Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia

Información xeral

Toda a información xeral sobre o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR) está dispoñible en:

https://planderecuperacion.gob.es/plan-espanol-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia

As actividades do Ministerio de Ciencia e Innovación dentro do PRTR desenvólvense dentro do compoñente 17 do Plan: Reforma institucional e creación de capacidades do sistema nacional de ciencia, tecnoloxía e innovación.

https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-17-reforma-institucional-y-fortalecimiento-de-capacidades-del-sistema-nacional-de-ciencia

O PRTR na AEI

A AEI investirá 1.240.888 M€ do PRTR, desenvolvendo actividades nos seguintes investimentos do Compoñente 17:

C17.I2. Reforzo das capacidades, infraestruturas e equipamentos dos axentes da SECTI.

Reforzaranse as convocatorias de axudas para mellorar as capacidades de internacionalización do sistema científico, factor crítico para o seu éxito. Así mesmo, renovarase o equipamento de investigación científica e técnica.

 • Nova convocatoria Europe Networks and Managers - Europe Technology Centres 2020: axudas dirixidas a dotar aos organismos de investigación públicos e privados da estrutura e dos coñecementos necesarios para a adecuada promoción, preparación, apoio e xestión de proxectos europeos, co fin de mellorar as súas posibilidades de obter financiamento comunitario no Programa Horizonte Europa (especialmente durante os anos iniciais, 2021 e 2022) e como parte do cambio de ciclo deste Programa Marco da UE.
 • Nova convocatoria Europe Research 2020: para promover e mellorar a participación española en iniciativas europeas en ciencia e tecnoloxía, aumentando o número de coordinadores españois que participan en proxectos das convocatorias do Programa Horizonte Europa. Esta convocatoria céntrase nos proxectos que se propoñen como coordinadores en Horizonte Europa, de novo en relación co cambio de ciclo do programa marco.
 • Novas convocatorias Europa Excelencia 2020, 2022 e 2023: para promover a participación española nos subprogramas “Axudas de inicio” e “Axudas de consolidación” enmarcados no Pilar 1 “Ciencia Excelente” do Programa Horizonte 2020. Trátase de proxectos de investigación científico-técnicos. relacionadas cos obxectivos das propostas presentadas e avaliadas positivamente e consideradas subvencionables polo Consello Europeo de Investigación (ERC), pero que por razóns orzamentarias non puideron finalmente ser financiadas polo devandito organismo. Na convocatoria de 2020, a duración das axudas fíxase en dous anos e está previsto que as axudas concedidas permitan aos investigadores introducir propostas do ERC no novo programa marco de I+D+i. En 2022 e 2023 as axudas incrementaranse en máis do 100%, polo que se prevé aumentar o incentivo.
 • Convocatorias de subvencións para a dotación, mellora e actualización do equipamento científico-técnico dos axentes do sistema de I+D+i, co fin de facilitar unha investigación de calidade e promover o desenvolvemento de actividades de I+D altamente competitivas, contribuíndo así ao desenvolvemento rexional.
 • Para mellorar a eficiencia das convocatorias do Ministerio, desenvolverase e implantarase un novo software de xestión que facilite a interacción entre a Axencia Estatal de Investigación (AEI), os beneficiarios, outras axencias de financiamento e os demais Ministerios. O novo software permitirá aumentar a eficiencia da AEI, mellorar a comunicación coas institucións beneficiarias das axudas e aumentar a coordinación con outras axencias de financiamento da I+D+i.

C17.I3. Novos proxectos Público-Privados, Interdisciplinares de I+D+i, Probas de concepto e concesión de axudas como resultado de convocatorias competitivas internacionais. I+D de vangarda orientada aos retos da sociedade. Compra pública precomercial.

A comunidade investigadora e innovadora en España mobilizarase para intensificar a súa actividade e promover a transferencia de resultados da investigación á sociedade, facendo fincapé na colaboración coas empresas. Para iso, incrementaranse os fondos dedicados á investigación cunha nova xeración de convocatorias de axudas e subvencións, e as actividades centraranse en liñas estratéxicas.

 • Unha nova convocatoria de proxectos de proba de concepto: para financiar proxectos que aceleren a transformación de ideas, coñecementos ou resultados científicos en produtos, bens, aplicacións ou beneficios para a economía, a sociedade, a cultura, as políticas públicas ou os servizos. As actividades estarán orientadas a progresar nas primeiras etapas do desenvolvemento precompetitivo dunha idea e a facilitar a súa aplicación práctica. En concreto, as axudas poderán destinarse a:
  1. A protección do coñecemento xerado; Análise e estratexia de DPI.
  2. Análise da viabilidade técnica, comercial ou social.
  3. As probas de validación.
  4. Obtención de prototipos tecnolóxicos, desenvolvemento a escala piloto, probas con usuarios finais, etc.
  5. Análise de modelos operativos, plan de negocio e previsión de financiamento para etapas posteriores.
  6. As primeiras etapas da creación dunha empresa (spin off).
  7. Actividades de formación, mentoring, asesoramento ou consultoría.
 • Unha nova convocatoria de proxectos interdisciplinares en liñas estratéxicas que financiarán consorcios público-privados e cuxas liñas estratéxicas de actuación foron seleccionadas en función da súa contribución á recuperación da crise, a competitividade dos actores españois no contexto internacional e a capacidade para acadar unha posición de liderado internacional. Cada unha das liñas defínese formalmente polo seu obxectivo, o seu impacto previsto, o orzamento e o número de proxectos a aprobar (con carácter xeral entre un e dous). En canto ao orzamento, os investigadores públicos recibirán axudas, mentres que as empresas privadas recibirán préstamos. Esta actuación permitirá potenciar as capacidades de investigación en cuestións concretas, polas que a Consellería quere apostar para favorecer a recuperación e o liderado. O carácter interdisciplinar dos equipos de traballo permitirá identificar solucións creativas cun alto potencial de transformación da sociedade.
 • Nova convocatoria de proxectos de investigación sobre a transición verde e dixital: para financiar proxectos desenvolvidos por investigadores do sector público e por entidades de investigación privadas sen ánimo de lucro, cuxo obxectivo será a posta en marcha da transición ecolóxica e dixital. En particular, considerarase o fomento da investigación na produción e uso de fontes de enerxía limpas e eficientes, infraestruturas enerxéticas, xestión de recursos hídricos e residuos, e transporte sostible. Os proxectos poderán reunir investigadores de disciplinas complementarias para aportar máis valor engadido á investigación.
 • Convocatoria de proxectos de colaboración público-privada, "Retos de colaboración": prevese reforzar esta convocatoria (que se leva realizando desde hai outros anos) mediante a incorporación de recursos para promover a colaboración público-privada no marco da I+D+i . Esta é unha das convocatorias cun TRL (Technology Readiness Level) superior. Ten a característica distintiva de que investigadores públicos e privados participan nun mesmo consorcio baixo a coordinación dunha empresa. Trátase dunha convocatoria que facilita o investimento privado con créditos públicos e que está orientada a obter resultados próximos ao mercado. Grazas ao Plan de Recuperación, o investimento nestas convocatorias crece fortemente nun momento no que as empresas terán dificultades para acceder aos recursos para I+D+i. A temática dos proxectos estará dirixida a promover a recuperación económica de España.
 • Convocatoria de proxectos de colaboración internacional: permitirá o financiamento de grupos de investigación e innovación SECTI que formen parte de proxectos de programación conxunta transfronteiriza seleccionados para o financiamento das asociacións Horizon Europe e Horizon 2020, como o cofondo ERA-Net, as iniciativas creadas de acordo cos artigos 187 e 185 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea (TFUE) e as asociacións establecidas no Programa Marco Horizonte Europa. Os fondos MRR incluídos en esta convocatoria servirá para complementar o financiamento concedido para a execución de actividades de I+D+i no contexto de todas estas asociacións no marco de Horizonte Europa e/ou Horizonte 2020.

C17.I4. Nova carreira científica.

O obxectivo é apoiar o talento e a súa vinculación co sector privado, a través da figura do itinerario de permanencia, co fin de dotar de estabilidade temperá ao persoal investigador, e ao mesmo tempo incidir na avaliación externa obxectiva do rendemento científico. .

 • Convocatoria de axudas “Médicos Industriais” (contratos de 4 anos para a formación de doutores en empresas, fomentando a súa estabilización) e Convocatoria de axudas do programa Torres Quevedo (contratos de 3 anos para a contratación de doutores en empresas). En ambos os casos, a beneficiaria da axuda é a empresa onde se vai realizar o doutoramento (no caso de “Médicos Industriais”) ou que contrata ao doutor (no caso de Torres Quevedo), que recibe pequenas subvencións para cubrir a coordinación. dos mozos investigadores contratados. Deste xeito, favorece a colaboración público-privada. Como novidade, estas convocatorias coordinaranse coa nova Convocatoria de Transferencia de Cervera para proxectos de I+D (que se detalla no investimento 5), para potenciar o efecto de ambas as medidas.
 • Convocatorias de axudas vinculadas á nova carreira científica: a nova carreira científica vai acompañada da medida de reforma da Lei de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación, incluíndo mecanismos de seguimento e avaliación que garantan a calidade da implantación da carreira científica cos establecidos. e criterios transparentes, co fin de rebaixar a idade de incorporación estable á SECTI, que favorecerá a captación e retención de talento. Para iso contempla un conxunto de tres instrumentos diferenciados que abranguen as distintas etapas da carreira científica e para cada unha delas establécense as correspondentes convocatorias de axudas:
  • Axudas para a formación. Axudas que teñan como finalidade facilitar o paso da formación predoutoral á etapa posdoutoral e que incluirán unha bolsa de mobilidade. Está prevista a convocatoria de contratos posdoutorais cunha duración de dous anos e con axuda para estadías noutros centros, como a etapa de inicio da etapa de posdoutoramento. Será unha convocatoria nacional, realizada e avaliada pola Axencia Estatal de Investigación, para doutoramentos recentes de todo o sistema SECTI na que se manterán os criterios de excelencia científica e onde os centros nos que se realizará esta etapa recibirán o axudas correspondentes.para a contratación de doutores novos.
  • Axudas á incorporación. Axudas para a consolidación da etapa posdoutoral que incluirá unha axuda á investigación. Trátase dunha convocatoria nacional, realizada e avaliada pola Axencia Estatal de Investigación, para toda a SECTI coa intención de consolidar a etapa posdoutoral e con opción a liderar proxectos de investigación. Un dos requisitos destes contratos será ter realizado estadías en centros distintos a aquel onde se incorporaron durante un período mínimo de doce meses. Estes contratos estarán dotados de axudas complementarias para sufragar os gastos do contratado directamente relacionados coa execución das súas actividades investigadoras.
 • Axudas para a contratación de Incorporación Estable á SECTI (tipo de figura Tenure Track). Axudas que acompañarán á subscrición dun contrato de traballo indefinido que forme parte da Oferta de Emprego Público das Administracións Públicas, en combinación cunha dotación adicional para investigación (paquete de inicio). O Plan de Recuperación financia esta dotación adicional para investigación cuxo prazo de execución se axustará ao do MRR. O contrato de traballo fixo finánciase con recursos propios da Administración pública competente a través da Oferta Pública de Emprego. Este procedemento permitirá o acceso estable do mellor persoal científico e investigador aos axentes públicos do Sistema Español de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación, sometíndoos en todo caso a unha avaliación externa obxectiva transcorridos catro anos desde a sinatura do correspondente contrato de traballo. contrato, co fin de valorar, desde múltiples perspectivas, o rendemento científico desenvolvido ao longo do devandito período e permitindo así a retención do mellor talento.