóns xustificadas, que se informará ao Consello de Goberno.
 • Enviar ao Consello de Goberno a memoria anual de actividades, ordinaria e extraordinaria, da Axencia.
 • Prepare e envíe á Comisión de Control un informe mensual sobre o estado de execución do orzamento.
 • Contratar contratos coas condicións e límites que se poidan establecer, comunicándoo ao Consello de Goberno.
 • Propoñer ao Consello de Goberno o nomeamento e destitución do persoal directivo da Axencia.
 • Anticipar as necesidades de persoal da Axencia; propor ao Consello de Goberno a relación de postos de traballo e os criterios para a selección de persoal laboral; resolver as convocatorias para a provisión de postos de persoal funcionario e contratar a forza de traballo.
 • Propoñer ao Consello de Goberno os criterios para determinar os incentivos para o desempeño do persoal da Axencia.
 • Nomear ou destituír colaboradores e expertos a que se refire o artigo 28.6 deste Estatuto.
 • Exercer a representación institucional e legal da Axencia cando non corresponda ao seu presidente ou delegasen expresamente esas funcións.
 • Obter do Comité Científico e Técnico os informes e consellos que considere necesarios para o bo funcionamento da Axencia.
 • Calquera outra que lle sexa atribuída polo Consello de Goberno.

Membro asesor: Lourdes Ramírez Santigosa

Contacto: Rúa Torrelaguna 58 bis

Email: unidaddeapoyo@aei.gob.es

Funcións principais:

O director da AEI ten unha unidade de apoio, cuxas funcións son as seguintes:

 • Asesorar ao director da AEI.
 • Coordinar as relacións institucionais da AEI.
 • Preparar e xestionar o Plan de comunicación AEI.
 • Coordinar as respostas a preguntas parlamentarias e outros datos estatísticos e requisitos de informes.