Lluita contra el Frau

La Secretaria d'Estat d'Universitats, Recerca, Desenvolupament i Innovació com a Organisme Públic vol deixar constància que qualsevol ciutadà de la Unió Europea pot informar a l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF) d'aquelles sospites de frau que afectin els interessos financers de la UE, i que es podrà dirigir a aquesta entitat en totes les llengües oficials de la Unió.

Els detalls de contacte de l'OLAF es poden consultar a la seva pàgina web:

A més el Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA) és l'òrgan dependent de la IGAE (Intervenció General de l'Estat) dins del MINHAFP (Ministeri d'Hisenda i Funció Pública), encarregat de coordinar les accions encaminades a protegir els interessos financers de la Unió Europea contra el frau en col·laboració amb l'OLAF.

És responsabilitat de tots identificar qualsevol pràctica que s'allunyi d'un comportament ètic a l'ús dels fons públics. Per això, qualsevol persona que vulgui notificar un fet, circumstància o qualsevol tipus de comportament qüestionable que es pugui considerar com un incompliment de les normes (irregularitat) o una acció deliberada de frau, ho pot fer de manera anònima i sense cap tràmit, facilitant la informació el més precisa i detallada possible i aporti documentació si en disposa, a través dels correus electrònics següents:

frau-feder-aei@aei.gob.es

fraude-fse-aei@aei.gob.es

Els fets han de ser descrits de forma objectiva, incloent-hi si fos possible, informació comprovable, com per exemple: referència del projecte, imports, dates etc, havent d'indicar si s'ha comunicat el fet a altres autoritats.

El tractament de les dades personals s'ajustarà al que estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades, Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Marc Jurídic

Tractat de Funcionament de la UE (TFUE). Articles 310.6, 325 i 317, exigeixen a la UE i als EEMM lluitar contra el frau i qualsevol activitat il·legal que afecti els interessos financers de la UE. Alhora, s'estableix que el principi de bona gestió financera s'aplicarà a l'execució del pressupost de la UE pels Estats membres en col·laboració amb la Comissió.

Reglament Financer 966/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre del 2012, normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió. Articles 30, 33 i 59.2

El Reglament (CE, Euratom) núm. 2988/1995, de 18 de desembre de 1995, defineix el que s'entén per irregularitat i ofereix disposicions comunes per a les mesures i sancions administratives que cal aplicar.

El Reglament (CE, Euratom) núm. 2185/1996, d'11 de novembre de 1996, tracta sobre els controls i verificacions in situ duts a terme per la Comissió als Estats membres. Preveu la cooperació i la coordinació entre la Comissió i els Estats membres.

El Conveni relatiu a la protecció dels interessos financers de les Comunitats Europees, de 26 de juliol de 1995 («Conveni PIF»), ofereix una definició de frau i d'irregularitat.

El Reglament (UE) núm. 1303/2013, de 17 de desembre de 2013, estableix disposicions comunes per als Fons EIE per al període de programació 2014-2020. L'article 125, apartat 4, lletra c), aclareix l'obligació que les autoritats de gestió posin en marxa mesures de lluita contra el frau eficaces i proporcionades tenint en compte els riscos identificats, adoptant les mesures necessàries per prevenir, detectar i sancionar eficaçment el frau i les irregularitats i reemborsar els imports irregulars al pressupost de la UE. A l'article 72 h) s'estableix que els sistemes de gestió i control, (...) han de disposar el necessari per prevenir, detectar i corregir les irregularitats, inclòs el frau, i recuperar els imports pagats indegudament més els interessos de demora.

La legislació nacional regula l'aplicació de les sancions administratives i també estableix els possibles processos penals i les sancions que es poden imposar. El Codi Penal. Títol XIV, article 306 tracta sobre el frau als pressupostos generals de la Unió Europea.

Documentació antifrau