Informes sobre Chamadas de Axudas

A Axencia Estatal de Investigación puxo en marcha un plan para analizar o cumprimento dos obxectivos das súas convocatorias máis relevantes e difundir os seus principais resultados.

Estes informes inclúen unha análise no momento da resolución de concesión da convocatoria, e adoitan destacar información como:

  • Oferta: particularidades da convocatoria e importe.
  • Demanda: axuda concedida contra as solicitudes presentadas.
  • Taxa de éxito: axuda concedida fronte a solicitada.
  • Beneficiarios: clasificados por modalidades.
  • Persoas implicadas: desagregación por sexo, idade ou orixe.

Estes informes inclúen unha análise do seguimento tras a finalización de todas as axudas executadas na convocatoria analizada. Permiten ter unha visión do cumprimento dos obxectivos específicos da convocatoria, a través da análise dos informes finais de seguimento de cada axuda e dos indicadores de resultado recollidos.

Dentro deste apartado incluímos calquera outro tipo de informe, principalmente os relacionados coa percepción ou valoración das axudas.