Plan de Comunicación e Transparencia da AEI

O Real decreto 1067/2015, do 27 de novembro, creou a Axencia Estatal de Investigación e aprobou o seu Estatuto. O Estatuto da Axencia establece que para o cumprimento do seu obxecto e fins, a Axencia realizará: "a comunicación e difusión dos resultados das avaliacións realizadas, os resultados das súas actividades e os resultados da investigación financiada polo Axencia ". Do mesmo xeito, o Plan de Acción Anual de 2017 aprobado polo Consello de Goberno da Axencia Estatal de Investigación inclúe entre as súas liñas de actuación a preparación do Plan de transparencia, nas súas actividades administrativas e o cumprimento das obrigas de bo goberno.

Este documento pretende ser unha folla de ruta para abordar estes obxectivos, mediante a implementación de ferramentas de comunicación dinámica e a adopción de medidas para garantir a máxima transparencia no exercicio das súas funcións.