Presidència

Presidencia: Juan Cruz Cigudosa García

D'acord amb l'Estatut de l'AEI corresponen a President de l'Agència les següents funcions:

  • Tenir la màxima representació institucional i legal de l'Agència, presidir el seu Consell Rector i vetllar pel compliment del seu objecte, fins i funcions.

  • Convocar les sessions de Consell Rector.

  • Dirimir amb el seu vot els empats, a l'efecte d'adoptar acords, en el si de Consell Rector.

  • Presentar el Consell Rector la memòria anual d'activitats de l'Agència.

  • Informar els departaments ministerials competents i a altres institucions de l'Estat sobre l'execució i compliment dels objectius fixats en el Contracte de gestió de l'Agència.

  • Celebrar convenis de col·laboració, memoràndums d'entesa, acords d'execució o instruments jurídics de qualsevol altra naturalesa que puguin generar compromisos i obligacions per a l'Agència, sense perjudici de les delegacions que, si escau, s'estableixin.

  • Instar el titular de l'Ministeri d'Hisenda i Funció Pública l'autorització de les variacions pressupostàries que calguin.

  • Proposar a Consell Rector el nomenament i cessament de director de l'Agència.

  • Proposar a Consell Rector la designació dels membres de la Comissió de Control.

  • Exercir les altres facultats i funcions que li atribueixin aquest Estatut, el Consell Rector i les disposicions vigents.