Divisió de Programació i Gestió Econòmica i Administrativa:

Cap de Divisió: Asunción Franch Meneu.

Contacte: Carrer Torrelaguna 58 bis.

Email: dpro@aei.gob.es

Funcions principals:

La prefectura de Divisió de Programació i Gestió Econòmica i Administrativa té com a funcions principals:

 • Coordinar les subdivisions dependents.
 • Controlar l'aplicació de la normativa en matèria d'ajudes d'estat, en coordinació amb la SEIDI.
 • Planificar i coordinar l'execució de l'calendari de convocatòries previstes en el programa d'actuació anual aprovat per la SEIDI.
 • Coordinar amb la Divisió de Coordinació, Avaluació i Seguiment Científic i Tècnic la planificació, distribució i control de l'pressupost assignat a cada convocatòria.

Cap de Subdivisió: Raúl Segovia García.

Contacte: Carrer Torrelaguna 58 bis.

Email: seco@aei.gob.es

Funcions principals:

La Subdivisió de Gestió Econòmica té encomanada, en coordinació amb la Secretaria General les següents funcions principals:

 • La planificació i gestió econòmica i la gestió i realització dels pagaments derivats de les actuacions pròpies de l'AEI.
 • La gestió de les actuacions de l'AEI derivades de convenis de col·laboració i acords subscrits amb altres entitats nacionals i internacionals.

La Subdivisió de Seguiment i Justificació d'Ajudes té com a funcions el control i seguiment econòmic-financer de les actuacions finançades i dels ajuts atorgats per l'AEI i de les que li siguin encomanades, incloent el seguiment i control de préstecs i avals .

Cap de Subdivisió: Manuela Turrión Nieves.

Contacte: Carrer Torrelaguna 58 bis.

Email: sjus@aei.gob.es

Emails para consultas de justificación económica:

 • justieco@aei.gob.es Consultes sobre la justificació econòmica de les ajudes de: Projectes I+D, Joves Investigadors, Accions Complementàries, Xarxes d'Excel·lència, Congressos Internacionals, Explora, Consolider, Europa Excel·lència, Europa Xarxes i Gestors, Cofund, Europa Investigadors, Accions de Programació Conjunta Internacional , IPT, Parques, Equipa, RTC, PSE, petris, TRACE, OTRI, INNCIDE, PID, SME.
 • justieco.rrhh@aei.gob.es Consultes sobre la justificació econòmica de les ajudes de Recursos Humans no cofinançades pel Fons Social Europeu: Ramón i Cajal, Juan de la Cierva (Formació/Incorporació), Tècnics de Suport, Incorporació estable de Doctors, Doctorats Industrials, Programa Torres Quevedo, Estades Breus, Contractes Predoctorals (convocatòries no cofinançades per FSE), contractes FPI, beques FPI.

Emails per peticions i remissió de justificants de cartes de pagament:

Emails per altres temes:

Funcions principals:

En concret, aquesta Subdivisió realitza les següents tasques principals (*):

 • Dur a terme el control i seguiment econòmic i financer de les actuacions finançades per l'AEI: recepció i comprovació de les justificacions presentades pels beneficiaris de les ajudes.
 • Tramitar procediments de reintegrament d'ajudes concedides quan procedeixi com a resultat de la comprovació de les justificacions presentades.
 • Expedir cartes de pagament i realitzar el control d'ingressos derivats d'expedients de reintegrament i devolucions voluntàries de les convocatòries que li hagin estat assignades, així com les comunicacions amb l'AEAT en relació amb els deutes no satisfets en període voluntari.
 • Tramitar devolucions d'ingressos indeguts, per expedients de reintegrament i devolucions voluntàries.
 • Cancel i confiscar garanties que haguessin estat constituïdes en el procés de concessió de les ajudes.
 • Fer el control i seguiment de crèdits amb beneficiaris en concurs de creditors.
 • Actualitzar quadres d'amortització de préstecs concedits.
 • Emetre informes sobre els recursos que es presentin contra resolucions dictades en els procediments de seguiment.

(*) En les convocatòries finançades cofinançades pel FSE (Programa Ramón i Cajal, Ajuts per a la Promoció d'Ocupació Jove i Implantació de la Garantia Juvenil i Contractes Predoctorals per a la Formació de Doctors, o altres que disposin d'aquest cofinançament en el futur) i en la convocatòria per a l'Adquisició d'Equipaament Científic-Tècnic, finançada pel FEDER, aquestes funcions són realitzades per la Subdivisió de Gestió d'Ajuts de Fons Europeus.

La Subdivisió de Gestió d'Ajuts de Fons Europeus té encomanada:

 • La planificació, coordinació, gestió i seguiment de les actuacions de l'AEI cofinançades amb fons europeus.
 • Els certificats a Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i a Fons Social Europeu (FSE) de les despeses relacionades amb les operacions gestionades per l'AEI.

Cap de Subdivisió: José María Ocón y Alcoceba.

Contacte: Carrer Torrelaguna 58 bis.

Email: safe@aei.gob.es

Funcions principals:

En concret, aquesta subdivisió realitza les següents tasques principals:

 • Planificar, coordinar i gestionar els Fons Estructurals Comunitaris assignats a l'AEI.
 • Fer el seguiment econòmic i financer de convocatòries cofinançades amb el FEDER i amb el FSE (*):
 • Gestionar les certificacions a FEDER i a FSE a través de les aplicacions telemàtiques habilitades per la Direcció General de Fons Comunitaris i la Unitat Administrativa de FSE (UAFSE).
 • Implementar les mesures de control de l'frau (avaluació ex ante i ex post ).
 • Coordinar les ajudes d'Estat en l'àmbit de l'AEI, conjuntament amb la SEIDI.
 • Emetre informes sobre els recursos que es presentin contra resolucions dictades en els procediments que són competència d'aquesta subdivisió.

(*) El seguiment econòmic i financer de la resta de convocatòries correspon a la Subdivisió de Seguiment i Justificació d'Ajudes.

La Subdivisió de Planificació i Gestió Administrativa té encomanada la gestió operativa dels procediments administratius de concessió d'ajudes, sent l'òrgan instructor d'aquests procediments de concessió.

Cap de Subdivisió: Israel Marqués Martín.

Contacte: Carrer Torrelaguna 58 bis.

Email: sol@aei.gob.es

Funcions principals:

En concret, aquesta subdivisió realitza les següents tasques principals:

 • Coordinar l'elaboració, aprovació i publicació de les convocatòries d'ajuts.
 • Atendre i assessorar els sol·licitants i potencials beneficiaris durant la fase de presentació i tramitació de sol·licituds.
 • Dur a terme la revisió administrativa de les sol·licituds i l'esmena de defectes i Tramitar les resolucions de desistiment i inadmissió que resultin procedents.
 • Envia els expedients a les aplicacions d'avaluació, per a la seva avaluació científico-tècnica, econòmica i financera.
 • Dur a terme el seguiment de la correcta recepció dels informes d'avaluació i de la proposta de finançament.
 • Convocar la comissió d'avaluació l'informe li servirà de base per aprovar la proposta de resolució provisional.
 • Formular i notificar la proposta de resolució provisional i obrir el tràmit d'audiència.
 • Tramitar les al·legacions i, si escau, enviar-les als sistemes d'avaluació.
 • Sol·licitar quants altres informes siguin requerits per la convocatòria o per la normativa aplicable.
 • Formular i notificar la proposta de resolució definitiva i enviar-la a la Subdivisió de Gestió Econòmica per als tràmits econòmics i comptables corresponents.
 • Notificar la resolució de concessió a beneficiari.
 • Gestionar la recepció i verificació dels contractes laborals que es presenten després de la resolució de concessió, en les actuacions en què així s'exigeixi en la convocatòria.
 • Emetre informes sobre els recursos que es presentin durant tota la fase d'instrucció de les convocatòries i fins a la concessió, prèvia petició, quan sigui procedent, d'informes complementaris a altres unitats.

A més aquesta subdivisió és la responsable de la Gestió de el Sistema d'Entitats (SISEN), tramitant les altes, baixes i modificacions tant de les entitats registrades com dels seus representants legals, així com, quan es produeixi l'entrada en vigor, de gestionar la petició d'informació a l'Registre d'Apoderaments de l'AGE.