Os plans de igualdade serán un criterio de elegibilidade en Horizonte Europa

Segundo o establecido na parte B (Elegibilidade) das Condicións Xerais establecidas nos Annexos Generals do Programa de Traballo Horizonte Europa para o período 2021-2022, calquera persoa xurídica dun Estado membro ou un Estado Asociado de SE que sexa un organismo público, un centro de investigación ou un ensino superior. A institución debe contar cun plan de igualdade de xénero para acceder ao financiamento do próximo Programa Marco. Quedan exentas desta obriga as empresas e entidades privadas. O plan debe cumprir os seguintes requisitos mínimos:

  • Publicación: deberá ser un documento formal publicado na páxina web da entidade e deberá estar asinado pola dirección;
  • Recursos: indicar os recursos e experiencia en igualdade de xénero que se dedicarán á execución do plan;
  • Datos e seguimento: deberían incluírse datos de persoal desagregados por sexo/xénero (e estudantes se é o caso) e un seguimento anual baseado en indicadores;
  • Formación: debe incluírse formación sobre igualdade e prexuízos de xénero para o persoal e a dirección;

Tamén se fan unha serie de recomendacións relativas ao contido do plan que se poden consultar na parte B dos Annexos Generals, entre as que se inclúe a cultura organizativa e a conciliación da vida laboral e familiar; equilibrio de xénero na toma de decisións; dimensión de xénero na investigación e na docencia; violencia de xénero e acoso sexual.

Durante a fase de proposta, abondará cunha simple declaración ao respecto. Poderanse considerar formas alternativas de cumprir este criterio de elixibilidade.

Estableceuse un período transitorio, polo que este criterio de elixibilidade non entrará en vigor ata as convocatorias con data de peche en 2022. As persoas beneficiarias tamén deberán adoptar medidas para promover a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres na execución da acción e, se é o caso, en consonancia co seu plan de igualdade de xénero. Deberán procurar, na medida do posible, un equilibrio de xénero en todos os niveis do persoal que participa na acción, incluídos os niveis de supervisión e xestión.