Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Informació general

Tota la informació general sobre el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) està disponible a:

https://planderecuperacion.gob.es/plan-espanol-de-recuperacion-transformacion-y-resiliencia

Les activitats del Ministeri de Ciència i Innovació dins del PRTR es desenvolupen dins la component 17 del Pla: Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació.

https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-17-reforma-institucional-y-fortalecimiento-de-capacidades-del-sistema-nacional-de-ciencia

El PRTR a l'AEI

L'AEI invertirà 1.240.888 M€ del PRTR, desenvolupant activitats en les inversions següents de la Component 17:

C17.I2. Enfortiment de les capacitats, infraestructures i equipaments dels agents del SECTI.

Es reforçaran les convocatòries dajudes per potenciar les capacitats dinternacionalització del sistema de ciència, un factor crític per al seu èxit. Així mateix, es renovarà l'equipament científic d'investigació.

 • Nova convocatòria Europa Xarxes i Gestors - Europa Centres Tecnològics 2020: Ajuts destinats a dotar organismes d'investigació públics i privats de l'estructura i els coneixements necessaris per a l'adequada promoció, preparació, suport i gestió dels projectes europeus, amb el per tal que millorin les seves possibilitats d'obtenir finançament comunitari al Programa Horitzó Europa (especialment durant els anys inicials, 2021 i 2022) i com a part del canvi de cicle d'aquest Programa Marc de la UE.
 • Nova convocatòria Europa Investigació 2020: per promoure i millorar la participació espanyola en iniciatives europees en ciència i tecnologia, incrementant el nombre de coordinadors espanyols participants en projectes de les convocatòries del Programa Horitzó Europa. Aquesta convocatòria s'enfoca per a projectes que es proposin com a coordinadors a Horizonte Europa, de nou en relació amb el canvi de cicle del programa marc.
 • Noves convocatòries Europa Excel·lència 2020, 2022 i 2023: per potenciar la participació espanyola als subprogrames “Starting Grants” i “Consolidator Grants” emmarcats al Pilar 1 “Ciència Excel·lent” del Programa Horitzó 2020. Es tracta de projectes d'investigació cientificotècnics relacionats amb els objectius de les propostes remeses i avaluades positivament i considerades elegibles pel Consell Europeu d'Investigació (ERC), però que per raons pressupostàries no han pogut ser finalment finançades per aquest organisme. A la convocatòria 2020 es fixa la durada de l'ajut en dos anys i es preveu que els ajuts que es donen permetin als investigadors entrar en propostes de l'ERC al nou programa marc d'I+D+i. El 2022 i el 2023 s'incrementaran els ajuts més d'un 100%, per la qual cosa s'espera augmentar la incentivació.
 • Convocatòries d'ajudes per a la provisió, millora i actualització de l'equipament científic tècnic dels agents del sistema d'I+D+i, a fi de facilitar una investigació de qualitat i promoure el desenvolupament d'activitats d'I+D altament competitiva, contribuint així al desenvolupament regional.
 • Per millorar l'eficiència de les convocatòries del Ministeri, es desenvoluparà i implantarà un nou programari de gestió que faciliti la interacció entre l'Agència Estatal d'Investigació (AEI), els beneficiaris, altres agències finançadores i els altres ministeris. El nou programari permetrà augmentar l'eficiència de l'AEI, millorar la comunicació amb les institucions beneficiàries dels ajuts i augmentar la coordinació amb altres agències finançadores de I+D+i.

C17.I3. Nous projectes I+D+i Publico Privats, Interdisciplinars, Proves de concepte i concessió d'ajudes conseqüència de convocatòries competitives internacionals. I+D d'avantguarda orientada a reptes de la societat. Compra pública precomercial.

Es mobilitzarà la comunitat investigadora i innovació a Espanya per intensificar la seva activitat i potenciar la transferència a la societat dels resultats de la recerca, amb èmfasi en la col·laboració amb empreses. Per això s'incrementaran els fons dedicats a la investigació amb una nova generació de convocatòries d'ajuts i subvencions i es focalitzaran les activitats en línies estratègiques.

 • Una nova convocatòria de projectes de prova de concepte: per finançar projectes que permetin accelerar la transformació d'idees, coneixements o resultats científics en productes, béns, aplicacions o beneficis per a l'economia, la societat, la cultura, les polítiques públiques o els serveis. Les activitats estaran orientades a progressar en les primeres etapes del desenvolupament precompetitiu d'una idea ia facilitar-ne l'aplicació pràctica. En concret, els ajuts es podran destinar a:
  1. La protecció del coneixement generat; anàlisi i estratègia d'IPR.
  2. L'anàlisi de la viabilitat tècnica, comercial o social.
  3. Les proves per a la seva validació.
  4. L'obtenció de prototips tecnològics, desenvolupament d'escala pilot, proves amb usuaris finals, etc.
  5. L'anàlisi de models d'explotació, pla de negoci i previsió de finançament per a etapes posteriors.
  6. Les primeres etapes de la creació d'una empresa (spin off).
  7. Activitats de formació, mentorització, assessoria o consultoria.
 • Una nova convocatòria de projectes interdisciplinars en línies estratègiques que finançaran consorcis publicoprivats i les línies estratègiques d'actuació dels quals han estat seleccionades en base a la seva contribució a la recuperació de la crisi, la competitivitat dels actors espanyols en el context internacional i capacitat d'assolir una posició de lideratge internacional. Cadascuna de les línies es defineix formalment pel seu objectiu, el seu impacte esperat, el pressupost i el nombre de projectes que s'aprovaran (generalment entre un i dos). Pel que fa al pressupost, els investigadors públics rebran subvencions, mentre que les empreses privades rebran préstecs. Aquesta acció permetrà potenciar les capacitats d'investigació en temes específics, pels quals el Ministeri vol optar per fomentar la recuperació i el lideratge. El caràcter interdisciplinari dels equips de treball permetrà identificar solucions creatives i de gran potencial transformador de la societat.
 • Una nova convocatòria de projectes d'investigació sobre la transició verda i digital: per finançar projectes desenvolupats per investigadors del sector públic i per entitats privades investigadores sense ànim de lucre, que tindran per objectiu la implementació de la transició ecològica i digital. De manera particular es considerarà el foment de la investigació en la producció i la utilització de fonts d'energia netes i eficients, la infraestructura energètica, la gestió dels recursos hídrics i dels residus i el transport sostenible. Els projectes podran reunir investigadors de disciplines complementàries per aportar més valor afegit a la investigació.
 • Convocatòria de projectes de Col·laboració Públic – Privada, “Reptes Col·laboració”: es preveu reforçar aquesta convocatòria (que s'ha realitzat altres anys) afegint recursos per fomentar la col·laboració publicoprivada en el context de la I+D+i. Aquesta és una de les convocatòries amb un TRL (Technology Readiness Level) més alt. Té la característica distintiva que els investigadors públics i privats participen en un mateix consorci sota la coordinació d'una empresa. Es tracta d'una convocatòria que facilita la inversió privada amb préstecs públics i orientada a l'obtenció de resultats propers al mercat. Gràcies al Pla de Recuperació, la inversió en aquestes convocatòries creix intensament en un moment en què les empreses tindran dificultats per accedir a recursos per a la I+D+i. La temàtica dels projectes estarà orientada a fomentar la recuperació econòmica a Espanya.
 • Convocatòria de Projectes de Col·laboració Internacional: Permetrà el finançament de grups d'investigació i innovació del SECTI que siguin part de projectes de programació conjunta transfronterera seleccionats pel seu finançament per les associacions d'Horizonte Europa i Horizonte 2020, com són les ERA-Net cofund, les iniciatives creades d'acord amb l'article 187 i 185 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) i les associacions establertes al Programa Marc Horitzó Europa. Els fons del MRR inclosos en aquesta convocatòria serviran per complementar el finançament donat per a l'execució d'activitats d'I+D+i en el context de totes aquestes associacions sota Horitzó Europa i/o Horitzó 2020.

C17.I4. Nova carrera científica.

L'objectiu és donar suport al talent i la seva connexió amb el sector privat, a través de la figura de la tenure track, a fi de donar estabilitat primerenca al personal investigador, alhora que s'incideix en l'avaluació externa objectiva del exercici científic.

 • Convocatòria d'ajudes “Doctors industrials” (contractes de 4 anys per a la formació de doctors en empreses, incentivant la seva estabilització) i Convocatòria d'ajudes del programa Torres Quevedo (contractes de 3 anys per a la contractació de doctors en empreses). En ambdós casos, el beneficiari de l'ajuda és l'empresa on es realitzarà el doctorat (en el cas de “Doctors industrials”) o que contracta el doctor (en el cas de Torres Quevedo), la qual rep petites subvencions per cobrir despeses de coordinació dels joves investigadors contractats. D'aquesta manera s'afavoreix la col·laboració publicoprivada. Com a novetat, aquestes convocatòries es coordinaran amb la nova modalitat de la Convocatòria de projectes d'I+D Transferència Cervera (detallada a la inversió 5), per potenciar l'efecte de les dues mesures.
 • Convocatòries d'ajudes lligades a la nova carrera científica: La nova carrera científica ve acompanyada de la mesura de reforma de la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, incloent mecanismes de seguiment i avaluació que assegurin la qualitat de la implementació de la carrera científica amb criteris establerts i transparents, per tal de rebaixar l'edat d'incorporació estable al SECTI, cosa que permetrà afavorir l'atracció i la retenció de talent. Per això, contempla un conjunt de tres instruments diferenciats que cobreixen les diferents etapes de la carrera científica i per a cadascun s'estableixen les corresponents convocatòries d'ajudes:
  • Ajudes a la formació. Ajudes el propòsit de les quals és facilitar la transició de la formació predoctoral a l'etapa postdoctoral i que inclourà un ajut a la mobilitat. Està prevista la convocatòria de Contractes postdoctorals amb una durada de dos anys i amb un ajut per a estades a altres centres, com l'etapa d'inici de l'etapa postdoctoral. Serà una convocatòria nacional, realitzada i avaluada per l'Agència Estatal d'Investigació, per a doctorats recents de tot el sistema SECTI en què es mantindran els criteris d'excel·lència científica i on els centres on es desenvolupi aquesta etapa rebran l'ajut corresponent per a la contractació dels joves doctors.
  • Ajudes a la incorporació. Ajuts per a la consolidació de l'etapa postdoctoral que inclourà un ajut per a la investigació. Es tracta d'una convocatòria nacional, realitzada i avaluada per l'Agència Estatal d'Investigació, per a tot el SECTI amb la intenció de consolidar l'etapa postdoctoral i amb opció a liderar projectes d'investigació. Un dels requisits daquests contractes serà haver realitzat estades en centres diferents del dincorporació per un període mínim de dotze mesos. Aquests contractes estaran dotats d'un ajut addicional per cobrir les despeses de la persona contractada directament relacionades amb l'execució de les activitats d'investigació.
 • Ajudes a la contractació d'Incorporació Estable al SECTI (figura tipus Tenure Track). Ajuts que acompanyaran la subscripció d'un contracte laboral fix que s'emmarca a l'Oferta d'Ocupació Pública de les Administracions Públiques, en combinació amb una dotació addicional per a la investigació (start-up package). Amb el Pla de Recuperació es finança aquesta dotació addicional per a la investigació el termini d'execució de la qual s'ajustarà al del MRR. El contracte laboral fix es finança amb recursos propis de l'Administració pública competent mitjançant l'oferta d'ocupació pública. Aquest procediment permetrà l'accés estable del millor personal científic i investigador als agents públics del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació, sotmetent-los en tot cas a una avaluació externa de caràcter objectiu transcorreguts quatre anys des de la subscripció del corresponent contracte de treball, a per valorar, des de múltiples perspectives, l'exercici científic desenvolupat al llarg del període i permetent, així, la retenció del millor talent.