Informe Xeral de Actividade da AEI

O Informe Xeral de Actividade detalla a xestión realizada pola Axencia Estatal de Investigación e cuantifica os obxectivos, programas e actividades contidos nas liñas de acción do Plan anual de acción do ano anterior. A través deste documento informan do seu grao de cumprimento e permítenos detectar deficiencias e, no seu caso, accións a realizar no futuro. O artigo 23 do Estatuto da axencia prevé que o director elabore e presente ao Consello de goberno para a súa aprobación o informe xeral de actividade correspondente a cada ano. Segundo a Lei de axencias, o devandito informe debe presentarse antes do 30 de xuño do ano inmediatamente seguinte.