Colaboradores/as Científicos

A Axencia Estatal de Investigación (AEI), en virtude do artigo 28.6 do seu estatuto e segundo o previsto no artigo 19 da Lei 14/2001, do 1 de xuño, de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación, pode asignar temporalmente, total ou parcialmente tempo, persoal científico-técnico colaborador.

A gran maioría dos colaboradores da AEI que realizan avaliación e seguimento científico-técnico de actividades, proxectos, infraestruturas científicas e recursos humanos, forman parte dunha das dezanove Áreas Temáticas da AEI. A principal función destes colaboradores científicos e tecnolóxicos (TC) é asesorar e colaborar na xestión, avaliación e supervisión dos programas e convocatorias da AEI. En concreto, identifique os mellores proxectos, investigadores, infraestruturas e outros recursos que teñan os méritos para ser financiados. Do mesmo xeito, os colaboradores serán os interlocutores entre a AEI e a comunidade científica no seu campo científico-técnico.

Ademais, a dirección da AEI pode asignar mandatos expresos específicos aos colaboradores para participar no seu nome en misións ou reunións externas relacionadas coa súa competencia científico-técnica, sempre que non haxa conflitos de intereses.