Presidencia

Presidencia: Juan Cruz Cigudosa García

Segundo o Estatuto da AEI, as seguintes funcións corresponden ao presidente da Axencia:

  • Posuír a máxima representación institucional e legal da Axencia, presidir o seu Consello de Goberno e velar polo cumprimento do seu obxecto, fins e funcións.

  • Convocar as sesións do Consello de Goberno.

  • Solicite lazos co seu voto, para adoptar resolucións, no seo do Consello de Goberno.

  • Presentar o informe anual de actividades da Axencia ao Consello de Goberno.

  • Informar os departamentos ministeriais competentes e outras institucións estatais sobre a execución e cumprimento dos obxectivos fixados no contrato de xestión da Axencia.

  • Celebrar acordos de colaboración, memorandos de entendemento, acordos de execución ou instrumentos legais de calquera outra natureza que poidan xerar compromisos e obrigas para a Axencia, sen prexuízo das delegacións que, no seu caso, se establezan.

  • Instar ao xefe do Ministerio de Facenda e Función Pública que autorice as variacións orzamentarias necesarias.

  • Propoñer ao Consello de Goberno o nomeamento e destitución do director da Axencia.

  • Propoñer ao Consello de Goberno o nomeamento dos membros da Comisión de Control.

  • Exercer os demais poderes e funcións que lle atribúen este Estatuto, o Consello de Goberno e as disposicións vixentes.