Loita contra a Fraude

A Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desenvolvemento e Innovación como Organismo Público, quere deixar constancia de que calquera cidadán da Unión Europea pode informar á Oficina Europea de Lucha contra a Fraude (OLAF) sobre sospeitas de fraude que afecte aos intereses financeiros de da UE, e que podes contactar con esta entidade en todas as linguas oficiais da Unión.

Os datos de contacto da OLAF pódense atopar no seu sitio web:

Asemade, o Servizo Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) é o órgano dependente do IGAE (Intervención Xeral do Estado) dentro do MINHAFP (Ministerio de Facenda e Administracións Públicas), encargado de coordinar as actuacións dirixidas á protección dos intereses financeiros dos a Unión Europea contra a fraude en colaboración coa OLAF.

É responsabilidade de todos identificar calquera práctica que se desvíe do comportamento ético no uso dos fondos públicos. Polo tanto, quen queira denunciar un feito, circunstancia ou calquera tipo de comportamento cuestionable que poida ser considerado un incumprimento das normas (irregularidade) ou un acto deliberado de fraude, pode facelo de forma anónima e sen trámites, facilitando a información máis precisa e detallada posible e achegando documentación se a dispón, a través dos seguintes correos electrónicos:

fraude-feder-aei@aei.gob.es

fraude-fse-aei@aei.gob.es

Os feitos deben describirse de forma obxectiva, incluíndo, se é posible, información verificable, como: referencia do proxecto, importes, datas, etc., indicando se o feito foi comunicado a outras autoridades.

O tratamento dos datos de carácter persoal axustarase ao disposto na Lei Orgánica de Protección de Datos, Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Marco xurídico

Tratado de Funcionamento da UE (TFUE). Os artigos 310.6, 325 e 317 obrigan á UE e aos Estados membros a loitar contra a fraude e calquera actividade ilícita que afecte aos intereses financeiros da Unión Europea. UE. Pola súa banda, establécese que o principio de boa xestión financeira aplicarase na execución do orzamento da UE polos Estados membros en colaboración coa Comisión.

Regulamento financeiro 966/2012 do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de outubro de 2012, normas financeiras aplicables ao orzamento xeral da Unión. Artigos 30, 33 e 59.2

O Regulamento (CE, Euratom) nº 2988/1995, do 18 de decembro de 1995, define o que se entende por irregularidade e ofrece disposicións comúns para as medidas e sancións administrativas que deben aplicarse.

O Regulamento (CE, Euratom) n.o 2185/1996, do 11 de novembro de 1996, trata dos controis e verificacións in situ que realiza a Comisión nos Estados membros. Prevé a cooperación e a coordinación entre a Comisión e os Estados membros.

O Convenio sobre a protección dos intereses financeiros das Comunidades Europeas, do 26 de xullo de 1995 ("Convenio PIF"), ofrece unha definición de fraude e irregularidade.

O Regulamento (UE) n.o 1303/2013, do 17 de decembro de 2013, establece disposicións comúns para os Fondos EIE para o período de programación 2014-2020. O artigo 125, apartado 4, letra c), aclara a obriga das autoridades de xestión de poñer en marcha medidas antifraude eficaces e proporcionadas, tendo en conta os riscos identificados, adoptando as medidas necesarias para previr, detectar e sancionar eficazmente a fraude e as irregularidades e o reembolso. cantidades irregulares ao orzamento da UE. O artigo 72 h) establece que os sistemas de xestión e control deberán (...) prever o necesario para previr, detectar e corrixir irregularidades, incluída a fraude, e recuperar as cantidades indebidamente aboadas máis os xuros de demora.

A lexislación nacional regula a aplicación das sancións administrativas e tamén establece os posibles procesos penais e sancións que se poidan impoñer. O código penal. O artigo 306 do título XIV trata da fraude nos orzamentos xerais da Unión Europea.

Documentación contra a fraude