Col·laboradors/es Científics

L'Agència Estatal d'Investigació (AEI), en virtut de l'article 28.6 del seu estatut i segons el que preveu l'article 19 de la Llei 14/2001, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, pot adscriure temporalment, a temps complet o parcial, personal col·laborador cientificotècnic.

La gran majoria dels col·laboradors de l'AEI que realitzen tasques d'avaluació i seguiment cientificotècnic d'activitats, projectes, infraestructures científiques i recursos humans, formen part d'una de les dinou Àrees Temàtiques de l'AEI. La funció principal d'aquests col·laboradors científic tecnològics (CT) és assessorar i col·laborar en la gestió, avaluació i supervisió dels programes i convocatòries de l'AEI. En concret, identificar els millors projectes, investigadors, infraestructures i altres recursos, que reuneixin mèrits per a ser finançats. Així mateix, els col·laboradors seran els interlocutors entre l'AEI i la comunitat científica del seu àmbit cientificotècnic.

A més, la direcció de l'AEI podrà assignar mandats específics expressos als col·laboradors per participar en el seu nom en missions o reunions externes relacionades amb la seva competència cientificotècnica, sempre que no hi hagi conflictes d'interès.