Ajuts per a Joves Investigadors

La convocatòria de projectes de generació de coneixement és el principal instrument de l'AEI per al finançament de projectes de I+D. Les característiques principals d'aquesta convocatòria són:

Enllaç: Descripció de la convocatòria de Projectes de Generació de Coneixement

Com podeu veure, els projectes poden ser de dues modalitats: orientats i no orientats. A més d'aquestes modalitats, els projectes d'aquesta convocatòria poden ser de dos tipus en funció de les característiques del personal que lideri el projecte (investigador principal, IP): projectes tipus B i projectes tipus A.

  • Projectes tipus B: Són projectes dirigits per un o dos IP amb una trajectòria investigadora consolidada.
  • Projectes tipus A: Són projectes dirigits per un/a o dos IP, amb contribucions cientificotècniques rellevants i propostes innovadores, que han de complir requisits particulars a més dels generals que s'estableixen a cada convocatòria. Aquests requisits estan orientats al fet que es tracti d'una persona jove, que hagi defensat la seva tesi doctoral en els darrers anys, generalment deu. Aquest termini es podrà ampliar en funció de les circumstàncies de la persona que actua com a IP.

Abans de sol·licitar una daquestes ajudes és molt important revisar amb detall els requisits que estableix la convocatòria. A continuació, es presenta un resum indicatiu d'aquests requisits pel que fa a la persona que actua com a IP dels projectes tipus A:

  • No haver estat prèviament IP durant més dun any de projectes de recerca de les modalitats dactuació equivalents de convocatòries de plans nacionals de I+D+i anteriors.
  • Tenir el grau de doctor. La data dobtenció del grau de doctor/a haurà destar compresa entre les dates que es defineixen en cada convocatòria.
  • Complir el requisit de vinculació per tenir una relació funcionarial, estatutària, laboral o qualsevol altre vincle professional amb lentitat sol·licitant. S'estableixen condicions particulars per facilitar l'accés a les persones que tenen un contracte del programa “Ramón y Cajal” i per a les persones que estan en expectativa de nomenament o contractació per haver superat un procediment de selecció de personal en concurrència competitiva del sector públic.
  • Complir el règim de participació i incompatibilitat que es defineix a cada convocatòria.
  • Quan el projecte de tipus A es presenti amb dos IP, tots dos hauran de complir els requisits exigits per ser IP de projectes de tipus A.
  • Els projectes es poden fer de manera individual o coordinada. Els projectes individuals estan liderats per un o dos IP amb un equip de recerca. Els projectes coordinats estan formats per dos o més subprojectes, cadascun liderats per un/a o dos IP i un equip de recerca. Els projectes coordinats han de tenir objectius comuns i uns objectius específics per a cada subprojecte. El compliment de tots els objectius és necessari per assolir l'objectiu global del projecte coordinat. El projecte coordinador haurà de ser de tipus B.

L‟informe realitzat per l‟AEI sobre la convocatòria de projectes de 2018 mostra els resultats d‟aquesta convocatòria per als projectes tipus A.

Enllaç: Informe sobre la convocatòria de projectes del 2018.

L´AEI té un conjunt de convocatòries de contractes per a joves investigadors i tècnics. Aquestes convocatòries permeten construir itineraris per desenvolupar una carrera a l'àmbit de la recerca. Tot seguit, es descriuen les convocatòries de contractes de l'Agència, classificades segons el seu propòsit. La descripció que es fa és indicativa. Cal revisar els detalls de cada convocatòria particular.

Els contractes de tècnics de I+D+i tenen una durada de tres anys. S'hi pot accedir amb titulació de formació professional o universitària. En aquest enllaç es descriu la convocatòria de tècnics de I+D+i:

Enllaços:

Formació de doctors

Els contractes predoctorals tenen una durada de quatre anys. S'hi accedeix amb formació de màster universitari. L'AEI té dues vies paral·leles per a formació de doctors:

La convocatòria Juan de la Cierva Formación està destinada a persones que van rebre el títol de doctor menys de dos anys abans de formular la sol·licitud. Aquesta convocatòria finança un contracte de dos anys de durada. La convocatòria del 2020 va ser de 278 places. El 2021 es convocaran 500 places.

Enllaços:

Incorporació d'investigadors postdoctorals 

L'Agència finança tres vies per a la incorporació de doctors: dues estan destinades a universitats i centres de recerca. La tercera està destinada a incorporar doctors a empreses.

Una persona jove que comença la seva carrera en la investigació pot seleccionar les convocatòries de l'AEI que millor se li adaptin a cada moment de la seva carrera.

Quan una persona segueix una especialització com a tècnic/a, el més normal és que amb un contracte de tècnic d'I+D+i adquireixi l'experiència necessària per desenvolupar una carrera en una empresa o centre públic. Els contractes de tècnics de l'AEI especialitzen tècniques d'investigació i maneig d'equips d'última generació.

Per desenvolupar una carrera com a investigador/a en una empresa, tant el doctorat industrial com el programa Torres Quevedo acaben en un contracte indefinit. El doctorat necessari per a Torres Quevedo es pot fer amb un contracte predoctoral de l'AEI, amb un contracte FPU del Ministeri d'Universitats o amb qualsevol altre programa doctoral.

Per perseguir una carrera com a investigador a Universitats o Centres d'investigació, la seqüència de les ajudes de l'AEI és contracte predoctoral, Juan de la Cierva Formació, Juan de la Cierva Incorporación i Ramón y Cajal. A més, el Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2021-2023 preveu la figura d'un contracte indefinit tipus Tenure Track. A la pràctica, una persona que s'estabilitza com a investigador/a molt sovint ha gaudit d'algun d'aquests contractes de convocatòries de l'AEI. De vegades n'ha gaudit de més d'un, i molt rarament n'ha gaudit de tots seqüencialment. El més normal és que les convocatòries de l'AEI es combinin amb períodes treballant a l'estranger i/o amb convocatòries del Ministeri d'Universitats, Comunitats Autònomes o Fundacions.