Pla de Mesures Antifrau

L'Agència Estatal de Recerca (AEI), des de la seva creació pel Reial Decret 1067/2015, del 27 de novembre, ha mantingut un compromís ferm contra el frau que implica tolerància zero davant d'aquest. Aquest compromís s'ha materialitzat en la posada en marxa de diverses mesures proporcionades destinades a la prevenció, la detecció, la correcció i la persecució del frau en la gestió i l'execució d'ajudes a la R+D+I.

Imagen1 Imagen2

 

A través del present Pla de Mesures Antifrau, l'AEI reforça les seves mesures de lluita contra el frau a través d'un plantejament proactiu, estructurat i específic per garantir que els fons que gestiona s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, a pel que fa a la prevenció, la detecció i la correcció del frau, la corrupció i el conflicte d'interessos.

És responsabilitat de tothom identificar qualsevol pràctica que s'allunyi d'un comportament ètic a l'ús dels fons públics. Per això, qualsevol persona que vulgui notificar un fet, circumstància o qualsevol tipus de comportament qüestionable que es pugui considerar com un incompliment de les normes (irregularitat) o una acció deliberada de frau, ho pot fer a través de la bústia habilitada pel Servei Nacional de Coordinació Antifrau, que es troba disponible a continuació:

Imagen3

 

La posada en coneixement d'irregularitats o fraus no suposa cap perjudici per a la persona denunciant. Podeu traslladar els vostres comentaris o consultes al següent correu electrònic: buzon.antifraude@aei.gob.es

La definició de frau es recull a l'article 3.1 de la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lluita contra el frau que afecta els interessos financers de la Unió Europea. En matèria de despeses es defineix el frau com qualsevol “acció o omissió intencionada, relativa:

  • A la utilització oa la presentació de declaracions o de documents falsos, inexactes o incomplets, que tinguin per efecte la percepció o la retenció indeguda de fons procedents del pressupost general de les comunitats europees o dels pressupostos administrats per les comunitats europees o pel seu compte.
  • A l'incompliment d'una obligació expressa de comunicar una informació que tingui el mateix efecte.
  • Al desviament d'aquests mateixos fons amb altres fins diferents d'aquells per als quals van ser concedits al principi”.

L'article 61 Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió (Reglament Financer) estableix que hi ha conflicte d'interessos “quan els agents financers i altres persones que participen en l'execució del pressupost tant de forma directa, indirecta i compartida, així com en la gestió, inclosos els actes preparatoris, l'auditoria o el control, vegin compromès l'exercici imparcial i l'objectiu de les funcions per raons familiars, afectives, d‟afinitat política o nacional, d‟interès econòmic o per qualsevol altre motiu directe o indirecte d‟interès personal”.

La Comissió Europea defineix la corrupció com l‟abús de poder d‟un lloc públic per obtenir beneficis de caràcter privat. Els pagaments corruptes faciliten molts altres tipus de frau, com ara la facturació falsa, les despeses fantasma o l'incompliment de les condicions contractuals. La forma de corrupció més freqüent són els pagaments corruptes o els beneficis de caràcter semblant: un receptor (corrupció passiva) accepta el suborn d'un donant (corrupció activa) a canvi d'un favor.

Tractat de Funcionament de la UE (TFUE). Articles 310.6, 325 i 317, exigeixen a la UE i als EEMM lluitar contra el frau i qualsevol activitat il·legal que afecti els interessos financers de la UE. Alhora, s'estableix que el principi de bona gestió financera s'aplicarà a l'execució del pressupost de la UE pels Estats membres en col·laboració amb la Comissió.

Reglament Financer 966/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre del 2012, normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió. Articles 30, 33 i 59.2

El Reglament (CE, Euratom) núm. 2988/1995, de 18 de desembre de 1995, defineix el que s'entén per irregularitat i ofereix disposicions comunes per a les mesures i sancions administratives que cal aplicar.

El Reglament (CE, Euratom) núm. 2185/1996, d'11 de novembre de 1996, tracta sobre els controls i verificacions in situ duts a terme per la Comissió als Estats membres. Preveu la cooperació i la coordinació entre la Comissió i els Estats membres.

El Conveni relatiu a la protecció dels interessos financers de les Comunitats Europees, de 26 de juliol de 1995 («Conveni PIF»), ofereix una definició de frau i d'irregularitat.

El Reglament (UE) núm. 1303/2013, de 17 de desembre de 2013, estableix disposicions comunes per als Fons EIE per al període de programació 2014-2020. L'article 125, apartat 4, lletra c), aclareix l'obligació que les autoritats de gestió posin en marxa mesures de lluita contra el frau eficaces i proporcionades tenint en compte els riscos identificats, adoptant les mesures necessàries per prevenir, detectar i sancionar eficaçment el frau i les irregularitats i reemborsar els imports irregulars al pressupost de la UE. A l'article 72 h) s'estableix que els sistemes de gestió i control, (...) han de disposar el necessari per prevenir, detectar i corregir les irregularitats, inclòs el frau, i recuperar els imports pagats indegudament més els interessos de demora.

El Reglament (EU) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer del 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

La legislació nacional regula l'aplicació de les sancions administratives i també estableix els possibles processos penals i les sancions que es poden imposar. El Codi Penal. Títol XIV, article 306 tracta sobre el frau als pressupostos generals de la Unió Europea.

L'Agència Estatal de Recerca vol deixar constància que qualsevol ciutadà de la Unió Europea pot informar l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF) d'aquelles sospites de frau que afectin els interessos financers de la UE, i que es podrà adreçar a aquesta entitat en totes les llengües oficials de la Unió.

Els detalls de contacte de l'OLAF es poden consultar a la seva pàgina web:

OLAF  Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF)

 

Documentació antifrau: