Zuzendaritza

Zuzendari Orokorra: Domènec Espriu Climent. Ikusi CVa

Harremanetarako: Kalea Torrelaguna 58 bis

Email: direccion@aei.gob.es

Funtzio nagusiak:

AEIren Estatutuarekin bat etorriz, honako funtzio hauetako zuzendaria dagokio:

 • Agentziaren kudeaketa eta kudeaketa arrunta egitea, atal honetan esleitutako funtzioen edo berariaz eskuordetzen zaizkionen esparruan.
 • Agentziaren kudeaketa kontratuaren proposamena prestatu eta Gobernu Kontseiluari bidali.
 • Gobernu Kontseiluari prestatu eta aurkeztu Agentziaren helburu estrategikoak eta operatiboak, eta betetzea eta kudeaketan eraginkortasuna neurtzeko prozedurak, irizpideak eta adierazleak.
 • Gobernu Kontseiluari urteko ekintza plana prestatu eta aurkeztu eta Agentziaren funtzioak garatzeko beharrezkoak diren jarduerak zuzendu eta koordinatu.
 • Agentziaren aurrekontuen aurreproiektua prestatu eta aurkeztu Gobernu Kontseiluari.
 • Prestatu urteko kontuak eta bidali Gobernu Kontseiluari ikuskaritza txostenarekin batera.
 • Beharrezkotzat jotzen diren eta Ogasun eta Funtzio Publikoko ministroak baimendu beharko ez lituzkeen aurrekontu aldaketak adostu eta baimen hori behar dutenak proposatu lehendakariari.
 • Baimena ematea, justifikatutako arrazoiengatik, gastuak ematea, betebeharrak aitortzea eta dagozkien ordainketak agintzea Gobernu Kontseiluari jakinaraziko zaizkionean.
 • Arrazoi justifikatuengatik etorkizuneko ekitaldiei kargatutako gastu-konpromisoaren muga orokorrak aldatzea proposatzea, Gobernu Kontseiluari jakinaraziko zaiona.
 • Gobernu Kontseiluari igorri Agentziaren ohiko eta aparteko jardueren urteko txostena.
 • Kontrol Batzordeari prestatu eta bidali aurrekontuaren exekuzioaren egoerari buruzko hileko txostena.
 • Kontratuak egin daitezkeen baldintza eta mugekin, Gobernu Kontseiluari horren berri emanez.
 • Gobernu Kontseiluari proposatzea Agentziako zuzendaritzako langileak izendatzea eta kargutik kentzea.
 • Agentziaren langile-beharrak aurreikustea; Gobernu Kontseiluari lanpostuen zerrenda eta langile langileak hautatzeko irizpideak proposatzea; funtzionarioen lanpostuak hornitzeko deialdiak ebaztea eta plantilla kontratatzea.
 • Gobernu Kontseiluari proposatzea Agentziako langileen errendimendu pizgarriak zehazteko irizpideak.
 • Estatutu honetako 28.6 artikuluan aipatzen diren laguntzaileak eta adituak izendatu edo kargutik kendu.
 • Agentziaren ordezkaritza instituzionala eta legala baliatu bere presidentearekin bat ez datorrenean edo funtzio horiek berariaz eskuordetu direnean.
 • Lortu Batzorde Zientifiko eta Teknikoari Agentziaren funtzionamendu egokirako beharrezkotzat jotzen dituen txostenak eta aholkuak.
 • Gobernu Kontseiluak egotz dakiokeen beste edozein.

Aholkulari kidea: Lourdes Ramírez Santigosa

Harremanetarako: Kalea Torrelaguna 58 bis

Email: unidaddeapoyo@aei.gob.es

Funtzio nagusiak:

AEIko zuzendariak Laguntza Unitatea du, eta bere funtzioak honako hauek dira:

 • Aholkatu AEIko zuzendariari.
 • AEIren harreman instituzionalak koordinatzea.
 • AEI Komunikazio Plana prestatu eta kudeatu.
 • Legebiltzarreko galderei eta bestelako datu estatistikoei eta txostenei buruzko erantzunak koordinatu.