División de Programación e Xestión Económica e Administrativa

Xefa de División: Teresa del Barrio Juanes.

Contacto: Rúa Torrelaguna 58 bis.

Email: dpro@aei.gob.es

Funcións principais:

O xefe da División de Programación e Xestión Económica e Administrativa ten as seguintes funcións principais:

 • Coordina as subdivisións dependentes.
 • Controlar a aplicación da normativa sobre axudas estatais, en coordinación co SEIDI.
 • Planificar e coordinar a execución do calendario de convocatorias contemplado no programa de acción anual aprobado por SEIDI.
 • Coordinar coa División de Coordinación, Avaliación e Seguimento Científico e Técnico a planificación, distribución e control do orzamento asignado a cada convocatoria.

Xefe de subdivisión: Eusebio García Pascual.

Contacto: Rúa Torrelaguna 58 bis.

Email: seco@aei.gob.es

Funcións principais:

Á Subdivisión de Xestión Económica encoméndaselle, en coordinación coa Secretaría Xeral, as seguintes funcións principais:

 • A planificación e xestión financeira e a xestión e realización de pagamentos derivados das accións da AEI.
 • A xestión das accións da AEI derivadas de acordos de colaboración e acordos asinados con outras entidades nacionais e internacionais.

A Subdivisión de Seguimento e Xustificación de Axudas ten como funcións o control e seguimento económico-financeiro das actuacións financiadas e das axudas concedidas pola AEI cuxo seguimento económico é competencia da devandita Subdivisión.

Xefa de Subdivisión: Carmen Mena Valverde.

Contacto: Rúa Torrelaguna 58 bis.

Email: sjus@aei.gob.es

Emails: o formulario de consulta de xustificación económica dirixido desde o departamento de xestión económica da entidade beneficiaria está accesible a través da ligazón Consultas Xustificación Económica.

 • Consultas sobre a xustificación económica das axudas das convocatorias (incluídas as convocatorias de Proxectos de I+D e RTC cofinanciados con FEDER):
  • PID - Modalidades de proxectos de I+D «Retos de investigación», «Excelencia» e «Xeración de coñecemento»
  • PDC - Proxectos de I+D+i para realizar «Proof of Concept»
  • PLE - Proxectos de I+D+i en «liñas estratéxicas»
  • TED - Proxectos estratéxicos orientados á transición ecolóxica e dixital
  • RTC/CPP - Proxectos de I+D+i «Retos de colaboración» e «Colaboración público-privada»
  • EXP - Proxectos "Explore Science" e "Explore Technology"
  • PCI - Proxectos de I+D+i «Programación conxunta internacional»
  • ERC/EUR - Accións de promoción «Europa da excelencia»
  • EUIN/EIN - Accións de promoción «Europe Research»
  • ECT - Centros Tecnolóxicos de Europa
  • GPE - Xestión de proxectos europeos
  • RED - investigación/redes de excelencia
  • PTR - Axuda para plataformas de tecnoloxía e innovación
  • CEX - Centros de Excelencia “Severo Ochoa” e Unidades de Excelencia “María de Maeztu”
 • Consultas sobre a xustificación económica das axudas de Recursos Humanos non cofinanciadas polo Fondo Social Europeo:
  • JdC - Subprograma Juan de la Cierva-incorporación
  • FJC - Axudas para contratos Juan de la Cierva-formación
  • PTA - Subprograma de persoal de asistencia técnica
  • PTQ - Subprograma Torres Quevedo
  • DI - Axudas para contratos para a formación de investigadores en empresas (Doutorados Industriais)
  • IED - Axudas para fomentar a incorporación estable de doutores
  • EMP - Axudas á contratación de tecnólogos para a realización de actividades de I+D+i en PEME (EMPLEA)
  • BES - Axudas para mobilidade predoutoral para estancias curtas en centros de I+D
  • FPI - Axudas para a formación de investigadores en prácticas (convocatorias ata 2013)
  • RYC - Subprograma Ramón y Cajal (convocatorias ata 2014)

Emails para consultas sobre verificacións de campo en proxectos cofinanciados con FEDER e esixencia documental do 5% en proxectos FEDER:

 • visitas.feder@aei.gob.es. Consultas sobre verificacións in situ en proxectos de I+D e equipamento
 • visitas.rtc@aei.gob.es. Consultas sobre verificacións in situ en proxectos de colaboración público-privada Retos de colaboración cofinanciados con FEDER
 • cincoporciento.feder@aei.gob.es. Consultas sobre o procedemento da esixencia documental do 5% realizadas en proxectos de I+D cofinanciados con FEDER

Funcións principais:

Específicamente, esta rama realiza as seguintes tarefas principais:

 • Realizar o control e seguimento económico financeiro das actuacións financiadas pola AEI, cuxo seguimento económico corre a cargo da devandita Subdivisión: recepción e comprobación das xustificacións presentados polas entidades beneficiarias das axudas. Notificación dos requirimentos de rectificación e estudo das alegacións presentadas.
 • Tramitar os procedementos de reembolso cando proceda, como resultado da comprobación das xustificacións presentadas.
 • Se procede como consecuencia de resolución de reintegro, emisión de cartas de pagamento e solicitude de modelos 069 á Intervención Delegada e actualización dos cadros de amortización dos préstamos concedidos.
 • Elaboración de plans anuais para verificacións de campo, realización de visitas e xeración de informes provisionais e finais.
 • Atención ás auditorías por parte dos órganos de control: implica a recollida de documentación, a súa revisión, a súa presentación, a coordinación e a elaboración de alegacións e, no seu caso, a elaboración e execución de plans de actuación.
 • Emitir informes sobre os recursos presentados contra as resolucións dictadas nos procedementos de verificación de axudas.
 • Seguimento da execución das resolucións dos recursos de reposición e das sentenzas ditadas pola vía administrativa.
 • Elaboración dos informes solicitados polas Delegacións de Economía e Facenda e a AEAT en relación cos expedientes de reintegro, devolución de cotas e procedemento de execución.

Á Subdivisión de Xestión da Axuda do Fondo Europeo encoméndaselle:

 • Planificación, coordinación, xestión e seguimento das accións AEI cofinanciadas con fondos europeos.
 • Certificacións ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e ao Fondo Social Europeo (FSE) dous gastos relacionados coas operacións establecidas polo AEI.

Xefe de Subdivisión: José María Ocón y Alcoceba.

Contacto: Rúa Torrelaguna 58 bis.

Email: safe@aei.gob.es

Funcións principais:

En concreto, esta subdivisión realiza as seguintes tarefas principais:

 • Planificar, coordinar e xestionar os Fondos Estruturais Comunitarios asignados ao AEI.
 • Realizar o seguimento económico e financeiro das chamadas cofinanciadas co FEDER e o FSE (*):
 • Xestionar as certificacións ao FEDER e ao FSE a través das aplicacións telemáticas habilitadas pola Dirección Xeral de Fondos Comunitarios e a Unidade Administrativa do FSE (UAFSE).
 • Implementar medidas de control de fraude (avaliación ex ante e ex post ).
 • Coordinar as axudas estatais no ámbito do AEI, xunto co SEIDI.
 • Emitir informes sobre os recursos presentados contra as decisións que nos foron emitidas, procedementos que son competencia desta subdivisión.

(*) O seguimento económico e financeiro do resto de convocatorias corresponde á Subdivisión de Seguimento e Xustificación de Axudas.

A Subdivisión de Planificación e Xestión Administrativa ten encomendada a xestión operativa dos procedementos administrativos de concesión de axudas, sendo o órgano instrutor dos devanditos procedementos de concesión.

Xefe de Subdivisión: Israel Marqués Martín.

Contacto: Rúa Torrelaguna 58 bis.

Email: sol@aei.gob.es

Funcións principais:

En concreto, esta subdivisión realiza as seguintes tarefas principais:

 • Coordinar a preparación, aprobación e publicación das convocatorias de axuda.
 • Atender e asesorar aos solicitantes e potenciais beneficiarios durante a fase de presentación e tramitación da solicitude.
 • Realizar a revisión administrativa das solicitudes e a corrección de defectos e tramitar as resolucións de retirada e inadmisibilidade que sexan oportunas.
 • Enviar os ficheiros ás solicitudes de avaliación para a súa avaliación científico-técnica, económica e financeira.
 • Supervisar a correcta recepción dos informes de avaliación e da proposta de financiamento.
 • Convocar a comisión de avaliación cuxo informe servirá de base para aprobar a proposta de resolución provisional.
 • Formular e notificar a proposta de resolución provisional e abrir o proceso de audiencia.
 • Tramitar as alegacións e, se é necesario, envialas aos sistemas de avaliación.
 • Solicite cantos outros informes requiran a convocatoria ou a normativa aplicable.
 • Formular e notificar a proposta de resolución final e enviala á subdivisión de xestión económica para os correspondentes procedementos económicos e contables.
 • Notificar ao beneficiario a resolución de concesión.
 • Xestionar a recepción e verificación dos contratos laborais que se presentan despois da resolución de concesión, nas accións nas que se esixe na convocatoria.
 • Emitir informes sobre os recursos que se presenten durante toda a fase de investigación das convocatorias e ata a concesión, previa solicitude, cando proceda, de informes complementarios a outras unidades.

Ademais, esta subdivisión é responsable da Xestión do Sistema de Entidades (SISEN), da tramitación das adicións, supresións e modificacións tanto das entidades rexistradas como dos seus representantes legais, así como, cando se produce a entrada en vigor, de xestionar a solicitude de información ao Rexistro de Procuradores de AGE.