Protecció de Dades

L'Agència Estatal d'Investigació és l'entitat responsable de l'tractament de les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris en els Portals Web i Poder judicial.

En conformitat amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de l'any 2016, l'AEI es compromet a l'acompliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i a el deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Aquest avís legal és d'aplicació a les pàgines dels Portals Web i Seus Electròniques, no es garanteix en els accessos a través d'enllaços amb aquests llocs, ni als enllaços des d'això llocs amb altres webs.

Recollida de dades personals

A fi de realitzar la prestació de serveis l'Agència Estatal d'Investigació pot sol·licitar a través de formularis dades personals que amb caràcter general seran tractades d'acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679 de Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016.

La AEI informarà i pot recollir dades de les següents categories de dades personals:

  • Dades identificatives i de contacte (incloses adreces postals i/o electròniques).
  • Codis o claus d'identificació per a accés i operativa al Portal i la la Seu electrònica.
  • Dades transaccionals, és a dir, qualsevol operació, moviment i consulta associat a qualsevol dels serveis i procediments administratius que un usuari mantingui amb l'AEI.
  • Dades socioeconòmiques i laborals.
  • Dades de representació legal.
Registre d'Activitats de Tractament (RAT)

La relació actualitzada de les activitats de tractament de l'Agència Estatal d'Investigació es troba disponible en el seu Registre de les Activitats de Tractament.

Registre d'Activitats de Tractament

Responsables de l'Tractament

Les dades personals tenen diferents Responsables de Tractament en funció de l'servei prestat per l'Agència Estatal d'Investigació.

Finalitats de les activitats de tractament i la seva legitimació

A través dels Portals Web i Seus Electròniques, no es recullen dades personals sense consentiment exprés. Les dades aportades per l'interessat s'utilitzaran, amb caràcter únic i exclusiu, per als fins previstos en cada procediment o actuació.

La recollida i tractament de les dades personals té com a finalitat general la gestió, prestació i millora dels serveis i la tramitació dels procediments administratius relacionats amb l'Agència Estatal d'Investigació així com qualsevol altre servei sol·licitat en cada moment per l'usuari i el seguiment i la resposta a les consultes plantejades pels mateixos.

Cada servei ofert per l'Agència Estatal d'Investigació pot tenir finalitats addicionals, totes elles justificades, a més de pel consentiment exprés de l'usuari, per la legitimació que a l'AEI li confereixen les lleis i normes legals que regulen els serveis oferts i els procediments associats.

Les diferents finalitats addicionals i les seves legitimacions poden consultar-se en l'accés a cada un dels serveis i procediments oferts per l'AEI.

Consentiment Exprés

Un cop informat de l'tipus de dades necessàries per a la prestació dels serveis i procediments administratius associats, les activitats de tractament que es va a realitzar, la seva finalitat i la seva legitimació, es demanarà el consentiment exprés perquè l'Agència Estatal d'Investigació realitzi les activitats de tractament de les dades personals proporcionades per l'usuari dels serveis.

Destinataris, cessió i transferència de dades

De forma general l'Agència Estatal d'Investigació és l'únic destinatari de les dades recollides. En cap cas aquestes dades seran objecte de tractament o de cessió a tercers, si no és amb el consentiment exprés de l'afectat segons els supòsits previstos per la normativa legal vigent.

Quan el servei prestat o el seu procediment associat inclogui obligacions legals derivades de la legitimació de l'tractament que requereixin la cessió o transferència a tercers s'indicaran les terceres parts destinatàries d'aquestes dades i les finalitats de les seves activitats de tractament.

Es demanarà el consentiment exprés de l'usuari per a tals cessions i transferències de dades. Es demanarà de forma separada i específica el consentiment quan la transferència de dades sigui internacional.

Període de conservació de les dades

Les dades es conservaran durant el temps imprescindible per atendre els serveis oferts per l'Agència Estatal d'Investigació sobre la base de la legislació administrativa que fa a la prescripció de responsabilitats.

Exercici de drets

L'usuari podrà exercitar en tot moment els drets respecte a les dades subministrades per qualsevol dels procediments administratius i serveis.

Per a això, podrà presentar a la Seu Electrònica de l'Agència Estatal d'Investigació una sol·licitud d'Accés, Limitació, Rectificació, Portabilitat, Supressió, Tractament automatitzat o Oposició, en l'exercici dels drets de protecció de les dades personals.

Exercici dels drets de protecció de les dades personals

També podrà dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, on pot consultar més informació sobre obligacions i drets relatius a la Protecció de Dades de Caràcter personal.

Queixes i suggeriments

A fi de recollir i tramitar, tant les manifestacions d'insatisfacció amb els serveis prestats, com les iniciatives per millorar la seva qualitat, podrà presentar a la seu electrònica de l'Agència Estatal d'Investigació una queixa o suggeriment.

Queixes i suggeriments

Política de Cookies

L'Agència Estatal d'Investigació utilitza un servei d'anàlisi web que instal galetes temporalment amb l'única i exclusiva finalitat d'elaborar informes de caràcter estadístic. Les cookies són fitxers creats en el navegador d'l'usuari per a registrar la seva activitat en el lloc web. Una cookie no identifica una persona, sinó a una combinació de computador-navegador-usuari, tenen una vigència temporal limitada i en cap cas s'utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Per navegar pel portal i les seus electròniques de l'AEI no cal que permetre la instal·lació d'aquestes galetes. És possible deshabilitar directament al navegador. A cada navegador l'operativa és diferent. En l'ajuda de el navegador trobés informació relacionada amb l'ús de les cookies.

Pot ampliar informació consultant a Política de Cookies