Direcció

Director General: Domènec Espriu Climent. Veure currículum

Contacte: Carrer Torrelaguna 58 bis

Email: direccion@aei.gob.es

Funcions Principals:

D'acord amb l'Estatut de l'AEI, corresponen a l'Director de les següents funcions:

 • Dur a terme la direcció i gestió ordinària de l'Agència, en el marc de les funcions atribuïdes en aquest apartat o de les que li siguin expressament delegades.
 • Elaborar i elevar a Consell Rector la proposta de l'Contracte de gestió de l'Agència.
 • Elaborar i elevar a Consell Rector els objectius estratègics i operatius de l'Agència, i els procediments, criteris i indicadors per a la mesura del seu compliment i de el grau d'eficiència en la gestió.
 • Elaborar i elevar a Consell Rector el pla d'acció anual i dirigir i coordinar les activitats que siguin necessàries per al desenvolupament de les funcions de l'Agència.
 • Elaborar i elevar a Consell Rector l'avantprojecte de pressupost de l'Agència.
 • Formular els comptes anuals i elevar-les a Consell Rector juntament amb l'informe d'auditoria de comptes.
 • Acordar les variacions pressupostàries que s'estimen necessàries i que no hagin de ser autoritzades pel ministre d'Hisenda i Funció Pública i proposar al president aquelles que precisen l'autorització.
 • Autoritzar, per causa justificada, la disposició de despeses, el reconeixement d'obligacions i l'ordenació dels pagaments corresponents dels que donarà compte a Consell Rector.
 • Proposar la modificació dels límits generals de compromís de despesa amb càrrec a exercicis futurs per causa justificada dels que donarà compte a Consell Rector.
 • Elevar a Consell Rector l'informe anual d'activitats, ordinàries i extraordinàries, de l'Agència.
 • Elaborar i elevar a la Comissió de Control un informe mensual sobre l'estat d'execució pressupostària.
 • Celebrar contractes amb les condicions i límits que, si s'escau puguin establir-se, donant compte d'això a el Consell Rector.
 • Proposar a Consell Rector el nomenament i cessament de personal directiu de l'Agència.
 • Preveure les necessitats de personal de l'Agència; proposar a el Consell Rector la relació de llocs de treball i els criteris per a la selecció de personal laboral; resoldre les convocatòries de provisió de llocs de treball de personal funcionari i contractar el personal laboral.
 • Proposar a Consell Rector els criteris per a la determinació dels incentius a l'rendiment amb el personal de l'Agència.
 • Nomenar o cessar col·laboradors i experts als quals es refereix l'article 28.6 d'aquest Estatut.
 • Exercir la representació institucional i legal de l'Agència quan no correspongui al seu president o aquestes funcions hagin estat delegades de forma expressa.
 • Demanar el Comitè Científic i Tècnic els informes i assessorament que consideri necessaris per a l'adequat funcionament de l'Agència.
 • Qualsevol altra que li sigui atribuïda pel Consell Rector.

Vocal assessor: Lourdes Ramírez Santigosa

Contacte: Carrer Torrelaguna 58 bis

Email: unidaddeapoyo@aei.gob.es

Funcions Principals:

El director de l'AEI compta amb una Unitat de Suport, les funcions són les següents:

 • Assessorar el director de l'AEI.
 • Coordinar les relacions institucionals de l'AEI.
 • Elaborar i gestionar el Pla de Comunicació de l'AEI.
 • Coordinar la resposta a preguntes parlamentàries i altres requeriments d'informes i dades estadístiques.