Proxectos de Colaboración Internacional

A AEI forma parte dos órganos de goberno dun gran número de programas europeos cofinanciados pola Comisión Europea que seguen os esquemas ERANET COFUND, art. 185, art. 187 (redes de coordinación, que constitúen o instrumento para lanzar convocatorias transnacionais de proxectos). ), participando basicamente como organismo financiador.

A principal misión dos representantes da AEI nestes consorcios é definir as temáticas das convocatorias transnacionais de acordo coas prioridades e necesidades da SECTI, así como promover, na medida do posible, o aliñamento dos requisitos e procedementos nacionais e internacionais.

A AEI participou en máis de 50 convocatorias conxuntas no marco de Horizonte 2020, nas áreas de saúde, bioeconomía, materiais, ciencias da información, ciencias ambientais, enerxía e ciencias sociais e humanidades, entre outras, financiando máis de 500 proxectos de investigación.

Desde 2018, a AEI financia a grupos españois co instrumento de proxecto de I+D+i “Programación Conxunta Internacional” que, dende 2020, consiste nunha resolución de concesión directa, de acordo coa disposición derradeira terceira do Real Decreto-Lei 23/ 23 de xuño de 2020.

A participación da Axencia en programas conxuntos de diversos réximes xera, directa ou indirectamente, un retorno ao conxunto da SECTI duns 5 millóns de euros anuais.

A AEI financia a grupos españois co instrumento de Proxectos de Colaboración Internacional (PCI). Desde o ano 2020, o instrumento consiste nunha resolución de concesión directa, de acordo coa disposición derradeira terceira do Real decreto lei 23/2020, do 23 de xuño. As ferramentas anteriores á PCI foron as convocatorias de Programación Conxunta Internacional.

A aplicación da aplicación PCI ábrese varias veces ao ano para facer un seguimento dos resultados das chamadas internacionais.