Normativa

Item Image  

Normativa vixente en materia de igualdade de xénero:

II Plan de Igualdade entre mulleres e homes en AGE

 

Lei de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación ( Lei 14/2011, do 1 de xuño):

Disposición adicional décimo terceira. Implementación da perspectiva de xénero.

Ditos procesos deben asumir que o avaliador non coñece as características persoais da persoa avaliada, para eliminar calquera discriminación por razón de nacemento, raza, sexo, relixión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.

Ademais, os procedementos para a selección e avaliación do persoal docente e investigador ao servizo das Universidades públicas, e do persoal investigador e investigador ao servizo dos Organismos Públicos de Investigación da Administración Xeral do Estado, terán en conta as situacións de incapacidade temporal. , risco durante o embarazo, maternidade, custodia a efectos de adopción, acollemento familiar, risco durante a lactación materna e a paternidade, de xeito que as persoas que se atopen ou se atoparon nestas situacións teñan garantidas as mesmas oportunidades que o resto do persoal implicado no os procesos de selección e avaliación, e o seu rexistro, méritos e currículo non están penalizados polo tempo transcorrido nestas situacións. O Goberno regulará a forma en que se terán en conta estas circunstancias.

  1. A composición dos órganos, consellos e comités regulados nesta lei, así como os órganos de avaliación e selección do Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación axustaranse aos principios de composición e presenza equilibrada entre mulleres e homes establecidos pola Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes.

  2. A Estratexia Española de Ciencia e Tecnoloxía e o Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica promoverán a incorporación da perspectiva de xénero como categoría transversal en investigación e tecnoloxía, de xeito que se considere a súa relevancia en todos os aspectos do proceso., Incluíndo a definición de prioridades de investigación científico-técnica, problemas de investigación, marcos teóricos e explicativos, métodos, recollida e interpretación de datos, conclusións, aplicacións e desenvolvementos tecnolóxicos e propostas de estudos futuros. Tamén promoverán estudos de xénero e mulleres, así como medidas concretas para estimular e recoñecer a presenza das mulleres nos equipos de investigación.

  3. O Sistema de Información sobre Ciencia, Tecnoloxía e Innovación recollerá, procesará e difundirá datos desagregados por sexo e incluirá indicadores de presenza e produtividade.

  4. Os procedementos para a selección e avaliación do persoal investigador ao servizo das Universidades públicas e dos Organismos Públicos de Investigación da Administración Xeral do Estado e os procedementos para a concesión de axudas e subvencións por parte dos axentes de financiamento da investigación establecerán mecanismos para eliminar os prexuízos de xénero que incluirán, sempre que sexa posible, a introdución de procesos de avaliación confidencial.

  5. A Estratexia Española de Innovación e o Plan Estatal de Innovación promoverán a incorporación da perspectiva de xénero como categoría transversal en todos os aspectos do seu desenvolvemento.

  6. Os Organismos Públicos de Investigación adoptarán Plans de Igualdade nun prazo máximo de dous anos despois da publicación desta lei, que se supervisará anualmente. Os devanditos plans deben incluír medidas de incentivo para os centros que melloren os indicadores de xénero no correspondente seguimento anual.

Video:  Lei Orgánica 3/2007