Informe General d'Activitat de l'AEI

L'Informe General d'Activitat detalla la gestió desenvolupada per l'Agència Estatal d'Investigació i quantifica els objectius, programes i activitats continguts en els eixos d'actuació de el Pla d'Acció Anual de l'any anterior. A través d'aquest document es rendeixen del seu grau de compliment i ens permet detectar les mancances, i, si escau, les accions a prendre en el futur. L'article 23 de l'Estatut de l'Agència preveu que el director elabori i eleve a Consell Rector per a la seva aprovació l'Informe General d'Activitat corresponent a cada exercici. D'acord amb la Llei d'Agències, l'esmentat informe s'ha de presentar abans de l'30 de juny de l'any immediatament posterior.