Àrees Temàtiques

L'AEI té 19 àrees temàtiques, que es divideixen en un total de 54 subàrees. Cada àrea està liderada per un/a president/a i cada subàrea per un/a coordinador/a. A més, hi ha gestors dins de cada àrea o subàrea. Presidents, coordinadors i gestors formen part dels panells de cada àrea i subàrea. En total, hi ha més de dues-centes cinquanta persones que col·laboren amb l'AEI durant un període que té una durada indicativa de tres anys. A aquestes persones ens referim com a col·laboradors de l'AEI. Aquesta figura es regula a l'article 19 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, que fa referència als col·laboradors científics i tecnològics.

A continuació, es presenten les àrees, subàrees i els col·laboradors que componen els panells.

L'Àrea de Ciències Socials inclou investigacions sobre les pràctiques i processos que s'observen a les societats humanes. En particular, estudia relacions socials entre persones, grups i institucions i amb l'espai i l'entorn físic en què es desenvolupen. Les ciències socials aborden el comportament humà amb eines metodològiques quantitatives o qualitatives que permeten explicar i entendre els diversos aspectes que faciliten o comprometen la continuïtat de la vida en societat. Aquests estudis es fonamenten en una base empírica sòlida que permet desenvolupar propostes teòriques innovadores. Es relacionen amb les disciplines de Sociologia, Treball Social i Serveis Socials, Antropologia Social, Ciència Política i de l'Administració, Polítiques Públiques, Periodisme, Comunicació Audiovisual i Publicitat, Biblioteconomia i Documentació, Geografia Humana, Anàlisi Geogràfica Regional, Demografia i Estudis Feministes , de les Dones i de Gènere, entre d'altres.

Subàrees:

 • COM / Comunicació
 • CPO / Ciència política
 • FEM / Estudis feministes, de la dona i de gènere
 • GEO / Geografia
 • SOC / Sociologia i antropologia social

President:

Coller Porta, Xavier

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Membres del Panell:

L'àrea de Dret comprèn tots els sectors de l'ordenament jurídic i les seves disciplines científiques, tant les tradicionalment incloses sota els epígrafs Dret Públic i Dret Privat (dret administratiu, dret civil, dret constitucional, dret de la feina i de la Seguretat Social, dret eclesiàstic de l'Estat, dret financer i tributari, dret internacional privat, dret internacional públic i relacions internacionals, dret mercantil, dret penal, dret processal, dret romà, filosofia de el dret, història de el dret), com les de més recent aparició, que encara mostra una forta connexió amb les anteriors (un títol d'exemple, dret ambiental, dret autonòmic, dret de la Unió Europea, dret de el comerç internacional, dret esportiu, dret informàtic, dret migratori, dret militar, dret penitenciari, dret sindical, etc.), a més de les afins, complementarieias i auxiliars (com a dret comp arada, medicina legal o sociologia de el dret, entre d'altres) quan la vessant jurídica sigui rellevant. També comprèn disciplines frontereres, transversals i emergents quan plantegin investigacions interdisciplinàries o en les fronteres de el coneixement relacionades amb el Dret. Els estudis que s'adscriguin a l'àrea de Dret poden ser d'àmbit local, autonòmic, nacional, internacional o comparat, amb un enfocament estrictament jurídic (involucrant una o diverses disciplines jurídiques) o bé interdisciplinari (creuant els límits tradicionals entre disciplines de diferents àrees, com passa amb l'anàlisi econòmica de el dret, l'aplicació de la perspectiva de gènere a el dret o la bioètica, per ex.).

President:

Villacampa Estiarte, Carolina

Universidad de Lleida

Membres del Panell:

L'àrea d'Economia abasta l'estudi de l'economia, tant a les eines: teoria de jocs, economia experimental, econometria i economia computacional), així com a les seves aplicacions: microeconomia, macroeconomia, i tots els altres camps aplicats, economia laboral, economia del desenvolupament, economia monetària, història econòmica (Subàrea EMA). Engloba així mateix l'estratègia empresarial, comptabilitat i finances, màrqueting, operacions, recursos humans, innovació i emprenedoria (Subàrea EYF).

Subàrees:

 • EMA / Economia, mètodes i aplicacions
 • EYF / Empreses i finances

Membres del Panell:

Engloba investigacions sobre les llengües i el llenguatge en sobre diversos nivells i desenvolupaments metodològics i tècnics, des de la lingüística teòrica, la variació i el canvi lingüístic, els estudis descriptius i quantitatius sobre les llengües naturals modernes i antigues, la lingüística computacional i l'experimental, Fins a la lingüística aplicada, la psicolingüística i els estudis sobre adquisicion i producció de el llenguatge, l'Ensenyament de Llengües i les humanitats digitals. S'inclouen también la traducció i interpretació i les investigacions diacròniques lingüísticament orientades i integra projectes d'humanitats digitals per als Àmbits esmentats. Per altre, engloba investigacions centrades en els problemes ontològics, epistemològics i normatius en els diferents àmbits de la pensada i de la actuacions humanes, i en diferents Espais de la societat i de la cultura, des de les ciències a les arts, atenent la Varietat de metodologies i Propostes teòriques de les diferents tradicions i escoles filosòfiques. S'ocupa de qüestió relatives a l'estructura última de la realitat, el Coneixement en sobre diferents formes i aplicacions, a el valor i a el sentit de l'existència humana; i s'encamina Cap a una comprensió de l'experiència i de les pràctiques culturals des d'una perspectiva reflexiva i crítica.

Subàrees:

 • FIL / Filosofia
 • LYL / lingüística i llengües

President:

Fernández Soriano, Olga

Universidad Autónoma de Madrid

Membres del Panell:

Engloba investigacions sobre les literatures, la teoria de la literatura i la literatura comparada, les belles arts, les arts escèniques, l'arquitectura, els estudis visuals, la musicologia i la història de l'art de totes les èpoques, i la seva relació amb la cultura, la història i la societat en què s'inscriuen; edicions crítiques de textos i documents, la seva conservació, reconstrucció i fixació; treballs filològics, paleogràfics i d'interpretació sobre les llengües i cultures clàssiques i de la Mediterrània i Orient pròxim; la conservació, difusió i gestió patrimonial de les manifestacions artístiques, la seva museística i museografia, des de totes les perspectives metodològiques. Recull estudis de la cultura popular en les seves diverses vessants i manifestacions artístiques i literàries. Integra projectes d'humanitats digitals per a tots els àmbits esmentats.

Subàrees:

 • ART / Art, belles arts, museística
 • LFL / Literatura, filologia, llengües i cultures antigues i estudis culturals

President:

Sanmartín Bastida, Rebeca

Universidad Complutense de Madrid

Membres del Panell:

Abasta l'estudi de totes les etapes històriques de la humanitat (prehistòria, història antiga, història medieval, història moderna, història contemporània) fins al món actual, en totes les seves aproximacions metodològiques i diversitat temàtica (política, societat, economia, cultura , religió, etc.), incloent les seves realitzacions culturals i patrimoni. Comprèn també l'anàlisi de tots aquests períodes mitjançant l'arqueologia, l'etnoarqueologia, l'arqueometria, les tecnologies geoespacials i de la informació. Engloba igualment les ciències i tècniques historiogràfiques, la història de l'gènere, la història d'Amèrica, els estudis sobre la memòria històrica i postcolonials. Integra projectes d'humanitats digitals per als àmbits esmentats.

Subàrees:

 • ARQ / Arqueologia
 • HIS / Història

President:

Rodríguez López, Ana

Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y Sociales-CSIC

Membres del Panell:

La finalitat de la recerca en educació és generar nous coneixements sobre els sistemes i les institucions educatives, els processos d'ensenyament-aprenentatge i la seva organització i context. Entre els seus objectius hi ha la generació de coneixement basada en la descripció, la comprensió i l'explicació de l'ensenyament i l'aprenentatge que tenen lloc en diferents etapes de la vida tant en contextos formals com no formals. La investigació en educació pot ser teòrica i empírica i inclou el desenvolupament d'estratègies i mètodes que afavoreixin l'ensenyament i l'aprenentatge, les didàctiques específiques, la formació de professors, els contextos sociopolítics i tecnològics, les accions institucionals, les orientacions i les pràctiques d'acció tutorial.

Les propostes que s'avaluïn a les Ciències de l'Educació (EDU) han d'al·ludir explícitament realitats, temes, problemes, iniciatives, estudis, etc. que vinculin les seves contribucions al coneixement, la innovació i/o la transferència de sabers teòrics o aplicats a l'educació en els seus diferents àmbits de concreció, ja sigui als sistemes educatius institucionalitzats (des de l'educació infantil fins a l'universitària o els ensenyaments superiors) o a l'educació social, familiar, comunitària, etc.

Hauran de ser congruents no només amb enfocaments o perspectives que emfatitzin la seva naturalesa i abast educatiu, formatiu, d'ensenyaments i aprenentatges al llarg de tota la vida de les persones, sinó també amb els principis epistemològics, teòrics i metodològics de la investigació a les Ciències de l'Educació, amb les múltiples convergències que se'n puguin derivar amb les Ciències Socials, de la Salut, les Humanitats i les Ciències de l'Esport i de l'Activitat Física.

President:

Bosch Casabò, Marianna

Universidad de Barcelona

Membres del Panell:

Inclou projectes sobre els processos d'aprenentatge, cognitius, emocionals, motivacionals, de personalitat, interpersonals i socials en l'ésser humà, així com els mètodes per a mesurar-los i intervenir-los, tant en el funcionament psicològic normal com disfuncional . L'objectiu fonamental és comprendre el paper d'aquests processos, i les seves bases biològiques i neurals, en la conducta humana, tant individualment com col·lectivament, i en el seu desenvolupament des de la infància fins a la vellesa. El focus se centra a investigar el paper daquests processos en la salut física i mental, la qualitat de vida i el benestar psicològics. L'àrea engloba investigacions sobre: a) psicologia bàsica i experimental (aprenentatge, memòria, percepció, atenció, llenguatge, pensament, intel·ligència, motivació, emoció, cognició social); b) bases biològiques del comportament i la ment (psicobiologia, neuropsicologia, neurociència cognitiva i afectiva, psicologia fisiològica, psicofarmacologia i etologia); c) psicologia de la personalitat, psicologia clínica i de la salut, on s'aborden processos psicopatològics i trastorns mentals i del comportament, estils de vida i hàbits saludables, així com el desenvolupament d'instruments de psicodiagnòstic i mètodes d'intervenció psicoterapèutica i de prevenció de problemes de funcionament psicològic; d) psicologia social, que aborda l'estudi de la interacció social entre individus i entre grups en diversos contextos socials i la influència del context físic i social en les persones i grups, abastant l'estudi de les actituds, emocions, normes, prejudicis, conflicte , discriminació i influència social, comunicació i persuasió, comportament col·lectiu, cultura, violència, comportament pro-social, intervenció psicosocial, així com el context del treball, la conducta organitzacional, i el desenvolupament de recursos humans; e) de la psicologia evolutiva i del desenvolupament, que aborden processos de canvi comportamental, emocional, moral i/o cognitiu al llarg del cicle vital, i la investigació en làmbit de la psicologia de leducació, analitzant els processos psicològics densenyament -aprenentatge i educació, així com les maneres d'optimitzar-los; i f) de les metodologies de les ciències del comportament i psicometria, les quals són transversals a tots aquests àmbits de la psicologia.

President:

Baños Rivera, Rosa María

Universidad de Valencia

Membres del Panell:

A l'àrea de Matemàtiques li correspon l'àmbit d'investigació que abasta tant el desenvolupament de les matemàtiques en si mateixes, com la seva aplicació i transferència cap a la resta d'àrees. Aquest àmbit inclou: l'àlgebra i la teoria de nombres, l'anàlisi matemàtica, l'estadística i investigació operativa, la geometria i topologia i la matemàtica aplicada.

President:

Liz Marzán, Eduardo

Universidad de Vigo

Membres del Panell:

Cobreix els aspectes fonamentals i aborda aspectes de l'estructura de la matèria i les seves propietats òptiques, mecàniques, acústiques, electròniques i de transport; física atòmica molecular i òptica; física quàntica, informació i computació quàntiques; física estadística, sistemes complexos i fenòmens no-lineals; fluids; Així mateix s'abordaran aspectes de la física aplicada; nanofísica, òptica i fotònica; física mèdica; biofísica i física del clima, inclosos aquells a la frontera amb altres disciplines. Engloba així mateix investigació teòrica i experimental de les partícules fonamentals de la matèria, física subatòmica i nuclear. Recolza l'explotació científica d'experiments realitzats en grans instal·lacions internacionals i investigació en fusió nuclear (CERN, ApPEC i NuPECC). S'hi inclou la investigació espacial i de desenvolupament d'instrumentació per a missions espacials, Sistemes Globals de Navegació per Satèl·lit i dels satèl·lits d'observació de la Terra, l'experimentació a l'Estació Espacial Internacional, en globus estratosfèrics i en torres de caiguda lliure, entre d'altres . Engloba els estudis dels cossos celestes i de l'Univers, així com els desenvolupaments tecnològics necessaris per observar-los. Aquestes investigacions, ja siguin teòriques o observacionals, poden adoptar un punt de vista mecànic, físic, químic, astrobiològic o astrogeològic, i poden estar dirigides al Sol, el Sistema Solar, els exoplanetes, les estrelles, la matèria interestel·lar, les galàxies, els cúmuls de galàxies i la Cosmologia. Es consideren totes les tecnologies involucrades en l'observació astronòmica contemporània des de Terra, la investigació espacial i el desenvolupament d'instrumentació per a missions espacials, així com el desenvolupament i l'aplicació de tècniques computacionals i modelització de dades astronòmiques, experiments a l'Estació Espacial Internacional, globus estratosfèrics , entre altres. S'hi inclou l'estudi dels aspectes físics del sistema climàtic i les interaccions que tenen.

Subàrees:

 • AYA / Astronomia i astrofísica
 • ESP / Investigació espacial
 • FPN / Física de partícules i nuclear
 • FAB / Física aplicada i Biofísica
 • FCM / Física Quàntica i de la Matèria

President:

García Vidal, Francisco José

Universidad Autónoma de Madrid

Membres del Panell:

 • García Comas, Maya

  Instituto de Astrofísica de Andalucía – Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAA-CSIC)

 • Zambrini, Roberta

  Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (IFISC) - CSIC-UIB

Engloba línies d'investigació, tant fonamentals com aplicades, en l'àmbit de el disseny i la producció industrial i de les enginyeries Mecànica, Naval i Aeronàutica, Elèctrica, Electrònica i Automàtica, incloent mètodes analítics, numèrics i experimentals. També engloba les investigacions de l'àmbit de l'Enginyeria Biomèdica pel que fa a l'aplicació dels principis i mètodes propis de l'enginyeria per a la solució de problemes en biologia i medicina, mètodes de valoració, diagnòstic i rehabilitació, desenvolupament de sensors, processat d'imatges, telemedicina, robòtica, entre d'altres.

L'àrea inclou també les investigacions de l'àmbit de l'Enginyeria civil i arquitectura, la planificació, disseny, construcció, conservació i control de les infraestructures civils, així com la relativa a les construccions arquitectòniques, urbanisme i ordenació del territori.

Subàrees:

 • ICA / Enginyeria civil i arquitectura
 • IBI / Enginyeria biomèdica
 • IEA / Enginyeria elèctrica, electrònica i automàtica
 • INA / Enginyeria mecànica, naval i aeronàutica

Membres del Panell:

L'àrea cobreix les tecnologies per al desenvolupament de dispositius i sistemes electrònics i fotònics de manera general, que poden ser aplicats en múltiples àmbits, però que es caracteritzen pel seu desenvolupament tecnològic, així com les tecnologies orientades a l'ús i transferència d'informació utilitzant típicament senyals electromagnètics a través de cables i mitjans sense fils, i dispositius electrònics i òptics per a la seva gestió, transmissió, recepció i encaminament. Inclou els processos micro i nanoelectrònics i integració de nous materials funcionals, tecnologies, simulació i modelització per a components electrònics, integració heterogènia de microsistemes, micro/nano sensors i actuadors, lab-on-a-chip, dispositius de potència i fotovoltaics, dispositius per alta freqüència (THz), electrònica impresa i orgànica, dispositius i sensors òptics, fotònics, plasmònics i basats en fibres òptiques, tecnologies d'integració 3D, circuits i sistemes. L'àrea inclou igualment la investigació sobre mètodes i procediments per al processament de senyals (àudio, vídeo, biològiques, de comunicacions, ...) i el tractament de la informació en elles continguda, les tecnologies de capa física: mitjans de transmissió, circuits electrònics analògics i digitals per a comunicacions, sistemes radiants, subsistemes de radiofreqüència, tecnologies de comunicacions òptiques i les tecnologies de xarxa: protocols de comunicacions, arquitectures d'Internet, enginyeria de trànsit, definició per programari de xarxes, seguretat i gestió de xarxes.

L'àrea engloba també les investigacions relacionades amb els fonaments de la computació, incloent el disseny i anàlisi d'algorismes seqüencials, paral·lels o distribuïts, la teoria de la computació, els mètodes formals o els llenguatges de programació. Comprèn també l'enginyeria del programari i les bases de dades, incloent-hi, l'enginyeria de requisits, el modelatge i disseny de programari, les proves de programari, l'arquitectura de sistemes programari o els sistemes orientats a serveis. Engloba, igualment, l'arquitectura de computadors, la computació d'altes prestacions, els sistemes distribuïts, les xarxes de computadors, tant les locals com les no locals, i la seguretat dels sistemes. Així mateix inclou els sistemes intel·ligents, l'aprenentatge computacional, el reconeixement de formes i el processament de l'llenguatge natural. Finalment, també engloba els sistemes multimèdia, la informàtica gràfica, la geometria computacional, la realitat virtual, la realitat augmentada o el processament d'Imatge.

Subàrees:

 • INF / Ciències de la computació i tecnologia informàtica
 • MNF / Microelectrònica, nanotecnologia i fotònica
 • TCO / Tecnologies de les comunicacions

President:

Castedo Ribas, Luis

Universidad de A Coruña

Membres del Panell:

Engloba les investigacions que tenen com a objectiu generar el coneixement i les tecnologies necessàries per a garantir un subministrament energètic eficient i respectuós amb el medi ambient, així com la generació de nous coneixements que permetin el desenvolupament de tècniques noves de disseny i gestió de sistemes de transport, tant públic com privat, urbà com interurbà, de passatgers com de mercaderies, en qualsevol dels seus modes possibles: automoció, ferroviari, aeri i marítim.

Abasta projectes relacionats amb el desenvolupament i implementació de les energies renovables que inclouen projectes relacionats amb l'energia solar en qualsevol de les seves formes i l'energia eòlica, relacionats tant amb el desenvolupament de nous components com amb el desenvolupament de tecnologies d'emmagatzematge, gestió i integració en les xarxes convencionals. Així mateix s'inclouen projectes relacionats tant amb l'energia marina i projectes l'investigació està dirigida a la millora de l'eficiència en l'operació dels diferents sistemes de transport, la reducció dels seus costos i dels impactes ambientals i socials associats a la seva activitat.

També s'inclouen projectes de caràcter transversal amb altres àrees de gestió com a tecnologies químiques, materials, enginyeries o arquitectura, entre d'altres, des de plantejaments orientats a l'ús energètic i no només conceptual.

Subàrees:

 • ENE / Energia
 • TRA / Transport

President:

Amarís Duarte, Hortensia

Universidad Carlos III de Madrid

Membres del Panell:

L'àrea abasta la investigació fonamental o orientada, des del nivell molecular a l'macroscòpic, els aspectes sobre la composició de l'estructura, preparació i propietats de les substàncies naturals i sintètiques o mostres que les contenen, les interaccions i transformacions que experimenten, el mecanisme de les mateixes, la instrumentació per a la seva anàlisi i la metodologia experimental i/o teòrica requerida per al seu estudi.

Inclou també la investigació dirigida a la descripció dels fenòmens físics, químics i biològics implicats en els processos de producció, fabricació i separació, ia l'investigació de millores en la concepció o en el funcionament de les operacions físiques, químiques o bioquímiques que componen els processos industrials. També s'inclou la investigació de nous processos alternatius i en tecnologies i processos mediambientals dirigits a disminuir la contaminació en origen oa pal·liar-ne els efectes, incloent el seu estudi des de nivell de laboratori al seu escalat a nivell de planta pilot, desenvolupant i dimensionant reactors i equips de separació, aplicant la simulació i optimització de processos, el desenvolupament dels sistemes de control.

També s'inclouen projectes de caràcter transversal amb altres àrees de gestió com a tecnologies químiques, materials, enginyeries o arquitectura, entre d'altres, des de plantejaments orientats a l'ús energètic i no només conceptual.

Subàrees:

 • IQM / Enginyeria química
 • QMC / Química

President:

González Díaz, José Manuel

Universidad de Oviedo

Membres del Panell:

L'àrea comprèn tota la investigació relacionada amb el disseny, preparació, caracterització i aplicació de materials. El seu tema central és la relació entre estructura (a qualsevol escala de longitud) i propietats. Sent un camp marcadament interdisciplinari, sol involucrar en els projectes que aborda elements tant teòrics com experimentals de la física i la química, presentant en nombroses ocasions aspectes relacionats amb la biologia i l'enginyeria. Els objectius que es persegueixen són tant de caràcter fonamental, centrats en la generació de nou coneixement, com aplicat, orientats a l'obtenció de nous materials que poden millorar la qualitat de vida de les persones.

Les subàrees en què es troba dividida s'engloben, en el seu conjunt, la pràctica totalitat de l'activitat que es desenvolupa al nostre país en ciència i tecnologia de materials, considerant que certs àmbits, com el dels materials per a biomedicina o per l'energia i medi ambient, presenten característiques comunes amb les subàrees dedicades a materials funcionals i estructurals. Dins l'àrea de materials es porta a terme en l'actualitat gran part de l'investigació en nanociència i nanotecnologia.

Subàrees:

 • MBM / Materials per a biomedicina
 • MEN / Materials per a l'energia i el medi ambient
 • MES / Materials estructurals
 • MFU / Materials amb Funcionalitat Elèctrica, Magnètica, Òptica o Tèrmica

President:

Varela del Arco, María

Universidad Complutense de Madrid

Membres del Panell:

L'àrea engloba la investigació relacionada amb els processos ecològics i evolutius que han generat l'enorme riquesa en biodiversitat a tots els nivells d'organització, des dels gens, poblacions i espècies fins a les comunitats i ecosistemes i les seves interaccions amb l'activitat humana, així com en el desenvolupament de tecnologies orientades a la gestió, conservació i restauració d'hàbitats degradats o espècies en perill d'extinció, la valoració de serveis ecosistèmics i la capacitat d'adaptació a l'canvi global.

S'inclouen també investigacions encaminades a l'estudi i desenvolupament de processos per a l'avaluació i tractament de contaminants de l'aire, l'aigua i el sòl i l'avaluació del seu impacte en els diferents ecosistemes, així com el tractament de residus, l'aprofitament dels recursos naturals i la gestió sostenible dels recursos hídrics.

Abasta així mateix els aspectes bàsics i tecnològics relacionats amb els sistemes marins, tant en el seu component abiòtica com biòtica i les interaccions amb els sistemes terrestre i atmosfèric, incloent el desenvolupament d'eines i plataformes d'observació i en els instruments de gestió de l'oceà i la investigació geològica i geofísica de l'medi marí. Són també d'interès les investigacions relatives a l'estudi de les pressions antropogèniques sobre l'oceà i els impactes associats, incloent l'efecte dels contaminants i dels processos que operen a escala global, com, per exemple, l'escalfament global, l'augment de l'nivell de la mar, l'eutrofització o l'acidificació oceànica.

El coneixement de la mar requereix escales d'observació diferents, des del nivell molecular fins a la consideració de conques oceàniques i implica a nombroses disciplines científiques mitjançant aproximacions pluri- o interdisciplinaris. Una fracció significativa dels projectes centrats en la investigació dels oceans necessiten la utilització de vaixells oceanogràfics, el que confereix un grau de singularitat a l'subàrea MAR. Tots els projectes d'investigació marina que requereixin la utilització d'aquestes infraestructures es canalitzen a través d'aquest subàrea, a excepció dels projectes desenvolupats en zones polars.

Subàrea d'Investigació Polar (CTM-PLR). La investigació Polar es caracteritza per la geografia on es desenvolupa i perquè es realitza en condicions extremes, el que exigeix ​​l'aportació de mitjans complexos, costosos i específics (vaixells oceanogràfics i bases polars). La investigació científica a l'Antàrtida es desenvolupa sota una legislació pròpia especial i restrictiva, en relació amb la protecció de l'medi ambient. La investigació polar en general té un component internacional molt marcat, que aquesta exacerbada en la investigació Àrtica per l'absència d'infraestructures espanyoles a la zona. Tot i que els projectes d'investigació no poden incloure la pràctica totalitat de les matèries científiques, en general les disciplines que integra inclouen: geodèsia; geologia; geodinàmica; geofísica; astronomia i astrofísica; oceanografia; glaciologia i criosfera; volcanología; geoquímica; interacció atmosfera-oceà; tècniques espacials d'observació de la terra; modelització; Biologia; Ecologia; limnologia; microbiologia; estudis faunístics i productes naturals; cicles biogeoquímics; processos i mecanismes d'especiació; biodiversitat; edafologia; física atmosfèrica i clima, ciències humanes i Socials inclou aspectes d'humanitats, com ara dret polar, Antropologia de les poblacions de nord, sociologia i psicologia entre altres.

La subàrea de Ciències de la Terra i de l'Aigua (CTM-CTA) integra les investigacions sobre els diversos aspectes de sistema terra, incloent la seva història, el seu estat actual i la seva possible evolució futura. Recull un ventall ampli de disciplines consolidades com ara geoquímica, mineralogia, petrologia, geodinàmica interna, sedimentologia, estratigrafia, paleontologia, geofísica, geodèsia, geodinàmica externa, geomorfologia, climatologia, geografia física, limnologia, edafologia, hidrologia i glaciologia. Des de la subàrea CTA s'encoratgen les aproximacions interdisciplinàries que donen resposta als reptes científics i tecnològics en les conjuntures socioeconòmiques i ambientals tant actuals com futures. Entre aquestes es compten les relacionades amb: (1) l'observació i caracterització de el sistema terra a totes les escales temporals i espacials, amb èmfasi en els processos associats a el canvi global, (2) l'avaluació i gestió sostenible dels recursos hídrics, superficials i subterranis, incloent la caracterització dels processos ecològics i hidrogeològics i els que alteren la qualitat de l'aigua i el bon estat dels ecosistemes aquàtics; així com les accions/tractaments per a la seva recuperació (3) l'exploració i explotació sostenible dels recursos aquàtics, minerals i energètics, i l'ús de les formacions geològiques com magatzems de recursos, residus i CO2; (4) el coneixement de l'canvi climàtic des de la perspectiva de les ciències de la terra, integrant la reconstrucció d'anàlegs climàtics en el passat, la caracterització de la resposta ambiental i hidrològica a l'forçament climàtic, l'avaluació dels impactes geoambientals esperables, i el disseny d'estratègies de mitigació i adaptació; i (5) l'avaluació i prevenció dels riscos naturals amb implicacions geològiques en el seu origen, desenvolupament o impacte, com ara terratrèmols, volcans, moviments en massa, subsidència, avingudes, sequeres o alteracions de la costa, així com l'evolució d'aquests riscos en el marc de el canvi global.

Subàrees:

 • BDV / Biodiversitat
 • CTA / Ciències de la terra i de l'aigua
 • CYA / Clima i atmosfera
 • MAR / Ciència i tecnologies marines
 • POL / Investigació polar
 • TMA / Tecnologies mediambientals

President:

de los Ríos Murillo, Asunción

Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC)

Membres del Panell:

 • Carazo Ferrandis, Pau

  Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, Universitat de València

 • Laiolo, Paola

  Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (CSIC, Universidad de Oviedo, Principado de Asturias)

Diferents organitzacions internacionals indiquen que al voltant de l'50% de la superfície de la Terra es dedica a l'agricultura, el 37% correspon a masses forestals, el 12% són terrenys marginals i l'1% representen zones urbanes. Amb el creixement de la població mundial, el repte de la humanitat és el de garantir una alimentació saludable i segura mitjançant una agricultura i producció animal nova i competitiva, dins d'un escenari global i climàtic canviant. La investigació en Ciències agràries i agroalimentàries persegueix contribuir a la sostenibilitat i l'economia circular dels sistemes agraris i naturals, abordant investigació fonamental i dirigida. La subàrea de "Agricultura i Forestal" contempla estudis de cultius hortícoles, herbacis, llenyosos i els sistemes de producció forestals. Inclou estudis sobre el maneig i les interaccions entre els sistemes sòl-aigua-planta-atmosfera en relació amb la producció i qualitat dels cultius, efectes de estressos biòtics i abiòtics en les collites, lluita biològica contra plagues i malalties, millora genètica de plantes i conservació de recursos fitogenètics, fisiologia, nutrició i bioquímica vegetal, biotecnologia vegetal, biologia molecular de plantes d'interès en agricultura, sistemes agroforestals i economia agrària. La subàrea de "Ramaderia i Aqüicultura" cobreix aspectes d'investigació fonamental i aplicada en espècies d'animals domèstics i d'utilitat productiva, però també, en determinats casos, en fauna silvestre. L'enfocament metodològic és multidisciplinari, amb un fort protagonisme de l'experimentació animal. Abasta la investigació referida a la sanitat, producció, nutrició, reproducció i genètica d'espècies animals d'interès per a la ramaderia, l'aqüicultura i la fauna silvestre, encara que també es contemplen estudis farmacològics, toxicològics, de medicina interna i cirurgia i altres temàtiques relacionades. Els productes de les dues subàrees anteriors donen lloc a una àmplia varietat d'aliments, sent la subàrea de "Ciència i Tecnologia d'Aliments" la que aborda les investigacions referides a l'obtenció i conservació dels aliments, així com a l'avaluació física, química i funcional dels mateixos i/o els seus components. S'atén globalment a la qualitat, traçabilitat i autenticitat dels aliments, així com a la seguretat alimentària. Aquesta subàrea abasta igualment investigacions relatives a la nutrició, el metabolisme i la funcionalitat dels components dels aliments, i més específicament, els seus efectes en la salut humana.

Subàrees:

 • ALI / Ciencia y tecnología de alimentos
 • AYF / Agricultura y forestal
 • GYA / Ganadería y acuicultura

President:

Bartolomé Sualdea, Begoña

Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL), CSIC-UAM

Membres del Panell:

Investigacions sobre les bases moleculars i estructurals de les funcions biològiques i les seues interrelacions, des del nivell molecular al de l'organisme en qualsevol ésser viu. L'àrea inclou estudis bàsics de biologia molecular i cel·lular, genètica, bioquímica, microbiologia, virologia, endocrinologia i metabolisme, fisologia d'òrgans i sistemes, fisiologia de l'exercici, neurobiologia, desenvolupament, immunologia, biologia computacional, estructural i de sistemes, amb l'excepció d'aquells l'objectiu principal dels quals estigui directament relacionat amb patologies i/o pretengui millorar la salut humana o l'agroalimentació. També inclou la investigació orientada al desenvolupament de productes biotecnològics, i també pot tenir camps d'origen o aplicació en altres àrees (per exemple, els relacionats amb els biosensors, biomarcadors, biocomputació, nanobiotecnologia, biotransformacions, proteïnes d'interès industrial o vacunes). Aquesta àrea contempla tant les investigacions bàsiques a l'àmbit com aquelles que persegueixen accions de transferència. Es valoren també els projectes interdisciplinaris i/o de frontera.

Subàrees:

 • BIF / Biologia integrativa i fisiologia
 • BMC / Biologia molecular i cel·lular
 • BTC / Biotecnologia

President:

Cubas Domínguez, Pilar

Centro Nacional de Biotecnología-CSIC

Membres del Panell:

Es tracta d'un programa transversal de recerca a l'àrea de salut. Comprèn l'estudi dels mecanismes etiopatogènics de la major part de les patologies rellevants a la societat, incloent malalties del sistema nerviós, cardiovasculars, gastrointestinals, metabòliques, tumorals, inflamatòries i infeccioses. El programa posa un èmfasi especial en la caracterització de les bases cel·lulars, moleculars i genètiques implicades en la gènesi i desenvolupament de diferents malalties, així com en els avenços diagnòstics i farmacològics, i en les noves teràpies. A diferència d'altres programes de recerca clínica a l'àrea de salut, que no persegueixen necessàriament un millor coneixement de mecanismes que causen la malaltia, el programa té un eix clar molecular, cel·lular i fisiopatològic, i és prioritària la recerca i identificació de mecanismes moleculars que subjauen a la salut ia les malalties. El caràcter transversal rau en el seu enfocament multidisciplinari, que inclou el desenvolupament d'una varietat de tecnologies, com ara les “òmiques”, i la seva aplicació a l'estudi de la patologia.

Subàrees:

 • CAN / Càncer
 • ESN / Malalties de sistema nerviós
 • DPT / Eines diagnòstiques, pronòstiques i terapèutiques
 • FOS / Fisiopatologia d'òrgans i sistemes
 • IIT / Immunitat, infecció i immunoteràpia

President:

Diéguez Gónzalez, Carlos

Centro de Investigación en Medicina Molecular y enfermedades crónicas (CIMUS). Universidad de Santiago de Compostela

Membres del Panell:

 • Moreno Bueno, Gema

  Universidad Autónoma de Madrid (UAM) / Fundación MD Anderson International España (FMDA)

 • Pérez Galán, Patricia

  Fundación de Recerca Clínic Barcelona-Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (FRCB-IDIBAPS)

 • Ubeda Morant, Carles

  Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO)