Rexistro de Actividades de Tratamento da Axencia Estatal de Investigación

Os responsables e responsables do tratamento están obrigados a levar e actualizar un Rexistro de Actividades de Tratamento segundo o disposto nos artigos 31 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e garantía de dixital dereitos, e 30 do Regulamento xeral de protección de datos (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016.

O devandito rexistro debe conter toda a información que se indica a continuación:

O nome e os datos de contacto do responsable e, no seu caso, do controlador conxunto, do representante do responsable e do responsable de protección de datos.

Os fins do tratamento.

Unha descrición das categorías de interesados ​​e das categorías de datos persoais.

Categorías de destinatarios aos que se comunicaron ou se comunicarán os datos persoais, incluídos destinatarios de terceiros países ou organizacións internacionais.

Cando proceda, transferencias de datos persoais a un terceiro país ou a unha organización internacional, incluída a identificación do devandito terceiro país ou organización internacional e, no caso de transferencias indicadas no artigo 49, parágrafo 1, segundo parágrafo, documentación adecuada garantías.

Cando sexa posible, os termos previstos para a eliminación das distintas categorías de datos.

Cando sexa posible, unha descrición xeral das medidas de seguridade técnicas e organizativas a que se refire o artigo 32, parágrafo 1.

De acordo co establecido no artigo 31.2 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, a Axencia Estatal de Investigación está obrigada a publicar por medios electrónicos o inventario das súas actividades de tratamento. Para cumprir o anterior, a seguinte ligazón accede ao Rexistro de Actividades de Tratamento da Axencia Estatal de Investigación.