Divisió de Programació i Gestió Econòmica i Administrativa:

Cap de Divisió: Teresa del Barrio Juanes.

Contacte: Carrer Torrelaguna 58 bis.

Email: dpro@aei.gob.es

Funcions principals:

La prefectura de Divisió de Programació i Gestió Econòmica i Administrativa té com a funcions principals:

 • Coordinar les subdivisions dependents.
 • Controlar l'aplicació de la normativa en matèria d'ajudes d'estat, en coordinació amb la SEIDI.
 • Planificar i coordinar l'execució de l'calendari de convocatòries previstes en el programa d'actuació anual aprovat per la SEIDI.
 • Coordinar amb la Divisió de Coordinació, Avaluació i Seguiment Científic i Tècnic la planificació, distribució i control de l'pressupost assignat a cada convocatòria.

Cap de Subdivisió: Eusebio García Pascual.

Contacte: Carrer Torrelaguna 58 bis.

Email: seco@aei.gob.es

Funcions principals:

La Subdivisió de Gestió Econòmica té encomanada, en coordinació amb la Secretaria General les següents funcions principals:

 • La planificació i gestió econòmica i la gestió i realització dels pagaments derivats de les actuacions pròpies de l'AEI.
 • La gestió de les actuacions de l'AEI derivades de convenis de col·laboració i acords subscrits amb altres entitats nacionals i internacionals.

La Subdivisió de Seguiment i Justificació d'Ajuts té com a funcions el control i seguiment economicofinancer de les actuacions finançades i de les ajudes concedides per l'AEI el seguiment econòmic de les quals sigui competència d'aquesta Subdivisió.

Cap de Subdivisió: Carmen Mena Valverde.

Contacte: Carrer Torrelaguna 58 bis.

Email: sjus@aei.gob.es

Emails: el formulari de consultes de justificació econòmica dirigides des del departament de gestió econòmica de l'entitat beneficiària està accessible a través del link Consultes Justificació Econòmica.

 • Consultes sobre la justificació econòmica de les ajudes de les convocatòries (incloses les convocatòries de Projectes d'I+D i RTC cofinançades amb FEDER):
  • PID - Projectes I+D+i Modalitats «Reptes Investigació», «Excel·lència» i «Generació de Coneixement»
  • PDC - Projectes I+D+i per a la realització de «Prova de Concepte»
  • PLE - Projectes I+D+i en «línies estratègiques»
  • TED - Projectes estratègics orientats a la transició ecològica i digital
  • RTC/CPP - Projectes d'I+D+i «Reptes Col·laboració» i «Col·laboració Público-Privada»
  • EXP - Projectes «Explora Ciència» i «Explora Tecnologia»
  • PCI - Projectes I+D+i «Programació conjunta internacional»
  • ERC/EUR - Accions de Dinamització «Europa excel·lència»
  • EUIN/EIN - Accions de Dinamització «Europa Investigació»
  • ECT - Europa Centres Tecnològics
  • GPE - Gestió de Projectes Europeus
  • RED - Xarxes d'investigació/d'Excel·lència
  • PTR - Ajuts a Plataformes tecnològiques i d'innovació
  • CEX - Centres d'Excel·lència «Severo Ochoa» i Unitats d'Excel·lència «María de Maeztu»
 • Consultes sobre la justificació econòmica dels ajuts de Recursos Humans no cofinançats pel Fons Social Europeu:
  • JdC - Subprograma Joan de la Cierva-incorporació
  • FJC - Ajuts per a contractes Juan de la Cierva-formació
  • PTA - Subprograma Personal Tècnic de Suport
  • PTQ - Subprograma Torres Quevedo
  • DI - Ajuts per a contractes per a la formació d'investigadors en empreses (Doctorats Industrials)
  • IED - Ajuts per incentivar la incorporació estable de doctors
  • EMP - Ajuts per a la contractació de tecnòlegs per realitzar activitats de I+D+i a les pimes (EMPLEA)
  • BES - Ajuts a la mobilitat predoctoral per fer estades breus en centres d'I+D
  • FPI - Ajuts per a la formació de personal investigador en formació (convocatòries fins al 2013)
  • RYC - Subprograma Ramón y Cajal (convocatòries fins al 2014)

Emails per a consultes sobre verificacions sobre el terreny en projectes cofinançats amb FEDER i requeriment documental del 5% en projectes FEDER:

 • visitas.feder@aei.gob.es. Consultes sobre verificacions in situ en projectes d'I+D i equipament
 • visitas.rtc@aei.gob.es. Consultes sobre verificacions in situ en projectes de col·laboració públic privada Reptes Col·laboració cofinançats amb FEDER
 • cincoporciento.feder@aei.gob.es. Consultes sobre el procediment del requeriment documental del 5% dut a terme sobre projectes de I+D cofinançats amb FEDER

Funcions principals:

En concret, aquesta Subdivisió realitza les tasques principals:

 • Dur a terme el control i seguiment econòmic i financer de les actuacions finançades per l'AEI, el seguiment econòmic de les quals sigui competència d'aquesta Subdivisió: recepció i comprovació de les justificacions presentades per les entitats beneficiàries de les ajudes. Notificació de requeriments d'esmena i estudi de les al·legacions presentades.
 • Tramitar procediments de reintegrament quan sigui procedent, com a resultat de la comprovació de les justificacions presentades.
 • Quan procedeixi com a resultat d'una resolució de reintegrament emissió de les cartes de pagament i sol·licitud de models 069 a la Intervenció Delegada i actualització dels quadres d'amortització de préstecs concedits.
 • Elaboració de plans anuals de verificacions sobre el terreny, realització de les visites, i generació dels informes provisionals i definitius.
 • Atenció a auditories d'òrgans de control: suposa recopilar documentació, revisar-la, remetre-la, coordinar i elaborar al·legacions i, si escau, elaborar i executar plans d'acció.
 • Emetre informes sobre els recursos que es presentin contra resolucions dictades en els procediments de comprovació de les ajudes.
 • Seguiment de l'execució de les resolucions de recursos de reposició i de sentències dictades pel contenciós administratiu.
 • Elaboració d'informes sol·licitats per les Delegacions d'Economia i Hisenda i l'AEAT en relació amb expedients de reintegrament, devolució de quotes i del procediment de constrenyiment.

La Subdivisió de Gestió d'Ajuts de Fons Europeus té encomanada:

 • La planificació, coordinació, gestió i seguiment de les actuacions de l'AEI cofinançades amb fons europeus.
 • Els certificats a Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i a Fons Social Europeu (FSE) de les despeses relacionades amb les operacions gestionades per l'AEI.

Cap de Subdivisió: José María Ocón y Alcoceba.

Contacte: Carrer Torrelaguna 58 bis.

Email: safe@aei.gob.es

Funcions principals:

En concret, aquesta subdivisió realitza les següents tasques principals:

 • Planificar, coordinar i gestionar els Fons Estructurals Comunitaris assignats a l'AEI.
 • Fer el seguiment econòmic i financer de convocatòries cofinançades amb el FEDER i amb el FSE (*):
 • Gestionar les certificacions a FEDER i a FSE a través de les aplicacions telemàtiques habilitades per la Direcció General de Fons Comunitaris i la Unitat Administrativa de FSE (UAFSE).
 • Implementar les mesures de control de l'frau (avaluació ex ante i ex post ).
 • Coordinar les ajudes d'Estat en l'àmbit de l'AEI, conjuntament amb la SEIDI.
 • Emetre informes sobre els recursos que es presentin contra resolucions dictades en els procediments que són competència d'aquesta subdivisió.

(*) El seguiment econòmic i financer de la resta de convocatòries correspon a la Subdivisió de Seguiment i Justificació d'Ajudes.

La Subdivisió de Planificació i Gestió Administrativa té encomanada la gestió operativa dels procediments administratius de concessió d'ajudes, sent l'òrgan instructor d'aquests procediments de concessió.

Cap de Subdivisió: Israel Marqués Martín.

Contacte: Carrer Torrelaguna 58 bis.

Email: sol@aei.gob.es

Funcions principals:

En concret, aquesta subdivisió realitza les següents tasques principals:

 • Coordinar l'elaboració, aprovació i publicació de les convocatòries d'ajuts.
 • Atendre i assessorar els sol·licitants i potencials beneficiaris durant la fase de presentació i tramitació de sol·licituds.
 • Dur a terme la revisió administrativa de les sol·licituds i l'esmena de defectes i Tramitar les resolucions de desistiment i inadmissió que resultin procedents.
 • Envia els expedients a les aplicacions d'avaluació, per a la seva avaluació científico-tècnica, econòmica i financera.
 • Dur a terme el seguiment de la correcta recepció dels informes d'avaluació i de la proposta de finançament.
 • Convocar la comissió d'avaluació l'informe li servirà de base per aprovar la proposta de resolució provisional.
 • Formular i notificar la proposta de resolució provisional i obrir el tràmit d'audiència.
 • Tramitar les al·legacions i, si escau, enviar-les als sistemes d'avaluació.
 • Sol·licitar quants altres informes siguin requerits per la convocatòria o per la normativa aplicable.
 • Formular i notificar la proposta de resolució definitiva i enviar-la a la Subdivisió de Gestió Econòmica per als tràmits econòmics i comptables corresponents.
 • Notificar la resolució de concessió a beneficiari.
 • Gestionar la recepció i verificació dels contractes laborals que es presenten després de la resolució de concessió, en les actuacions en què així s'exigeixi en la convocatòria.
 • Emetre informes sobre els recursos que es presentin durant tota la fase d'instrucció de les convocatòries i fins a la concessió, prèvia petició, quan sigui procedent, d'informes complementaris a altres unitats.

A més aquesta subdivisió és la responsable de la Gestió de el Sistema d'Entitats (SISEN), tramitant les altes, baixes i modificacions tant de les entitats registrades com dels seus representants legals, així com, quan es produeixi l'entrada en vigor, de gestionar la petició d'informació a l'Registre d'Apoderaments de l'AGE.