OEP 2017 - Procés selectiu per a ingrés a l'Escala de Tècnics Superiors Especialitzats de l'OPI

  • Resolució de la Subsecretaria de Ciència, Innovació i Universitats (pdf 506.44 KB) per la qual s'aproven les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per a l'ingrés, pel sistema general d'accés lliure, a l'Escala de Tècnics Superiors Especialitzats dels Organismes Públics d'Investigació, convocat per Resolució de 7 de novembre del 2018
  • Resolució de 30 de gener de 2019, (pdf 461.961 KB) de la Subsecretaria, per la qual s'aprova la relació provisional d'admesos i exclosos i s'anuncia data, hora i lloc de celebració del primer exercici de la fase d'oposició del procés selectiu per a ingrés, pel sistema general d'accés lliure, a l'Escala de Tècnics Superiors Especialitzats dels Organismes Públics d'Investigació , convocat per Resolució de 7 de novembre de 2018 (BOE de 8 de febrer de 2019).
  • Relació provisional d'aspirants admesos (pdf 900.598 KB)
  • Resolució de 7 de novembre de 2018 (pdf 4.682 MB)
  • Inici de Fase de Concurs (pdf 272.182 KB) Amb data 21 de juny de 2019 es fa pública la llista d'opositors que han superat la fase d'oposició. Finalitzada la fase esmentada, disposen d'un termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la llista d'aprovats per presentar la documentació acreditativa dels mèrits i de les activitats desenvolupades.
  • Valoració provisional de Fase de Concurs (pdf 301.273 KB) Amb data 19 de juliol de 2019, es fa pública la valoració provisional de la Fase de Concurs.
  • Resolució definitiva puntuació Fase de Concurs (pdf 298.743 KB)