Contractació

Subscrivim contractes administratius i encàrrecs a mitjans propis de l'Administració General de l'Estat per millorar el servei que donem als investigadors i publiquem les nostres licitacions i encàrrecs al Perfil del Contractant de l'Agència Estatal de Recerca de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
Si vols accedir a les licitacions de l'Agència Estatal de recerca, pots prémer la pestanya de licitacions dins el perfil del contractant. Pots accedir a aquest perfil al següent enllaç:
Plataforma de Contratación del Sector Público

Atenent a larticle 28.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic es dóna a conèixer el pla de contractació de l'AEI per al període anual actual.
Pla Anual de Contractació 2022

Conforme a l'article 8 1. a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es procedeix a publicar a la web de l'AGÈNCIA ESTATAL D'INVESTIGACIÓ la informació sobre els contractes tramitats per l'organisme, diferenciant-se segons l'anualitat en què va començar la tramitació (utilitzar el cercador de baix), així com la informació estadística sobre el percentatge en volum pressupostari dels contractes adjudicats pels diferents procediments.
Informació estadística sobre el percentatge en volum pressupostari dels contractes adjudicats

BUSCADOR DE CONTRACTES AEI

Año de publicación del contrato
Título del contrato